Detail hesla - Stenóza mitrální chlopně

Stenóza mitrální chlopněSlovníková definice
Překážka proudění krve z levé síně do levé komory, při zúžení mitrální chlopně.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Zúžení mitrální chlopně je u dospělých téměř vždy následkem revmatické horečky. Výjimečně může být u starších pacientů stenóza zaviněna sklerotickými změnami, při kterých se kalcifikace rozšiřují z anulu do chlopenních cípů. U postrevmatické vady oba cípy chlopně postupně »srůstají« v komisurách, zůstává centrální otvor. Chlopeň bývá někdy jemná a mobilní, jindy je fibrotická a kalcifikovaná. Plocha normálního levého žilního ústí je asi 5 cm 2, vážné hemodynamické důsledky nastanou při ústí kolem 1 cm2. U mírné stenózy je tlakový gradient v klidu malý a stoupá jen při námaze, u významné vady je tlakový gradient trvale zvýšen a srdeční výdej je snížen. Tlak v plicních kapilárách a žilách stoupá paralelně s tlakem v levé síni. Při náhlém zvýšení tlaku v levé síni na 30 mm Hg může dojít k plicnímu edému (např. při paroxysmu fibrilace síní nebo neobvyklé námaze). Pokud tlak v kapilárách stoupá pomalu, může dojít ke ztluštění membrán kapilár a nemocný toleruje i výrazné zvýšení kapilárního tlaku bez plicního edému. Současně dochází ke zvýšení tlaku v plicnici, někdy více, než odpovídá pasivnímu zvýšení. Tento jev je způsoben zvýšením tonu malých plicních arteriol (aktivní plicní hypertenze).

Klin. obraz a dg.

Nemocný může být dlouho bez potíží, později se objevují příznaky městnání v plicích, následované pravostranným srdečním selháním. Hlavním příznakem je dušnost, nejdříve námahová, později i klidová (plicní edém), u 10-20% nemocných může být přítomna mírná hemoptýza. Někteří nemocní mají typickou »facies mitralis«. Poslechem zjišťujeme diastolický šelest na srdečním hrotě, u nemocných s dobře pohyblivou chlopní zesílenou první ozvu a otevírací klapnutí (opening snap). U nemocných se sinusovým rytmem můžeme zjistit presystolické zesílení šelestu. Pokud je chlopeň kalcifikovaná nebo fibroticky změněná, může být poslechový nález chudý Na EKG je častá je fibrilace síní, a pokud je přítomen sinusový rytmus, nacházíme P mitrale. Na rtg plic je u čisté mitrální stenózy rozšíření levé síně (jádrový stín) a rtg projevy srdeč­ního městnání (např. Kerleyovy B linie). Komplikace: fibrilace síní se objeví dříve nebo později u většiny nemocných. Zpočátku bývá paroxysmální, později setrvává. Systémová embolizace je vážnou komplikací, související jednak se zvětšením síně, jednak s fibrilací síní. Časté jsou současné bronchitidy, řídká je bakteriální endokarditida (častější je u kombinované mitrální vady).

Diagnóza je v typickém případě stanovena na základě anamnézy a poslechového nálezu. V současné době je nejčastěji stanovena a kvantifikována echokardiograficky. Srdeční katetrizace je k její diagnostice nutná jen zřídka, upřesní však závažnost vady a může být přínosná u kombinovaných vad.

Terapie

Medikamentózní léčba spočívá ve zmírnění symp­tomů a zabránění systémové embolizace. Antikoagulační léčba je nezbytná u všech nemocných s fibrilací síní. V počátečních stadiích nemoci se snažíme o udržení sinusového rytmu antiarytmiky (chinidin, propafenon, amiodaron), někdy je nutná elektrická kardioverze. Symptomy plicního městnání a pravostranného srdečního selhání jsou léčeny obvyklým způsobem diuretiky a digitalisem, rychlá odpověď komor při fibrilaci síní je zpomalována digitalisem, beta-blokátory nebo verapamilem. ACE inhibitory nejsou indikovány Čistá závažná mitrální stenóza s blanitou chlopní je léčena balonkovou valvuloplastikou nebo chirurgickou plastikou (v mimotělním oběhu za kontroly zraku). U chlopně rigidní kalcifikované nebo při současně přítomné závažné mitrální nedomykavosti se provádí náhrada chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou. U nemocných bez závažných systémových komplikací a bez těžké plicní hypertenze je operační mortalita kolem 5%.

V. Rozsíval

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 670.

www.galen.cz


Autor: Kryspin

Design and code by webmaster