Detail hesla - Tetanus

TetanusSlovníková definice
Onemocnění vyvolané neurotoxinem tvořeným anaerobní sporulující tyčkou Clostridium tetani, která je běžně přítomna ve stolici koní, skotu i člověka. S výkaly se dostává do půdy, kde spory jsou schopny přežívat i několik let. Při poranění dojde ke kontaminaci rány (tříska, hřebík, hlína) a v anaerobním prostředí mikrob začne tvořit toxin, který je zodpovědný za klinický obraz. Po zavedení očkování klesl výskyt tetanu v ČR na minimum ( 0 až 4 případy ročně) a novorozenecký tetanus zcela vymizel.

Plná definice
Inkubační doba je 3 až 21 dnů, obvykle 10 až 14 dnů. Toxin se šíří nervovými vlákny do CNS, kde je dlouhodobě vázán. To vede ke zvýšení tonu příčně pruhovaného svalstva, křečím a k poruchám vegetativního nervstva. Nejprve jsou postiženy žvýkací svaly, jejichž křeč znemožňuje nemocnému otevřít ústa (trismus). Zvyšuje se tonus obličejového svalstva (risus sardonicus), napětí svalů šíje, zad a břicha (opistotonus). I malé podněty, jako dotek nebo hluk, mohou vést ke generalizovaným bolestivým křečím či laryngospasmu. V záchvatu křečí se pacient dusí, modrá, silně se potí, stoupá teplota, ale vědomí je plně zachováno. Téměř u poloviny pacientů dochází k fatální asfyxii.

Diagnózu stanovíme na základě klinického obrazu a souvislosti s poraněním. Z místa vstupu infekce je možné vykultivovat Cl. tetani. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit hypokalcemickou tetanii, meningitidu, vertebrogenní afekci, maligní neuroleptický syndrom a při trismu také zubní efekce a retrotonzilární absces.
Nemocného s podezřením na tetanus co nejdříve hospitalizujeme, nejlépe na jednotce intenzivní péče, aby mohly být zajištěny vitální funkce při podání myorelaxancií a sedativ. Aplikuje se jednorázově hyperimunní globulin, dále prokain-benzylpenicilin. Ránu je nutno chirurgicky ošetřit a neuzavírat. Letalita onemocnění je kolem 20 až 50 % a závisí na tíži klinického obrazu a kvalitě péče. Prognóza při inkubační době kratší než týden a při časném nástupu křečí je často infaustní.

Prevence onemocnění spočívá v řádném proočkování v dětství – dle očkovacího kalendáře a dále pak v 10 až 15letém intervalu. Je možné stanovení hladiny tetanického antitoxinu v séru. Za hladinu postačující k ochraně před onemocněním se považuje více než 0,1 IU/ml. Při rizikovém úrazu je nutné přeočkování (viz tabulka). Běžná dávka protitetanového imunoglobulinu je 250 m. j. pro děti i dospělé. Dvojnásobná dávka se podává v případě znečištěných hlubokých ran s destruovanou tkání, pokud je rána starší než 12 až 24 hodin nebo pokud má poraněný tělesnou hmotnost větší než 90 kg. Nedílnou součástí profylaxe je řádné ošetření rány a případné preventivní podání antibiotik. Nákaza podléhá hlášení.

Tab. Imunoprofylaxe tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony
 (Vyhláška MZ o očkování proti infekčním nemocem č. 537/ 2006 Sb.)
Skupina Anatoxin Hyperimunní lidský antitetanický imunoglobulin
Řádně očkovaní do 15 let věku  -  -
Řádně očkovaní nad 15 let věku

a) do 5 let po očkování  -  -
 b) nad 5 let po očkování 0,5 ml  -
Neúplně očkovaní

a) 1 dávkou v době 3–6 týdnů

 před poraněním 0,5 ml  -
b) 2 dávkami v době 3 týdny až

 10 měsíců před poraněním 0,5 ml  -
Neočkovaní či neúplně očkovaní s intervaly jinými než výše uvedeno  0,5 ml* Dávka dle souhrnu údajů o přípravku
Osoby nad 60 let věku

a) s dokladem o očkování v posledních 10 letech 0,5 ml  -
b) bez takového dokladu 0,5 ml* Dávka dle souhrnu údajů o přípravku

* Poznámka: dále se pokračuje v základním očkování podle § 4 (druhá dávka za 6 týdnů po první a třetí za 6 měsíců po druhé dávce).

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster