Detail hesla - Cévní onemocnění mozku - prognóza

Cévní onemocnění mozku - prognózaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Základní odhad dalšího vývoje u akut­ního iktu

• Pokud je porucha vědomí a hemiplegie, mortalita je asi 40 %. Bezprostřední prognóza je nepříznivá až do známek aktuálního zlepšování.
• Rychlý rozvoj (méně než 5 minut) výrazného neurologického deficitu, který perzistuje 72–96 hodin, obecně znamená, že normální funkce se již nemůže vrátit.
• Pokud je jakýkoli pohyb na dolní končetině během prvního týdne, pravděpodobnost, že nemocný bude schopen nezávisle chodit, je 80 %.
• Pokud v průběhu prvního týdne není významný pohyb a funkce distálně na horní končetině (konkrétně ruky), pravděpodobnost úpravy funkce ruky tak, aby byla schopna i specializované činnosti, je 20 %.

Z ischemických CMP 1/3 zemře do 1 roku, z těch, co přežijí, je polovina těžce funkčně postižena. Z mozkových hemoragií do půl roku zemřou 2/3 pacientů.

Faktory predikující nepříznivou prognózu

• porucha vědomí trvající delší dobu
• inkontinence více jako 2 týdny
• demence
• výrazná fatická porucha s poruchou porozumění (globální, Wernickeova, senzorická kondukční afázie)
• hemiplegie nebo těžká hemiparéza bez známek zlepšování během 1 měsíce
• vážná preexistující systémová choroba, zejména srdeční
• neglect

Faktory predikující horší prognózu

• senzitivní hemideficit
• postižení pravé hemisféry
• výrazná preexistující kognitivní po­rucha
• výrazná deprese
• vysoký věk
• předchozí iktus
• absence pomoci a podpory rodiny
• špatné sociální a ekonomické zázemí

Pro hodnocení výsledného stavu se zejména v literatuře a studiích používají různé škály, např. index Barthelové, modifikovaná Rankinova škála nebo Oxford Handicap Scale.

Oxford Handicap Scale

0 – žádné příznaky
1 – malé příznaky, neinterferují s běžnými aktivitami a neovlivňují životní styl
2 – malý handicap, určité omezení v ži­votním stylu, ale neovlivňuje soběstačnost
3 – středně vyjádřený handicap, signifikantní omezení v životním stylu, není plně soběstačný, potřebuje určitou asistenci
4 – střední až těžký handicap, není schopen žít samostatně, ale nepotřebuje konstantní pomoc nebo dohled
5 – těžký handicap, zcela závislý na cizí pomoci (ve dne i v noci)


Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster