Hesla dle oboru -

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

Hesla v oboru:

3-metylkrotonylglycinurie
Abetalipoproteinémie
Absces pankreatu
Aceruloplazminémie
Acidóza metabolická
Acidóza renální tubulární proximální a distální
Acidóza respirační
Acidurie 2-amino-2-oxoadipová
Acidurie 3-hydroxyizobutyrátová
Acidurie D-2-hydroxyglutarová
Acidurie glutarová typu I
Acidurie izovalerová
Acidurie L-2-hydroxyglutarová
Acidurie malonová
Acidurie methylmalonová
Acidurie N-acetylaspartátová
Acidurie organické
Acidurie organické s postižením mozku
Acidurie propionová
Acidurie pyroglutamová
Acrodermatitis enteropathica
Adenosindeamináza - zvýšená aktivita
Adrenální hyperplazie vrozená
Adrenální incidentalomy
Adrenální nedostatečnost
Afibrinogenémie
Agamaglobulinémie
Agranulocytóza
AICA-ribosidurie
Akromegalie
Akutní infarkt myokardu
Akutní otravy
Alkalóza metabolická
Alkalóza respirační
Alkaptonurie
Amyláza
Amyloidóza
Amyloidóza AL - systémová
Anamnéza
Anémie – obecné příznaky
Anémie sideroblastická X-vázaná
Angiografie - příprava, péče a komplikace po výkonu
Ankle-brachial index
Arteriitida temporální
Arterioloskleróza
Artritida dnavá
Artritidy asociované s infekcí
Aspartylglukosaminurie
Auskultace srdce
Bakteriurie
Biotin
Blokády ramének
Bolest
Bolest dolní části zad
CEAP klasifikace chronické žilní insuficience
Centrální žilní katétr
Cystinóza benigní adultní
Cystinóza infantilní
Cystinóza v dospívání
Dědičná malabsorpce folátu
Dědičná tyrosinémie typu I
Dědičné metabolické poruchy
Dědičné metabolické poruchy - funkční testy
Dědičné metabolické poruchy - léčba
Dědičné metabolické poruchy - léčba akutních stavů
Dědičné mnohočetné exostózy
Dědičné poruchy glykosylace
Dědičné poruchy metabolismu g-aminobutyrátu
Dědičné poruchy metabolismu purinů
Dědičný deficit vnitřního faktoru
Defekt faktoru XI
Deficit 3-fosfoglycerátdehydrogenázy
Deficit g-glutamylcysteinsyntetázy
Deficit 2-ketoglutarátdehydrogenázového komplexu
Deficit 2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy
Deficit 2,4-dienoyl-CoA reduktázy
Deficit 3ß-hydroxy-Δ5- C27-steroiddehydrogenázy
Deficit 5-oxoprolinázy
Deficit 7-dehydrocholesterolreduktázy
Deficit a-metylacyl-CoA racemázy
Deficit adeninfosforibosyltransferázy
Deficit adenosindeaminázy
Deficit adenosylkobalaminu
Deficit adenylosukcinázy
Deficit Apo C-II
Deficit COG7
Deficit cytosolové acetoacetyl-CoA thiolázy
Deficit dehydrogenázy acyl-CoA s krátkými/větvenými řetězci
Deficit dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin
Deficit deoxyguanosinkinázy
Deficit dihydrolipoamiddehydrogenázy
Deficit dihydropyrimidinázy
Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy
Deficit dimetylglycindehydrogenázy
Deficit dipeptidázy vázané na membránu
Deficit dopamin b-hydroxylázy
Deficit draslíku
Deficit fenylalaninhydroxylázy
Deficit fosfoenolpyruvátkarboxykinázy
Deficit fosfoglycerátkinázy
Deficit fosfomanomutázy 2
Deficit fosfomanóza izomerázy
Deficit fosfoserinfosfatázy
Deficit fruktóza-1,6-bifosfatázy
Deficit fumarázy
Deficit g-glutamyltranspeptidázy
Deficit GABA transaminázy
Deficit galaktokinázy
Deficit galaktóza-1-fosfát uridyltransferázy
Deficit gama-cystathionázy
Deficit gama-glutamyltranspeptidázy
Deficit glukosyltransferázy I
Deficit glutamátformiminotransferázy
Deficit glutathionsyntetázy
Deficit glycin N-metyltransferázy
Deficit GM3 syntázy
Deficit guanosintrifosfátcyklohydrolázy I
Deficit haptocorrinu
Deficit hypoxanthinguaninfosforibosyltransferázy
Deficit cholesterol 7a-hydroxylázy
Deficit izobutyryl-CoA dehydrogenázy
Deficit jaterní lipázy
Deficit kobalaminu C
Deficit kobalaminu D
Deficit kobalaminu F
Deficit kyselé lipázy
Deficit lecitincholesterolacyltransferázy
Deficit LCHAD
Deficit lipoproteinové lipázy
Deficit MCAD
Deficit MCKT
Deficit methionin S-adenosyltransferázy
Deficit metylentetrahydrofolátreduktázy
Deficit metylkobalaminu
Deficit mevalonátkinázy
Deficit monoaminooxidázy A
Deficit oxysterol 7a-hydroxylázy
Deficit prolidázy
Deficit prolinoxidázy
Deficit přenašeče cholesterylesterů
Deficit přenašeče pyruvátu
Deficit purinnukleosidfosforylázy
Deficit pyridoxin 5-fosfátoxidázy
Deficit pyrimidin 5-nukleotidázy
Deficit pyruvátdehydrogenázového komplexu
Deficit pyruvátkarboxylázy
Deficit ribóza-5-fosfát izomerázy
Deficit růstového hormonu v dospělosti
Deficit S-adenosylhomocysteinhydrolázy
Deficit SCAD
Deficit serinu s ichtyózou a polyneuropatií
Deficit sérové karnosinázy
Deficit SCHAD
Deficit sodíku
Deficit sterol 27-hydroxylázy
Deficit sukcinátdehydrogenázy
Deficit sukcinátsemialdehyddehydrogenázy
Deficit svalové AMP deaminázy
Deficit syntézy LTC4
Deficit thymidinfosforylázy
Deficit thymidinkinázy
Deficit transaldolázy
Deficit transkobalaminu
Deficit tyrosinhydroxylázy
Deficit UMP syntázy
Deficit ureidopropionázy
Deficit uridindifosfát-galaktóza 4´-epimerázy
Deficit VLCAD
Deficit vody
Deficit xanthinoxidázy
Deficit zinku u kojených dětí
Deficit Δ1-pyrrolin -5-karboxylátsyntázy
Deficit Δ1-pyrrolin-5-karboxylátdehydrogenázy
Deficit Δ4-3-oxosteroid 5ß-reduktázy
Deprese u metabolického syndromu
Desmosterolóza
Diabetes a bariatrická chirurgie
Diabetes a další obory
Diabetes a dyslipidémie
Diabetes a gynekologie
Diabetes a hormony
Diabetes a hypertenze
Diabetes a kůže
Diabetes a metabolický syndrom
Diabetes a nádory
Diabetes a těhotenství
Diabetes insipidus centralis
Diabetes mellitus
Dysbetalipoproteinémie
Dysfunkce jater pooperační
Dyslipidémie - doporučení pro klinické hodnocení a léčbu
Dyslipidémie metabolického syndromu
Dyspepsie
Edém mozku
Edém plic
EKG
Embolie plicní
Embolie plicní a choroba tromboembolická
Endemická tyrolská infantilní cirhóza
Endoskopie GIT - příprava, péče a komplikace po výkonu
Erekce
Erektilní dysfunkce
Erektilní dysfunkce - perorální léčba
Erektilní dysfunkce - psychogenní příčiny
Esenciální fruktosurie
Familiární kombinovaná hyperlipidémie
Farmakoterapie v graviditě
Fenylalanin
Fenylketonurie maternální
Feochromocytom pohledem endokrinologa
Ferritin
Fibróza plicní
Foetor ex ore
Fontainova klasifikace
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza - zvýšená aktivita
Fukosidóza
Funkční test - svalový test
Funkční testy - metabolický profil během dne
Funkční testy - test s fruktózou
Funkční testy - test s galaktózou
Funkční testy - test s glukózou
Funkční testy - test s hladověním
Funkční testy - test s podáním tuků
Funkční testy - tetrahydrobiopterinem
Fyzikální nález na plicích
Galaktosemie
Galaktosialidóza
Gangréna plic
Glutathion
Glykogenóza svalová typu 0
Glykogenóza typu 0
Glykogenóza typu I
Glykogenóza typu II
Glykogenóza typu III
Glykogenóza typu IV
Glykogenóza typu IX
Glykogenóza typu V
Glykogenóza typu VI
Glykogenóza typu VII
Glykogenóza typu X
Glykogenóza typu XI
Glykogenóza typu XII
Glykogenóza typu XIII
Glykogenózy
Glykogenózy jaterní
Glykogenózy svalové
Glykoproteinózy
Glykosurie renální
Granulomatóza Wegenerova
Gynekomastie
Hawkinsinurie
Hem - biosyntéza
HEM kostní dysplazie
Hematemeze
Hemochromatóza genetická
Hemosideróza
Hereditární intolerance fruktózy
Hereditární koproporfyrie a porphyria variegata
Hereditární tyrosinémie typu III
Hereditární tyrosinémie typu II
HLA systém
Homocystinurie z deficitu cystathionin b-syntázy
Homokarnosinóza
Horečka revmatická
Hořčík
Hrudní punkce
Hyperaldosteronismus primární
Hyperandrogenémie u žen
Hyperekplexie
Hyperfenylalaninémie
Hyperfostatémie
Hyperglycinémie neketotická
Hyperhomocysteinémie
Hypercholesterolémie familiární
Hyperkalcemie
Hyperkalémie
Hyperlipoproteinémie sekundární
Hyperlipoproteinémie–klasifikace
Hyperlysinémie
Hypermagnezémie
Hypernatrémie
Hyperornithinémie z deficitu ornithinaminotransferázy
Hyperparatyreóza primární
Hyperparatyreóza sekundární
Hypertenze arteriální systémová
Hypertenze plicní perzistující u dětí
Hypertenze plicní primární
Hypertenze portální
Hypertenze při feochromocytomu
Hypertenze při hyperkortizolismu
Hypertenze při koarktaci aorty
Hypertenze při primárním hyperaldosteronismu
Hypertenze při tyreotoxikóze
Hypertenze renální
Hypertenze renoparenchymatózní
Hypertenze renovaskulární
Hypertenze v těhotenství
Hypertriacylglycerolémie
Hypertyreóza
Hyperurikémie u metabolického syndromu
Hyperzinkémie autozomálně dominantní bez symptomů
Hyperzinkémie s hyperkalprotektinémií
Hypoalfalipoproteinémie familiární
Hypobetalipoproteinémie
Hypobetalipoproteinémie homozygotní
Hypofosfatémie
Hypokalcémie
Hypokalémie
Hypomagnezémie
Hypomagnezémie izolovaná autozomálně recesivní
Hypomagnezémie izolovaná dominantní
Hypomagnezémie primární se sekundární hypokalcémií
Hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózou
Hyponatrémie
Hypoparatyreóza
Hyposplenismus
Hypotyreóza
Cholesterol - syntéza
Choroba Danonova
Choroba Fabryho
Choroba Gaucherova
Choroba Hartnupova
Choroba ischemická srdeční
Choroba Laforova
Choroba Menkesova
Choroba Schindlerova
Choroba Tangierská
I-cell disease
Idiopatická měděná toxikóza
Indická dětská cirhóza
Infekční mononukleóza
Insuficience ledvin chronická
Intenzivní péče - indikace k hospitalizaci
Intenzivní péče - základní monitoring
Intenzivní péče - základy oxygenoterapie
Interní předoperační vyšetření
Intolerance bílkovin s lysinurií
Intoxikace
Intoxikace alkoholy
Intoxikace houbami
Intoxikace léky
Intoxikace návykovými látkami
Intoxikace oxidem uhelnatým
Izolovaný deficit sulfitoxidázy
Katabolismus lysinu, hydroxylysinu a tryptofanu
Klasifikace metabolického syndromu
Klinické studie
Koagulace a metabolický syndrom
Kobalamin
Komplikace akutního infarktu myokardu
Komplikace diabetu
Komplikace diabetu akutní
Komplikace diabetu chronické
Komplikace obezity
Krize hypertenzní
Krvácení do GIT
Křeče febrilní
Laboratorní vyšetření - zásady
Lathosterolóza
Léčba diabetu 1. typu - dietní léčba
Léčba diabetu 2. typu - antiobezitika
Léčba diabetu 2. typu - inkretiny
Léčba diabetu 2. typu - inzulinová léčba
Lipoprotein (a) - zvýšená koncentrace
Lipoproteiny - metabolismus
Lymfatické uzliny zvětšené - diferenciální diagnostika
Malabsorpce glukózy a galaktózy
Manosidóza
Měď
Metabolický syndrom a hypertenze
Metabolismus folátu
Metabolismus glycinu
Metabolismus oxalátu
Metabolismus prolinu a serinu
Mitochondriální porucha transportu glutamátu
Monoaminy
Mukopolysacharidózy
Mukopolysacharidózy a oligosacharidózy
Mukopolysacharidy
Mutace apolipoproteinu A-I
Mutace GABA receptoru
Nádory a metabolický syndrom
Neurofibromatóza von Recklinghausenova
Neuropatická bolest
Neutropenie febrilní
Novorozenecký screening aminoacidopatie
Novorozenecký screening cystické fibrózy
Novorozenecký screening deficitu biotinidázy
Novorozenecký screening deficitu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
Novorozenecký screening fenylketonurie
Novorozenecký screening galaktosémie
Novorozenecký screening hemoglobinopatie
Novorozenecký screening organické acidémie
Novorozenecký screening poruchy oxidace mastných kyselin
Novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie
Obezita
Obliterující onemocnění tepen končetin
Obstrukce dolní duté žíly
Obstrukce horní duté žíly
Oligosacharidózy
Organické acidurie - leucinóza, izovalerová acidurie, propionová acidurie, metylmalonová acidurie
Orgasmus
Osteomalacie
Osteoporóza
Osteoporóza generalizovaná juvenilní
Osteoporóza lokalizovaná
Osteoporóza navozená glukokortikoidy
Osteoporóza sekundární
Osteoporóza senilní
Penis
Peptidy imidazolové
Peroxisomy
Perzistující hyperinzulinemická hypoglykémie
Polyarteriitis nodosa
Porfyrie
Porfyrie - klasifikace, diagnostika
Porfyrie akutní intermitentní
Porfyrie erytropoetická kongenitální
Porfyrie hepatoerytropoetická
Porfyrie z deficitu dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové
Porphyria cutanea tarda
Porucha amidace žlučových kyselin
Poruchy beta-oxidace
Poruchy biotin-responzivní
Poruchy cyklu močoviny
Poruchy karnitinového cyklu - deficit karnitin/acylkarnitin translokázy
Poruchy karnitinového cyklu - deficit karnitinpalmitoyltransferázy 1
Poruchy karnitinového cyklu - deficit karnitinpalmitoyltransferázy 2
Poruchy karnitinového cyklu - porucha transportu karnitinu
Poruchy ketogeneze
Poruchy ketogeneze a ketolýzy
Poruchy metabolismu leukotrienů
Poruchy metabolismu vápníku
Poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin - diagnostika
Poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin - genetika
Poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin - léčba
Poruchy peroxisomální
Poruchy pohlavního vývoje
Poruchy přenosu elektronů
Poruchy respiračního řetězce - diagnostika
Poruchy respiračního řetězce - genetika
Poruchy respiračního řetězce - klinické projevy
Poruchy respiračního řetězce - léčba
Poruchy respiračního řetězce - metabolické odchylky
Poruchy s nadprodukcí VLDL
Poruchy transportu mastných kyselin
Post-mortem protokol
Preventivní kardiologie
Primární hyperoxalurie typ 1
Primární hyperoxalurie typ 2
Primární hyperoxalurie typ non-1 non-2
Prostředím indukovaný metabolický syndrom
Proteinurie
Protoporfyrie erytropoetická
Příprava k vyšetření kontrastní látkou
Pseudo-Hurler
Puberta opožděná
Puberta předčasná
Punkce ascitu
Puriny - metabolismus
Purpura potransfúzní
Pyknodysostóza
Pyridoxin-responzivní epilepsie
Pyrimidiny - metabolismus
Rachitis
Renální glykosurie
Renální selhání
Respirační insuficience
Revmatoidní artritida
Sarkoidóza
Screening dědičných metabolických poruch - obecně
Sekundární 5-oxoprolinurie
Selhání ledvin akutní
Sfingolipidy - struktura a metabolismus
Sklerodermie systémová
Skleróza tuberózní
Smíšené onemocnění pojiva
Steatóza a steatohepatitida
Steatóza jater akutní
Struma eufunkční
Syndrom Abercrombieho
Syndrom AHOP
Syndrom Achardův-Thiersův
Syndrom Achorův-Smithův
Syndrom Akureyri
Syndrom Andersonův
Syndrom Andradeho
Syndrom antifosfolipidový
Syndrom Ardmore
Syndrom Ayerzův
Syndrom Baaderův
Syndrom Bard-Picův
Syndrom Bardetův-Biedlův
Syndrom Bergmannův
Syndrom Bernardův
Syndrom Besnierův-Boeckův-Schaumannův
Syndrom Canalové-Smithův
Syndrom Castellaniho
Syndrom Castlemanův
Syndrom cerebro-hepato-renální
Syndrom Conradi-Hünermannův
Syndrom Crocq-Cassierův
Syndrom Curtiusův
Syndrom Cushingův
Syndrom Debrého-Marieův
Syndrom Dercumův
Syndrom Drashův
Syndrom Fabryho
Syndrom Fahrův
Syndrom Fanconi-Bickelův
Syndrom Fanconi-Bickelův
Syndrom Gierkeho
Syndrom Gilbertův-Meulengrachtův
Syndrom Hallermannův-Streiffův-Françoisův
Syndrom Hammanův-Richův
Syndrom Harbitzův-Müllerův
Syndrom Heefordtův
Syndrom hepatopulmonální
Syndrom Heydův
Syndrom HHH
Syndrom Hoigného
Syndrom Hunterův
Syndrom Hurlerové-Scheieův
Syndrom hypereozinofilní idiopatický
Syndrom CHILD
Syndrom Imerslundové-Gräsbeckův
Syndrom Kazem-Beckův
Syndrom Koltipinův
Syndrom Lericheův
Syndrom Leschkeho
Syndrom Leschův-Nyhanův
Syndrom Libmanův-Sacksův
Syndrom Löfgrenův
Syndrom MacLennanův
Syndrom Maroteaux-Lamyho
Syndrom Martin-Albrightův
Syndrom metabolický
Syndrom Mikuliczův
Syndrom Morgagniho
Syndrom Mulibrey
Syndrom Natowiczův
Syndrom Nonneův-Milroyův
Syndrom Pagetův-Schroetterův
Syndrom Peutzův-Jeghersův
Syndrom Pickův
Syndrom Pickwickův
Syndrom Plummerův-Vinsonův
Syndrom Quinckeho
Syndrom Reiterův
Syndrom Rileyho-Dayův
Syndrom Rotorův
Syndrom Rundlesův-Fallsův
Syndrom Sackův-Barabasův
Syndrom Sandhoffův
Syndrom Seitelbergerův
Syndrom Shwachmanův-Diamondův
Syndrom Schwachmannův
Syndrom Schwartz-Bartterův
Syndrom Sidburyho
Syndrom Simonsův
Syndrom Simpsonův
Syndrom Singletonův-Mertenův
Syndrom Sjögren-Larssonův
Syndrom Slyův
Syndrom solární
Syndrom Sticklerův
Syndrom Stokvisův-Talmův
Syndrom systémové zánětové reakce
Syndrom Troisierův-Hanotův-Chauffardův
Syndrom únavový chronický
Syndrom Urbachův-Wietheho
Syndrom Walker-Warburgův
Syndrom z deficitu přenašeče glukózy
Syndrom Zieveho
Syndromy polyglandulární autoimunitní
Syndromy s deficitem kreatinu
Syntéza N-glykanů
Systémový lupus erythematodes
Tetanie
Tlak krve
Tofus dnavý
Trimetylamin
Trimetylaminurie
Tyreoiditidy
Tyrosin
Tyrosinémie tranzitorní
Uštknutí zmijí obecnou
Vaskulitidy asociované s ANCA
Vaskulitidy systémové
Základní laboratoř
Zinek
Změna frekvence stolice
Zvýšená aktivita cytosolové 5-nukleotidázy

:: Zobrazit všechna hesla v oboru ::

Design and code by webmaster