Detail hesla - Disekce aorty

Disekce aortySlovníková definice
Podélné rozštěpení aortální stěny v oblasti zevní medie, které se šíří ve směru krevního toku.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Postižení začíná intimomediálním narušením stěny, zahrnujícím obvykle 1/3-1/2 obvodu aorty. Více než 90 % nemocných s aortální disekcí má v anamnéze hypertenzi. Zvýšené riziko vzniku se uvádí i u pacien­tů s Marfanovým syndromem, koarktací aorty, bikuspidální aortální chlopní, u žen v třetím trimestru těhotenství.

Klin. obraz a dg.

Klasické klasifikační schéma (DeBakey) zahrnuje typ I, při němž disekce začíná na proximální aortě a pokračuje na její distální část. Typ II zahrnuje disekce ascendentní aorty a jako typ III se označují disekce descendentní aorty (počínající distálně od odstupu levé a. subclavia). Jindy se proximální disekce označují jako typ A a distální jako typ B. Příznakem bývá náhle vzniklá, prudká bolest v zádech, na hrudi, která se může šířit do krku, dolní části zad či končetin. Může být spojena se synkopou a pocitem krátkého dechu. Fyzikální vyšetření může odhalit asymetrii pulsací v oblasti karotid a horních končetin (zde i rozdíly v systolickém tlaku). Nad aortální chlopní pátráme po poslechovém nálezu aortální insuficience. Pulsus paradoxus, tiché ozvy a zvýšená náplň krčních žil svědčí pro přítomnost perikardiální tamponády. Rychlé a spolehlivé stanovení diagnózy je pro zlepšení prognózy nezbytné. Dle míry komprese pravého lumen aorty a snížením průtoku v něm se klinický obraz mění s hypoperfúzí různých orgánů. Distálně může dojít k ruptuře stěny směrem do pravého lumina (v místech aterosklerotického poškození stěny či amputovaných arteriálních odstupů) a návratu krevního proudu.

Komplikací je externí ruptura stěny nepravého lumina s krvá­cením, aortální insuficience, perikardiální tamponáda, kongestivní kardiální insuficience, centrální mozková příhoda, akutní ischémie končetiny, infarkt myokardu, hypertenze, akutní renální insuficience, gangréna střev, intestinální angina ap.

Dif. dg.

Na aortální disekci myslíme obvykle po vyloučení infarktu myokardu, plicní embolie a pneumothoraxu. Zavádějící může být dominantní symptomatologie cévního uzávěru (při okluzi karotické tepny obraz mozkové cévní příhody).  Z pomocných vyšetření se uplatní EKG, rtg srdce a plic, pravostranná katetrizace srdce, echokardiografie, CT, MR a angio­grafie.

Terapie

Antihypertenzní léčbou snížíme systolický tlak na hodnoty kolem 100 mm Hg. Základními antihypertenzivy jsou beta-blokátory a diuretika. Proximální disekce aorty patří mezi chirurgické urgentní stavy. U distálních disekcí bez závažných orgánových poruch lze postupovat konzervativně Zde je vhodné pravidelné sledování rozměru aorty pomocí CT či MR. V poslední době se začíná uplatňovat intervenční terapie s implantací stentů a vyprázdněním nepravého lumina.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 105–106.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster