Detail hesla - Syndrom vrozeného dlouhého intervalu QT

Syndrom vrozeného dlouhého intervalu QTSlovníková definice
Přenáší se autozomálně recesivně. Na EKG pozorujeme prodloužení intervalu QT, často spolu se současně přítomnou abnormální vlnou U. Pacienti mívají častěji komorové tachykardie typu torsades des pointes. Dysrytmie jsou doprovázeny bezvědomím, zástavou dechu a může dojít k náhle srdeční smrti arytmického původu. Příznaky jsou často vyprovokovány sportovní činností. Léčebně se využívají betablokátory. Syn.: Syndrom Romanův-Wardův a syndrom Jervellův-Lange-Nielsenův (kromě vrozeného prodloužení QT intervalu je přítomná také hluchota).

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Příčinou jsou geneticky determinované defekty transmembránových iontových kanálů myocytů, především kanálu pro K+. Genetické anomálie působí defektní syntézu kanálových proteinů. Výsledkem, tj. klinickou expresí genetických defektů, je buď trvalé, nebo intermitentně se vyskytující prodloužení intervalu QT na EKG, anomálie vlny T, eventuálně deformity sestupného ramene vlny T typu deflexe nebo nasedající vlny U. Součástí syndromu je nehomogenita trvání intervalu QT v komorovém myokardu, kdy především myocyty střední vrstvy myokardiální stěny, tzv. M-buňky, se vyznačují maximální expresí genetické poruchy. Vysoká disperze intervalu QT je elek­trofyziologickým podkladem pro vznik a udržování maligních komorových tachykardií. Geneticky známé jsou v současnosti defekty tzv. rychlého draslíkového kanálu (IKr) a pomalého draslíkového kanálu (IKs). Další mutace postihuje funkci sodíkového kanálu (jeho nedokonalou inaktivaci). V současnosti je známo 6 typů vrozeného LQTS.

LQT1 - je nejčastěji se vyskytující forma, způsobená mutací genu KVLQT1 na 11. chromosomu. Na EKG je dlouhý interval QT a široká vlna T se symetrickým vrcholem. Komorové arytmie vznikají při katecholaminových podnětech (cvičení, náhlé probuzení) Spouštěcí mechanismus tvoří tzv. časné následné depolarizace detekovatelné na konci akčního potenciálu myocytu (EAD - early afterdepolarizations).

LQT2 - defekt je lokalizován na 7. chromosomu, postiženým genem je HERG, který kóduje syntézu proteinu kanálu IKr. Fenotypicky němé mutace HERG se pravděpodobně mohou manifestovat některými farmaky (chinidin, d-sotalol, dofetilid). Kromě dlouhého intervalu QT nacházíme u nemocných vlnu T s nízkou voltáží, často se dvěma vrcho­ly. Chybí zkracování intervalu QT při zátěži. Maligní arytmie vznikají při emočním stresu nebo zátěži, vazba arytmií na katecholaminy je těsnější než u typu 1. Pro LQT2 je typická absence fyziologického zkracování intervalu QT při zátěži. Adekvátní léčbou podobně jako u LQT1 jsou beta-blokátory nebo levostranná cervikální sympatektomie (levostranné ganglion stellatum).

LQT3 - mutace je lokalizována na 3. chromosomu, který kóduje vznik bílkoviny odpovědné za inaktivaci rychlého sodíkového kanálu. Defektní protein působí během trvání akčního potenciálu opakované otevírání n a + kanálu, jehož důsledkem je prodloužené trvání repolarizace, a tudíž akčního potenciálu. Defekt experimentálně normalizuje mexiletin a akční potenciál zkracuje rychlá srdeční akce buď spontánní, nebo stimulovaná. Bradykardie, zvláště noční, působí arytmogenně, a proto k léčebným opatřením patří trvalá kardiostimulace se zabezpečením dostatečné minimální srdeční frekvence. Diskutuje se vztah mezi tímto typem LQTS a tzv. Brugada syndromem.

LQT4 - mutace je lokalizována na 4. chromosomu, zatím bez bližší identifikace postiženého genu. Byl popsán v rodině s anomálním kalciovým kanálem.

LQT5 - defektní gen byl identifikován na 21. chromosomu. Jeho mutace je příčinou syndromu J-L-N a působí neurální hluchotu.

LQT6 - mutace dosud nebyla přesně lokalizována, popsána však v několika rodinách s extrémním prodloužením intervalu QTc - větší než 600 ms. Tři děti ze sledovaných rodin zemřely náhlou srdeční smrtí před dovršením 3. roku věku. Bližší genetická identifikace zatím není známa.

B. Semrád

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 609–610.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster