Detail hesla - Antidepresiva

Karcinom děložního tělaSlovníková definice
Zhoubný nádor děložní sliznice nebo stěny dělohy. 95 % vzniká z děložní sliznice – většinu tvoří endometriální adenokarcinomy, méně časté histologie – světlobuněčný karcinom, papilární serózní karcinom, spinocelulární karcinom. 5 % nádory stěny dělohy – hlavně sarkomy.

Plná definice
Epidemiologie

Incidence v České republice v roce 2005 byla 33/100 tisíc žen, mortalita 9,5/100 tisíc žen. Incidence u nás i v jiných vyspělých zemích výrazně stoupá při stárnutí populace, mortalita stagnuje. Endometriální karcinom patří mezi nádory vyššího věku – nejčastější záchyt v 6. a 7. dekádě.

Symptomatologie

Abnormální vaginální krvácení až u 97 % pacientek.
  • premenopauzální ženy – nadměrné menstruační krvácení nebo krvácení mezi menzes.
  • postmenopauzální ženy – jakékoli vaginální krvácení vzbuzuje podezření na endometriální karcinom.

Pokročilá nemoc – hmatný tumor v podbříšku, ascites, ikterus, střevní obstrukce.

Etiopatogeneze

Rizikové faktory – zvýšená expozice estrogenům při relativním nedostatku progesteronu (sy polycystických ovarií, anovulační menstruační cykly, obezita, tumory ovaria produkující estrogeny, terapie tamoxifenem), neplodnost, nuliparita, diabetes mellitus, hypertenze, výskyt karcinomu prsu nebo tlustého střeva v osobní nebo rodinné anamnéze. Asociace s vrozenými mutacemi MMR (mismatch repair) genů (Lynchův sy).

Diagnostika

Transvaginální ultrazvuk – vyšší výška endometriální sliznice signalizuje možnou přítomnost karcinomu.

Ultrazvukové vyšetření potvrdí/vyloučí invazi do stěny uteru či jiné abnormality uterinní stěny.

Frakční endometriální kyretáž – kyretáž endocervikálního kanálu a stěn dutiny uteru

Při invazivním nádoru – CT břicha a malé pánve, MR malé pánve, UZ vyšetření malé pánve, RTG hrudníku, rektoskopie a cystoskopie při podezření na invazi do okolních orgánů podle CT nebo MR, biochemie včetně jaterních funkcí, sérového kalcia a ALP

Stadia karcinomu děložního čípku podle klasifikace TNM jsou uvedená v Tabulce 1 .

Tabulka 1. TNM stadia karcinomu děložního těla

Tis in situ

T1 omezen na dělohu

· T1a omezen na endometrium

· T1b < 1/2 myometria

· T1c ≥ 1/2 myometria

T2 postihuje čípek

· T2a pouze endocervikální žlázky

· T2b stroma cervixu

T3 lokální nebo regionální

· T3a seróza/adnexa/pozitivní peritoneální cytologie

· T3b postižení pochvy

T4 sliznice močového měchýře/střeva

N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

M1 vzdálené metastázy


Stadium 0

Tis N0 M0

Stadium IA

T1a N0 M0

Stadium IB

T1b N0 M0

Stadium IC

T1c N0 M0

Stadium IIA

T2a N0 M0

Stadium IIB

T2b N0 M0

Stadium IIIA

T3a N0 M0

Stadium IIIB

T3b N0 M0

Stadium IIIC

T1, T2, T3 N1 M0

Stadium IVA

T4 jakékoliv N M0

Stadium IVB

jakékoliv T jakékoliv N M1


Diferenciální diagnóza

Vaginální krvácení – nádory děložního čípku, endokrinní poruchy, u premenopauzálních žen hrozící potrat při nediagnostikované graviditě

Terapie

Stadia I a II
  • abdominální hysterektomie s bilaterální adnexektomií, pánevní a paraaortální lymfadenektomií a peritoneální cytologií, při agresivních nádorech (grade 2 nebo 3)
  • adjuvantní radioterapie (teleterapie ± brachyterapie); výsledky chemoterapie v adjuvanci jsou nadějné, ale ještě nejsou dostupné výsledky randomizovaných klinických studiípo adnexektomii u premenopauzálních žen zvážit hormonální substituční léčbu.
  • radioterapie u pacientek inoperabilních z důvodu komorbidit

Stadia III a IV
  • jako I/II plus maximální cytoredukce (debulking) nádoru šířícího se mimo dělohu
  • pokud se nádor šíří na močový měchýř nebo rektum, zvážit pánevní exenteraci
  • po operaci adjuvantní radioterapie a chemoterapie (režimy s antracykliny a platinou)

Paliativní terapie při inoperabilním nádoru nebo u inoperabilních pacientek
  • hormonoterapie – medroxyprogesteron
  • chemoterapie (režimy s antracykliny a platinou, event. taxány)

Průběh/Prognóza

70 % endometriálních nádorů se zachytí ve stadiu I, protože vaginální krvácení je časným příznakem. Pětileté přežívání pacientek podle stadia: stadium I 85 %, stadium II 50 %, stadium III 30 %, stadium IV 5 %. Metastázy jsou nejčastěji v lymfatických uzlinách, na peritoneu, v játrech, plicích.

Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2009-2-11]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
• Memarzadeh S, Berek JS. Gynecologic Cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 265–297.
• NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Uterine neoplasms V.I.2009. www.nccn.org

Design and code by webmaster