Detail hesla - Karcinom pankreatu

Karcinom pankreatuSlovníková definice
Maligní nádor z exokrinních buněk pankreatu. Nejčastější histologie: duktální adenokarcinom (90 %). Vychází v 57 % z hlavy pankreatu, 9 % z těla pankreatu, 8 % z kaudy pankreatu, 26 % rozsáhlý nález postihující více částí pankreatu.

Plná definice
Epidemiologie

V roce 2005 incidence v ČR 17,6/100 tisíc obyvatel, mortalita 15,6/100 tisíc obyvatel, jde tedy o jeden z nejletálnějších nádorů. Nárůst incidence o cca 50 % za posledních 25 let. Nejčastěji diagnostikován u osob ve věku 65–80 let (muži : ženy 1 : 1). Celosvětově nejvyšší incidence v zemích střední a východní Evropy (včetně ČR), velmi nízká incidence je v Africe a jihovýchodní Asií.

Symptomatologie

Dlouhý asymptomatický průběh. Nejčastější symptomy: bolest břicha a/nebo zad (80 %), hmotnostní úbytek (60 %), ikterus (50 %), únava, deprese, kachexie (40 %). Další symptomy: zvracení, dyspepsie, dyspnoe, průjmy.

Etiopatogeneze

Příčina je neznámá, bylo nalezeno několik rizikových faktorů, ale index asociace je pro všechny poměrně nízký:
 • kouření (relativní riziko 1,5)
 • strava bohatá na maso a tuky, nedostatek ovoce a zeleniny
 • stavy po parciální gastrektomii a duodenogastrický reflux
 • diabetes mellitus (někdy je ale až následkem karcinomu pankreatu)
 • chronická pankreatitida
 • chemikálie – DDT, ropné produkty

Diagnostika

Fyzikální vyšetření: kachexie, nádorová masa v epigastriu, ikterus, hmatný zvětšený žlučník

Laboratorní vyšetření: anémie, hypoalbuminemie, elevace onkomarkerů CA19-9 (nemá však dostatečnou citlivost pro primární diagnózu nebo skríning)

Ultrasonografie: vhodné vstupní vyšetření k diagnóze primárního nádoru a jaterních metastáz

CT břicha: metoda volby k diagnostice primárního tumoru a lokálních lymfatických uzlin

Endoskopie:
 • endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) – k odlišení duodenálních, ampulárních a biliárních tumorů, umožňuje též zavedení stentu při obstrukčním ikteru
 • endoskopická ultrasonografie (EUS) – nejcitlivější metoda pro detekci primárního nádoru, vhodná k predikci resekability

Angiografie a laparoskopie: metody občas využívané k odhadu resekability

TNM klasifikace nádorů pankreatu je uvedena v Tabulce 1.

Tabulka 1. TNM stadia karcinomu pankreatu

T0 carcinoma in situ

T1 omezen na pankreas 2 cm

T2 omezen na pankreas > 2 cm

T3 mimo pankreas

T4 truncus coeliacus nebo a. mesenterica superior

N1 regionální lymfatické uzliny

M1 vzdálené metastázy

 

Stadium 0

Tis N0 M0

Stadium IA

T1 N0 M0

Stadium IB

T2 N0 M0

Stadium IIA

T3 N0 M0

Stadium IIB

T1, T2, T3 N1 M0

Stadium III

T4 jakékoliv N M0

Stadium IV

jakékoliv T jakékoliv N M1


Diferenciální diagnóza

Maligní léze: duodenální, ampulární a biliární tumory, metastázy (častá lokalizace), nádory postihující retroperitoneum (germinální nádory, lymfomy), endokrinní nádory pankreatu. Benigní nemoci: chronická pankreatitida.

Terapie

Lokalizované, resekovatelné nádory (kurativní záměr terapie)
 • V době diagnózy je neresekovatelných 80–90 % nádorů.
 • Pankreatikoduodenální resekce sec. Whipple – pro nádory hlavy pankreatu.
 • Totální pankreatektomie – odstranění celého pankreatu, důsledkem je obtížně korigovatelný (brittle) diabetes mellitus.
 • Relativně vysoké procento pooperačních komplikací (sepse, absces, krvácení, pankreatické nebo biliární fistuly).
 • Adjuvantní chemoterapie (gemcitabin nebo 5-fluorouracil) prodlužuje dobu do relapsu, vliv na celkové přežívání nebyl jednoznačně prokázán.

Lokálně pokročilé, neresekovatelné nebo metastatické nádory (paliativní terapie)
 • Paliace obstrukčního ikteru – stenty, perkutánní drenáž, choledochojejunostomie nebo cholecystojejunostomie.
 • Chemoradioterapie – teleradioterapie v kombinaci s 5-fluourouracilem
 • Paliativní systémová terapie – 5-fluorouracil, gemcitabin, gemcitabin/erlotinib – medián přežití cca 5–6 měsíců. Důležitá je podpůrná terapie – zejména analgetická a nutriční.

Průběh/Prognóza

Pět let přežívá jen 5–25 % pacientů s kompletně resekovaným tumorem T1–3 N0–1 M0. V případě lokálně pokročilého tumoru je medián celkového přežití 5–10 měsíců, při přítomnosti metastáz kolem 5–6 měsíců. Karcinomy pankreatu jsou charakterizované velmi časným lymfogenním a hematogenním (játra, plíce, skelet) metastazováním a lokálně invazivním růstem (retroperitoneum, střevo, žaludek, játra).

Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2009-2-11]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
• Alberts SR, Goldberg RM. Gastrointestinal tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 188–236.

Design and code by webmaster