Detail hesla - Blokády

BlokádySlovníková definice
Poruchy srdečního rytmu.

Plná definice

Blokáda fascikulární

Porucha vedení na úrovni předního nebo zadního svazku levého Tawarova raménka.

Blokáda fascikulární, levá přední (levý přední hemiblok – left anterior hemiblock – LAH). Levé raménko Tawarovo se krátce po svém odstupu rozvětvuje na delší tenký tzv. přední svazeček a silnější kratší tzv. zadní svazeček. Jako levý přední hemiblok označujeme blokádu předního svazečku, při níž dochází k opožděné aktivaci anterolaterální stěny levé komory, septa a předního papilárního svalu. Levý přední hemiblok je nejčastější poruchou nitrokomorového vedení, prevalence je udávána 4,5 %. Vyskytuje se i u zdravých osob a jeho výskyt vzrůstá s věkem. EKG: komplex QRS má normální šířku, je však přítomna extrémní rotace doleva. Osa srdeční je –45° i více, což se projevuje vysokým R ve svodu I a aVL a obrazem rS ve svodu II, III a aVF. Tento EKG obraz může přinést diferenciálně diagnostické problémy v rozlišení Q-infarktu myokardu spodní stěny. U LAH je však přítomen malý iniciální kmit r, zatímco u stavů po spodním infarktu začíná QRS komplex obvykle kmitem q nebo Q. Klin. obraz a terapie odpovídají základnímu srdečnímu onemocnění.

Blokáda fascikulární, levá zadní (levý zadní hemiblok – left posterior hemiblock – LPH) představuje izolovanou blokádu zadního, kratšího a silnějšího svazečku levého raménka Tawarova. Jde o nejvzácnější poruchu nitrokomo­rového vedení. V EKG je extrémní sklon osy doprava (120° až 160°) s vysokým R ve svodech II, III a aVF, hlubokým S ve svodech I a aVL. Komplex QRS má normální šíři. Je třeba odlišit hypertrofii pravé komory srdeční.

Blokáda levého svazku

Syn.: blokáda levého raménka Tawarova

Porucha nitrokomorového vedení na úrovni levého raménka Tawarova. Levá komora srdeční i septum jsou aktivovány opožděně z pravého raménka Tawarova. Blok levého raménka Tawarova odpovídá závažnějšímu srdečnímu postižení.

Etiologie a patogeneze

U osob bez srdečního onemocnění se vyskytuje zřídka a je třeba vždy vyloučit organické srdeční postižení. Příčinou bývá hypertrofie nebo dilatace levé komo­ry srdeční (systémová hypertenze, kardiomyopatie, aortální vada, ICHS). Akutní vznik blokády levého raménka Tawarova je zejména u akutního infarktu spojen s rizikem progrese do kompletní atrioventrikulární blokády s nepříznivou prognózou a hospitalizační mortalitou dosahující až 40 %.

Klin. obraz a dg.

EKG: komplex QRS je rozšířen nad 0,11 s. Charakteristický obraz je přítomen ve svodech z levého prekordia – V 5, V 6, I, aVL s tvarem popisovaným jako rR’, rsR’. Ve svodech V 1 a V 2 je obraz hlubokého S či QS. Je třeba si uvědomit, že blok levého raménka Tawarova znemožňuje EKG diagnostiku infarktu myokardu. Stejně tak není možná diagnostika ischemických změn úseku ST a vlna T při zátěžovém testu. Dále může dojít ke špatné interpretaci stimulovaného rytmu tam, kde stimulovaný rytmus (stimulace pravé komory srdeční) má tvar bloku levého raménka Tawarova a při bipolárním způsobu stimulace jen malý stimulační artefakt. Klinický obraz odpovídá základnímu srdečnímu onemocnění.

Terapie

Vychází ze základní kardiologické diagnózy. Při akutním infarktu myokardu a akutně vzniklé blokádě je na místě úvaha o zajištění dočasnou stimulací.

Blokáda pravého svazku

Syn.: blokáda pravého raménka Tawarova

Přerušené vedení pravým raménkem, což vede k opožděné aktivaci pravé komory srdeční dodatečně z levého raménka Tawarova.

Patogeneze

U velké části nemocných nezjistíme organické srdeční onemocnění. Bývá projevem přetížení pravé komory srdeční – např. u vrozených vad, typicky je popisováno u defektu mezisíňové přepážky, u onemocnění spojených s plicní hypertenzí a u plicní embolizace. Akutně vzniklý blok pravého raménka Tawarova jako EKG obraz akutního infarktu myokardu je spojen s nepříznivou prognózou, u 20 % nemocných dochází k progresi do kompletní atrioventrikulární blokády a udávaná mortalita dosahuje až 50 %.

Klin. obraz a dg.

N a EKG je normální vlna P i interval PQ. Při úplné blokádě je charakteristicky rozšířen QRS komplex nad 0,11 s. Abnormální tvar QRS komplexu je nejlépe patrný ve svodu V 1, kde má tvar M, popisovaný jako rR’, ve svodech z levého prekordia je pak zrcadlový obraz s hlubokým kmitem S. Je-li QRS komplex charakteristicky rozšířen, ale šířka nedosahuje 0,11 s, jde o tzv. inkompletní blok pravého raménka Tawarova. Diferenciálně diagnosticky může dojít k chybné interpretaci u syndromu komorové preexcitace WPW a u ischemické choroby srdeční. Klin. obraz odpovídá základnímu srdečnímu onemocnění.

Terapie

Řídí se přítomností a závažností základního organického onemocnění. Chronická, náhodně diagnostikovaná raménková blokáda nepředstavuje indikaci k žádné léčbě, u akutního infarktu myokardu přichází v úvahu zavedení dočasné stimulace.

K. Lefflerová

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster