Detail hesla - Nitrolební nádory

Nitrolební nádorySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Symptomatologie

Existují dva základní patogenetické me­chanismy vzniku klinických příznaků nitrolebních nádorů: zvýšený nitrolební tlak a fokální poškození mozkové tkáně.

Růst mozkového tumoru zvyšuje intrakraniální tlak jak zvyšováním objemu tumoru, tak mozkovým edémem. Dalšími možnými mechanismy vzestupu nitrolebního tlaku u nádorů je obstrukce likvorových cest vedoucí k obstrukčnímu hydrocefalu (zejména nádory zadní jámy a supratentoriální nádory v oblasti střední čáry) a komprese či obstrukce venózních cest, zejména velkých splavů.

Příznaky nitrolební hypertenze (ICH) u nitrolebních tumorů se obecně neliší od jiných nitrolebních expanzivních lézí. U infratentoriálních nádorů jsou příznaky ICH první manifestací asi u poloviny nemocných, zatímco u supratentoriálních tumorů je ICH jen zřídka iniciální manifestací. Nejčastějším prvním příznakem ICH je cefalea, která se projevuje asi u 50 % nemocných s primárním nebo metastatickým mozkovým nádorem. O iniciální příznak nitrolebního tumoru se však jedná pouze u 20 % případů, izolovaně bez další neurologické symptomatiky u 10 % nemocných. Někdy se bolest vystupňuje náhle, je spojena s nuceným držením hlavy; tento „ventilový“ charakter se nejčastěji vyskytuje u nádorů blokujících likvorové cesty. Kromě nitrolební hypertenze však existují u nitrolebních nádorů i jiné mechanismy vzniku bolestí hlavy. Explozivní zvracení bez nauzey se vyskytuje pouze u menšiny případů ICH, častěji je spojeno s nauzeou. Chronicky trvající nitrolební hypertenze se projeví na očním pozadí městnavou papilou, na rentgenových snímcích jsou na kalvě známky imprese mozkových gyrů do lamina interna. U dětí jsou na očním pozadí častěji hemoragie. Pokud nejsou uzavřeny švy, je patrný jejich rozestup a vyklenutí velké fontanely.

Lební dutina je rozdělena na kompartmenty prostřednictvím mozkových plen. Tlak masy nádoru uvnitř jednoho kompartmentu způsobuje posuny (herniace, konusy) mozkové tkáně z tohoto kompartmentu do sousedního, kde je nižší tlak, přes otvor, kterým spolu sousedí. Konusová symptomatika je konečnou fází nitrolební hypertenze, neléčena vede k smrti. Klinicky závažný je temporální a okcipitální konus. Při velkém laterálním posunu mozkové hmoty se uplatní subfalcinní herniace. Méně častá, ale velmi nebezpečná je tzv. ascendentní herniace, při níž se struktury zadní jámy tlačí do incisura tentorií.

Epilepsie je druhý nejčastější a velmi často iniciální příznak mozkových nádorů. Může jít o parciální záchvaty, které mají lokalizační význam, na rozdíl od záchvatů sekundárně generalizovaných. Parciální nebo generalizované epileptické záchvaty se vyskytují až u 80 % „low-grade“ (LG) gliomů a přibližně u 30 % „high-grade“ (HG) gliomů.

Epileptické záchvaty u nitrolebních nádorů představují asi 4 % epileptických záchvatů. Pokud se objeví u dospělých nad 40 let věku, je podezření na mozkový nádor naléhavé.

Psychická dysfunkce je častá, zejména u nádorů frontálního nebo temporálního laloku, kde prevalence dosahuje až 90 % případů.

Fokální příznaky jsou způsobeny buď přímým růstem nádoru v mozku spojeným s destrukcí nervového parenchymu (např. u gliomů), nebo nepřímo kompresí mozku extra-axiálním nádorem, který do mozku nevrůstá (např. meningiom), nebo kombinací obou (např. u nádorových metastáz). Mají lokalizační význam. U některých nádorů s predilekční lokalizací (např. menin­giomů) vznikají velmi charakteristické topické neurologické syndromy.

Klinická symptomatika nitrolebních nádorů je charakteristická pozvolnou progresí.

Pokud nádorová proliferace překročí možnosti cévního zásobení, nádor se projeví „apoplektickým“ začátkem v důsledku hemoragické infarzace a krvácení do tumoru. Takovýchto případů je jen asi 6 %.

S. Němeček, I. Látr, J. Cerman, J. Náhlovský, P. Eliáš, J. Bednařík, J. Němečková, T. Česák, V. Hobza

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: autorů Kolektiv

Design and code by webmaster