Detail hesla - Filtry kavální

Filtry kaválníSlovníková definice
Mechanická ochrana před plicní embolizací.

Plná definice

Kavální filtry slouží jako mechanická ochrana před plicní embolizací. Obvykle se zavádějí perkutánně cestou jugulární či femorální žíly a umísťují se periferně od ústí renálních žil (v indikovaných případech i suprarenálně). O implantaci kaválního filtru uvažujeme při prokázané žilní trombóze či plicní embolii tehdy, je-li antikoagulační léčba kontraindikovaná, neúspěšná, či provázena komplikacemi. Z preventivních důvodů (bez ohledu na antikoagulaci) lze filtr implantovat u nemocných se závažným kardiopulmonálním onemocněním a trombózou velké žíly s vlajícími tromby. Také nemocní s masivní, život ohrožující plicní embolizací (pokles tlaku, trombolýza, embolektomie) jsou kandidáty na implantaci filtru. Vzácnými důvody k implantaci jsou sukcesivní plicní embolizace s neefektivní léčbou orálními antikoagulancii a plicní hypertenzí, trombóza kaválního filtru s rizikem embolizace (implantuje se další filtr, centrálně od filtru trombotizovaného), septický tromboembolismus. Nízký výskyt komplikací a dobrá dlouhodobá efektivita léčby vedou ke snahám o liberalizaci indikačních kritérií, kdy implantace filtru slouží jako léčba primární namísto antikoagulace (nemocní s žilní trombózou a vysokým věkem, tumorem, plicní hypertenzí, totální náhradou kyčelního či kolenního kloubu, při závažných úrazech s frakturami páteře, pánve a kostí končetin). V řadě případů lze využít umístění dočasného filtru. Kavální filtr zabraňuje průchodu relativně velkých částic krevní sraženiny (fatální embolie). Drobnější emboly mohou sítem filtru proniknout. K embolizaci může také dojít z nefiltrovaného povodí. Dlouhodobá průchodnost různých filtrů se uvádí v 81 - 100 % a výskyt rekurentních plicních embolizací po jejich implantaci 2 - 4 %. Komplikací léčby mohou být trombóza přístupové žíly, trombóza, uvolnění či dislokace filtru, kavální uzávěr nebo perforace, nepřesné umístění a neúplné otevření filtru. Zavedení kaválního filtru vyžaduje následnou antikoagulační léčbu.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 156.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster