Detail hesla - Strabismus

StrabismusSlovníková definice
Porucha vzájemné spolupráce očí, která vede k tomu, že je porušena bifoveolární fixace. Při strabismu v daném okamžiku dopadá obraz pozorovaného předmětu pouze do fovey jednoho oka. Rozeznáváme manifestní strabismus (heterotropii) a strabismus patrný při střídavém zakrývání očí – latentní strabismus (heteroforii). Strabismus postihuje přibližně 2 % dětí. Při klasifikaci strabismu se používají předpony ezo- (konvergentní), exo- (divergentní), hypo- (dolů) a hyper- (nahoru) v kombinaci se základy tropia a foria. Rotační strabismus označujeme jako cyclotropie. Strabismy dále dělíme na konkomitantní (souhybné neparetické dynamické strabismy) a inkomitantní (paretické strabismy). V chirurgické léčbě strabismů se stále více uplatňuje technika nastavitelných stehů, kdy se pooperačním dotažením či uvolněním stehů dolaďuje klinický efekt operace.

Plná definice
Konkomitantní ezotropie (neparetický konvergentní manifestní strabismus)

Infantilní ezotropie se objevuje kolem 6. měsíce věku. Příčina není známa (pravděpodobně porucha supranukleárních drah pro konvergenci a divergenci). Není vázána na refrakční vadu. Není dědičná.
Úchylka bývá velká. Časté je střídání (obě oči jsou schopné fixace a mají obdobný vizus). Při anizometropii bývá amblyopie strabujícího horšího oka. Léčbou je retropozice (oslabení posunem úponů vzad) vnitřních přímých svalů nebo resekce zevních přímých svalů a léčba amblyopie.

Akomodativní ezotropie
se objevuje po 2. roce věku. Bývá dědičná. Je důsledkem konvergence spojené s akomodací vynucenou hypermetropií dítěte. Úchylka je větší při pohledu do blízka. Léčbou je předpis a stále nošení plné plusové korekce a současná léčba amblyopie.

Částečně akomodativní ezotropie
je kombinací obou. Předpis korekce musí být doplněn chirurgickou léčbou.

Inkomitantní ezotropie (paretický konvergentní manifestní strabismus)

Podkladem je většinou paréza zevního přímého svalu vyvolaná obrnou n. abducens. Příčinou je hypertenze, diabetes, tumory a záněty CNS či úrazy a porodní traumata. Tvoří 50 % všech okohybných paréz. Postižené oko nepřekročí střední čáru. Hlava se natočí ve směru postiženého svalu. Nedojde-li do 6 měsíců k spontánní úpravě, přistupuje se k chirurgickému zákroku.

Pseudoezotropie

Je zdánlivý konvergentní strabismus při plochém širokém kořeni nosu nebo u dětí s prominující epikantální řasou vnitřního koutku. Nazální oblast viditelné skléry je potom mnohem menší než temporální, což vytváří dojem, že oči jsou v konvergenci.

Exotropie (divergentní strabismus)

Je méně častá než ezotropie, ale její výskyt stoupá s věkem. Bývá dědičná.

Intermitentní exotropie
tvoří 50 % exotropií. Objevuje se mezi 1. a 5. rokem věku. Konvergence do blízka bývá zachována (úchylka je zde menší), do dálky se divergence zvětšuje. Není spojena s refrakční vadou a nebývá větší amblyopie. Léčba je chirurgická – oslabení zevních nebo posílení vnitřních svalů.

Konstantní exotropie
je vrozená nebo vzniká progresí intermitentní exotropie. Amblyopie nebývá, častá je alternace. Léčba je chirurgická.

Hypertropie (vertikální úchylky)

Hypertropie je stav, kdy jedno oko stojí výše než druhé. Příčinou jsou kongenitální anomálie, traumata a léze CNS, které narušují funkci horního šikmého svalu. Vznikne-li po 6. roce věku, bývá diplopie. Kompenzačním držením je sklon hlavy na opačnou stranu. Při sklonu na stranu postižení se úchylka akcentuje. Konzervativní léčbou je předpis prismatických skel nebo okluze jednoho oka. U přetrvávajících vad přistupujeme k chirurgii šikmých svalů.
Duanův retrakční syndrom spočívá v omezení abdukce i addukce a retrakcí bulbu spojenou se zúžením víčkové štěrbiny při pokusu o addukci. Příčinou jsou inervační anomálie očních svalů.
Braunův syndrom se projevuje omezenou elevací v addukci. Je způsoben adhezemi šlachy horního šikmého svalu.

Heteroforie (latentní strabismus)

Příznakem bývá občasná diplopie, pocit nepohodlného vidění, únava, bolest za okem a mlhavé vidění. V diagnóze pomůže krycí test a vyšetření s prismaty. Určitá míra heteroforie je normální. Velikost individuálně normální (a snášené) heteroforie však je velmi rozdílná. Léčbou je předpis prismatické korekce, úprava korekce na blízko a v úporných případech chirurgický zákrok jako při tropiích.

Převzato z
Josef Hycl, Lucie Trybučková. Atlas oftalmologie. Praha: Triton 2008.
www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster