Detail hesla - Blokáda atrioventrikulárního převodu úplná

Blokáda atrioventrikulárního převodu úplná



Slovníková definice
Nejpokročilejší porucha AV převodu, vedení vzruchu mezi síněmi a komorami je úplně přerušeno.

Plná definice

Definice

Síně i komory mají vlastní, na sobě nezávislý rytmus. Podle lokalizace místa poruchy rozlišujeme AVB III. stupně proximální a distální. K podrobnějšímu rozlišení lze využít elektrofyzio­logické vyšetření s registrací potenciálu Hisova svazku.

Proximální (intranodální) typ

Porucha je na úrovni AV uzlu a náhradní (junkční) rytmus má dostatečnou frekvenci (40–60/min).

Etiologie a patogeneze

Komplikuje akutní, většinou přechodné chorobné stavy, jako jsou akutní karditida, spodní infarkt myokardu, může být následkem lékové toxicity (digitalis, antiarytmika), u trénovaných sportovců bývá vagového původu. Kongenitální úplná AVB se vyskytuje buď jako izolovaná porucha, nebo je kombinovaná s jinými srdečními abnormalitami.

Klin. obraz a dg.

Jde o relativně benigní asymptomatickou poruchu, u starších nemocných mohou být přítomny známky hypoperfúze mozku, hypotenze, popř. známky srdeční insuficience. EKG obraz: chybí vazba mezi P vlnami a QRS komplexy, základní rytmus síní může být sinusový či ektopický, např. fibrilace síní QRS komplexy jsou štíhlé (pokud není současně přítomna raménková blokáda) o frekvenci 40 až 60/min.

Terapie spočívá ve vysazení bradykardizující medikace, u infarktu myokardu farmakoterapie nebo dočasná kardio­stimulace. Chronická symptomatická AVB je indikací k implantaci kardiostimulátoru.

Distální (subnodální) typ

Porucha je na úrovni pod AV uzlem a náhradní (idioventrikulární) rytmus bývá pomalý (pod 40/min).

Etiologie a patogeneze

Tento typ blokády bývá projevem rozsáhlého postižení srdce procesy degenerativními, ischemickými či zánětlivými. Akutní infarkt přední stěny může mít za následek subnodální blokádu v důsledku nekrózy mezikomorové přepážky. Iatrogenně může též vzniknout po chirurgických zákrocích či radiofrekvenční ablaci v oblasti převodního systému.

Klinický obraz a dg.

Jde o závažnou poruchu. Nemocní trpí příznaky sníženého srdečního výdeje, v popředí klinického obrazu jsou dušnost, únavnost, angina pectoris, závratě. Při významné bradykardii může dojít k synkopě či náhlé smrti. Pomalá srdeční akce bývá často rušena komorovými extrasystolami, vzácná není ani komplikující maligní komorová arytmie. EKG obraz: chybí vazba mezi P vlnami a QRS komplexy. Základní rytmus síní může být sinusový či ektopický, např. fibrilace síní QRS komplexy jsou rozšířené s pravidelnou frekvencí pod 40/min.

Terapie spočívá v akutní fázi v zavedení dočasné kardio­stimulace, u chronických poruch je indikována implantace kardiostimulátoru.

R. Krausová, K. Lefflerová

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 72.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster