Detail hesla - Karcinom jícnu

Karcinom jícnuSlovníková definice
Zhoubný nádor ze sliznice jícnu (10 % krční část, 40 % horní polovina hrudníku, 50 % dolní polovina hrudníku). Nejčastější histologie: spinocelulární karcinom – zejména v proximálních 2/3 jícnu, adenokarcinom – distální jícen a gastroezofageální junkce.

Plná definice

Epidemiologie

Výrazná geografická variabilita, celosvětově šestá nejčastější příčina smrti na nádor. Endemický výskyt v některých oblastech jižního Ruska, Číny a Íránu. Incidence ve vyspělých krajinách výrazně stoupá, zejména pro adenokarcinomy distálního jícnu a gastroezofageální junkce. Incidence u nás v roce 2005 byla 4,7/100 tisíc osob, mortalita 3,7/100 tisíc osob - jde o vysoce letální malignitu.

Symptomatologie

Dysfagie (pro jídlo a později i tekutiny), kachexie, krční a supraklavikulární lymfadenopatie.

Etiopatogeneze

Hlavní rizikové faktory - alkohol a kouření. Další rizikové faktory pro spinocelulární karcinom - infekce lidským papilomavirem (HPV), nitráty, jídlo kontaminované některými vláknitými houbami (Geotrichum candidum, Fusarium, Aspergillus), chronická iritace jícnu, achalázie, stavy po poleptání luhem, Howel-Evansův syndrom (vrozená palmoplantární keratóza). Další rizikové faktory pro adenokarcinom - gastroezofageální reflux, Barrettův jícen (metaplazie jícnového epitelu).

Diagnostika

Fyzikální vyšetření: kachexie, cervikální lymfadenopatie
Laboratorní vyšetření: anémie, hypoalbuminemie, nespecifické zvýšení zánětlivých markerů
Ezofagogastroskopie s odběrem histologie: diagnostická procedura první volby při podezření na karcinom jícnu
Rtg hrudníku: rozšíření mediastina, plicní metastázy, aspirační bronchopneumonie
CT vyšetření krku, hrudníku a břicha: zobrazení lokální invaze, lymfatického postižení a metastáz
Endoskopický ultrazvuk: zobrazení hloubky invaze a regionálních lymfatických uzlin
Pozitronová emisní tomografie: vyloučení vzdálených metastáz při zvažování radikální operace
Bronchoskopie - vyloučení útlaku nebo fistuly do dýchacích cest

TNM klasifikace nádorů jícnu je uvedena v Tabulce 1.

Tabulka 1. TNM stadia karcinomu jícnu

T1 lamina propria, submukóza

T2 muscularis propria

T3 adventicie

T4 okolní struktury

N1 regionální lymfatické uzliny

M1 vzdálené metastázy

Nádory dolního hrudního úseku jícnu

- M1a mízní uzliny coeliacké

- M1b jiné vzdálené metastázy

Nádory horního hrudního úseku jícnu

- M1a uzliny krční

- M1b jiné vzdálené metastázy

Nádory středního hrudního úseku jícnu

- M1b vzdálené metastázy, včetně mízních uzlin jiných než regionálních

 

 

Stadium 0

Tis N0 M0

Stadium I

T1 N0 M0

Stadium IIA

T2, T3 N0 M0

Stadium IIB

T1, T2 N1 M0

Stadium III

T3 N1 M0

T4 jakékoliv N M0

Stadium IV

jakékoliv T jakékoliv N M1

Stadium IVA

jakékoliv T jakékoliv N M1a

Stadium IVB

jakékoliv T jakékoliv N M1bDiferenciální diagnóza

Benigní nemoci jícnu –  achalázie, poleptání, poradiační a potraumatické striktury, refluxní choroba. Sekundární zúžení vnějším tlakem – metastázy do mediastinálních uzlin, tumory štítné žlázy, bronchogenní karcinom, aneuryzma aorty. Raritní nádory – sarkom, leiomyom, melanom, neuroendokrinní karcinom.

Terapie

Kurativní strategie (pro pacienty v dobrém celkovém stavu a bez prokázané generalizace)

Lokalizovaný karcinom cervikální části jícnu
  • chemoradioterapie (cisplatin/5-fluorouracil) s kurativním záměrem

Lokalizovaný karcinom hrudní části jícnu
  • Resekce primárního tumoru – operační mortalita 5–10 %, přežití je i u pacientů, u kterých se dosáhnou resekční okraje bez nádorových buněk, jen asi 20%. Mírně lepší výsledky u nádorů distálního jícnu.
  • Preoperační chemoradioterapie (5-fluorouracil/cisplatina/50 Gy) zlepšuje přežití až na 50 %, pokud je dosažena kompletní remise.
  • Chemoradioterapie bez operace – 5-fluorouracil/cisplatina/50 Gy, dva roky přežívá asi 30 % pacientů.
  • Pouze radioterapie – doporučená dávka 60 Gy, 2 roky přežívá 10 % pacientů, dlouhodobě asi 5 % pacientů.

Lokalizovaný adenokarcinom distálního jícnu
  • radikální operace s náhradou jícnu
  • perioperační chemoterapie –ECF (epirubicin, cisplatina, 5-fluorouracil) 3 cykly před operací a 3 cykly po operaci zlepšují celkové přežívání

Paliativní léčba

  • Paliace maligní striktury – endoskopický laser, jícnový stent, gastrostomie (která ale neprodlouží přežití), externí radioterapie, brachyterapie.
  • Chemoterapie pro generalizovaný karcinom – cisplatin s 5-fluorouracilem nebo paclitaxelem – léčebná odpověď asi u 50 % pacientů, trvání odpovědi asi 7 měsíců, často vysoká toxicita.

Průběh/Prognóza

Zhoubné nádory jícnu se v 80 % případů diagnostikují již v pokročilém stadiu, kdy jsou již přítomné metastázy ve spádových uzlinách nebo vzdálených orgánech. Šíření lokálně invazivní (trachea, mediastinum), lymfogenní a hematogenní (plíce, játra). Celkové pětileté přežití < 10 %, ve stadiu IV < 5 %. Cca 40 % radikálně léčených nemocných s lokalizovaným nádorem bez postižení lymfatických uzlin přežívá 5 let.

Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2009-2-11]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
• Alberts SR, Goldberg RM. Gastrointestinal tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 188–236.

Design and code by webmaster