Detail hesla - NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALESlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• čím více bodů, tím těžší iktus (1–4 lehký, 5–15 středně těžký, 16–42 těžký)
• trombolýza obecně indikována u nemocných se 4 a více body

• 1a – úroveň vědomí
0 = plně, 1 = somnolence, 2 = sopor, 3 = kóma
• 1b – slovní odpovědi (věk pacienta a měsíc, pouze první a správná odpověď bez nápovědy)
0 = obě zcela správně, 1 = jedna správně, těžká dysartrie či jiná bariéra (OTI), 2 = obě špatně, afázie, kóma
• 1c – vyhovění výzvám (otevření a zavření očí, stisknutí a otevření neparetické ruky, lze předvést)
0 = oba úkoly správně, 1 = jeden úkol správně, 2 = žádný správně, kóma
• 2 – okulomotorika (pouze horizontální pohyb, u pacientů s bariérou test reflexních pohybů)
0 = bez patologie, 1 = izolovaná paréza okohybného nervu, deviace či paréza potlačitelná OC manévry, 2 = nepotlačitelná deviace či pohledová paréza
• 3 – zorné pole
0 = bez postižení, 1 = částečná hemianopsie, 2 = kompletní hemianopsie, 3 = oboustranná hemianopsie (slepota)
• 4 – faciální paréza (cenění zubů, zavření očí, elevace obočí)
0 = symetrický pohyb bez postižení, 1 = lehká paréza, 2 = úplná nebo částečná paréza dolní větve, centrální paréza, 3 = kompletní paréza mono-/bilaterální, kóma
• 5–6 – motorika končetin – body pro každou končetinu (HKK do 90° vsedě nebo 45° vleže, DKK do 30°)
0 = bez kolísání, 1 = kolísání nebo pokles bez úplného pádu, 2 = určitý pohyb proti gravitaci, neudrží nad podložkou, 3 = pohyb po podložce, 4 = plegie, kóma, 9 = amputace, ankylóza a jiné příčiny nesouvisející s příhodou
• 7 – ataxie končetin (prst-nos-prst na HKK, pata-koleno na DKK)
0 = nepřítomna nebo jen důsledek parézy, kóma, 1 = na jedné končetině, 2 = na více končetinách, 9 = amputace, ankylóza aj.
• 8 – senzitivita (zkouška ostřejším předmětem, u nespolupracujících algickým podnětem)
0 = bez poruchy čití, 1 = hypestezie, hypalgezie, 2 = těžká porucha až anestezie, kóma
• 9 – řeč (testovací slova MÁMA, PÍSEK, TRÁVA, DĚKUJI, ELEKTŘINA, FOTBALOVÝ MÍČ, VÍTE JAK, DOLŮ NA ZEM, JSEM UŽ Z PRÁCE DOMA. Popis obrázku.)
0 = bez afázie, 1 = lehčí fatická porucha, lze porozumět, 2 = těžká fatická porucha, 3 = globální afázie, mutismus, kóma
• 10 – dysartrie (hodnocení výslovnosti)
0 = nepřítomnost, 1 = setřelá řeč, je rozumět, 2 = výrazně setřelá výslovnost, není rozumět, mutismus, kóma, 9 = OTI nebo jiná bariéra
• 11 – neglect (použít simultánní stimulace zraku a čití)
0 = nepřítomen, 1 = neglektuje 1 kvalitu, anosognozie, 2 = neglektuje více než 1 kvalitu, kóma
• 12 – distální motorika – NEZAPOČÍTÁVÁ SE DO NIHSS SKÓRE (testování extenze rukou a prstů HKK v předpažení)
0 = extenze plná na 5 sekund, 1 = částečná na 5 sekund, 2 = žádná, kóma

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster