Detail hesla - Anémie při deficitu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy

Anémie při deficitu glukózo-6-fosfát dehydrogenázySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Jde o nejčastější enzymatický defekt postihující pentózový cyklus.

Etiopatogeneze

Aerobní glykolýza, jež utilizuje 10 % dodané glukózy, produkuje NADPH, jenž je důležitým kofaktorem oxidačně-redukčních reakcí a má zásadní význam pro udržení sulfhydrylových skupin hemoglobinu, enzymů a membránových proteinů v redukovaném, tj. funkčním, stavu. Tvorbu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) kóduje gen na X chromozomu, jenž má poměrně velkou fyziologickou variabilitu vedoucí k tvorbě řady funkčních izoenzymů. U deficitu enzymu jde většinou o záměnu 1 či 2 bází či o poruchu sekundární struktury DNA; bylo popsáno více než 300 patologických variant enzymu, což spolu s různou expresivitou postižení genu vede k velké variabilitě klinických projevů choroby. Pokles aktivity G6PD pod 2 % vede k denaturaci hemoglobinu za přítomnosti kyslíku a k hemolýze. Důsledkem je různě těžká hemolytická anémie s více či méně dramatickým vystupňováním hemolýzy při oxidačním stresu v závislosti na stupni deficitu enzymu.

Klinický nález

Jak bylo již zmíněno, klinický obraz je velmi variabilní v závislosti na typu mutace a stupni expresivity postiženého genu. V naší oblasti se deficit G6PD většinou manifestuje jako chronická hemolytická anémie se zhoršením při infekcích či po jiné příčině vyvolávající oxidační stres. Látky s oxidačním účinkem (chinoliny, divicin obsažený v koňském bobu [Faba vulgaris] – favismus) mohou vyvolat u některých patologických variant G6PD obraz akutní intravaskulární hemolýzy s hemoglobinurií, ikterem, bolestmi břicha a teplotou. Stupeň anémie, počet retikulocytů a hodnota bilirubinu kolísají podle klinických projevů choroby.

Diagnóza a diferenciální diagnóza

Pro diagnózu je důležitý průkaz snížené aktivity G6PD, řada patologických variant však může mít enzymatickou aktivitu jen lehce sníženu či dokonce v normě při současně snížené stabilitě enzymu či abnormální kinetice enzymatické reakce, pomoci může molekulárně genetické vyšetření. V periferní krvi jsou charakteristickým nálezem v období hemolýzy nepravidelné krvinky obsahující tzv. Heinzova tělíska, jež jsou tvořena denaturovaným hemoglobinem. Zvýšený počet Heinzových tělísek vznikající po inkubaci erytrocytů s oxidačním činidlem je principem některých testů pro orientační vyhledávání nemocných s deficitem G6PD. U chronické hemolýzy je třeba diferenciálně diagnosticky odlišit jiné chronické hemolytické anémie, zvýšený počet Heinzových tělísek může být přítomen i u některých nestabilních hemoglobinů.

Léčba

Důležitá je prevence styku s oxidačními činidly, prevence infekcí a dalších faktorů vyvolávajících oxidační stres. Akutní hemolýza vyžaduje intenzivní péči s monitorováním vitálních funkcí, hydratací, forsírováním diurézy a podáváním transfuzí erytrocytů. Splenektomie nebývá u nemocných s deficitem G6PD účinná, v poslední době se ukazuje dobrý efekt transplantace krvetvorných buněk u nemocných s těžkým průběhem choroby.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster