Detail hesla - Deficit prosaposinu

Deficit prosaposinuSlovníková definice
Pět známých případů mělo téměř stejný průběh se závažným neuroviscerálním střádáním, které se projevilo ihned po narození a mělo rychlý infaustní průběh se smrtí mezi 4–17 týdny věku. Pacienti měli hepatosplenomegalii, hypotonii, masivní myoklonické křeče, abnormální oční pohyby, dystonii a křeče. Sfingolipidové aktivační proteiny jsou malé glykoproteiny nutné jako kofaktory pro lysosomální degradaci sfingoglykolipidů s krátkými hydrofilními skupinami. Fungují buď rozpuštěním substrátu, nebo se účastní vazby enzymu k membráně nebo modi-fikací konformace enzymu. Gen PSAP (10q21) kóduje prosaposinový protein, který je transportován do lysosomu, kde je zpracováván na čtyři homologní proteiny (sap-A až D). Sap-A je kofaktor pro degradaci galaktosyl- a laktosylceramidu, jeho deficit způsobuje variantní Krabbeho chorobu (jeden publikovaný případ). Sap-B se účastní in vivo degradace sulfatidů a Gb3, jeho deficit způsobuje variantní MLD (15 známých případů). Sap-C je nutný pro hydrolýzu glukosylceramidu a jeho deficit způsobuje variantní Gaucherovu chorobu (tři známé případy). I když nebyli popsáni pacienti s deficitem sap-D, tento faktor se účastní degradace ceramidu. Prosaposinový deficit je způsoben kombinovaným nedostatkem všech čtyř sap-faktorů, který vysvětluje střádání všech lipidů uvedených výše ve tkáních. Porucha je autozomálně recesivní. Tři mutace identifikované u pacientů vysvětlují deficitní tvorbu prosaposinového prekurzoru a tak všech čtyř faktorů. V kostní dřeni jsou nacházeny buňky podobné Gaucherovým. Profil glykolipidů v močovém sedimentu je podobný profilu popsanému u deficitu sap-B. Byl publikován deficit galaktocerebrosidázy v leukocytech a fibroblastech. Zátěžový test ve fibroblastech popsaný u Farberovy choroby prokáže blok v hydrolýze ceramidu. Studie lipidů v jaterní tkáni odhalí kombinované zvýšení koncentrace glukosylceramidu, laktosylceramidu a ceramidu. Definitivní ověření vyžaduje molekulární analýzu PSAP genu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster