Detail hesla - Acidurie N-acetylaspartátová

Acidurie N-acetylaspartátováSlovníková definice
Autozomálně recesivně dědičná porucha manifestující se ve věku 2 - 4 měsíců jako porucha vzpřimování hlavy, hypotonie a makrocefalie, progredující do výrazného opoždění vývoje, křečí, atrofie optiku, progresivní spasticity a opisthotonu. Porucha je způsobena deficitem aspartoacylázy, který vede k hromadění N-acetylaspartátu v mozku, likvoru, plazmě a moči.

Plná definice
Klinické projevy

N-acetylaspartátová acidurie se většinou manifestuje ve věku 2 - 4 měsíců jako porucha vzpřimování hlavy, hypotonie a makrocefalie, progredující do výrazného opoždění vývoje, křečí, atrofie optiku, progresivní spasticity a opisthotonu.

Při narození nemusí být obvod hlavy nápadně zvýšený, ale u většiny případů se patologicky zvyšuje po šesti měsících věku a překračuje percentily zřejmou makrocefalií do jednoho roku. Ve druhém roce života se často objevují křeče s dráždivostí a poruchami spánku. Hypotonie přechází do spasticity, což připomíná mozkovou obrnu. Poruchy žvýkání a polykání, problémy s gastroesofageálním refluxem, zvracením a aspirací mohou vést k opakovaným infekcím a neprospívání. Smrt obvykle nastane ve věku několika let, ale přežívání ve vegetativním nebo téměř vegetativním stavu se může protáhnout do druhé dekády.

Nejčastějším nálezem na magnetické rezonanci (MRI) jsou difuzní odchylky bílé hmoty. Nejsou ale vždy přítomny a nejsou stejné, MRI obvykle prokáže symetricky difúzně nízkou intenzitu signálu v T1 vážených obrazech a signál s vysokou intenzitou v T2 vážených obrazech.

Stejně jako u L-2-hydroxyglutarové acidurie je neuropatologie u choroby Canavanové charakterizována progresivní ztrátou myelinizovaných U-vláken. Jsou dostupné detailní histopatologické popisy z pitvy. Bílá hmota je charakteristicky měkká a želatinózní. Houbovité změny nebo vakuolizace jsou jasně viditelné v nižších vrstvách šedé hmoty a v subkortikální bílé hmotě s relativně omezenou centrální bílou hmotou.

Většina pacientů má popsaný průběh onemocnění, který je také nazýván infantilní forma. Byly popsány vzácné klinické varianty s odlišným průběhem choroby jako vrozené formy, tj. s projevy při nebo krátce po narození, nebo juvenilní formy, tj. s projevy po pěti letech věku.

Metabolické odchylky

Porucha je způsobena deficitem aspartoacylázy, který vede k hromadění N-acetylaspartátu v mozku, likvoru, plazmě a moči.

Genetika

N-acetylaspartátová acidurie je autozomálně recesivně dědičná. Je to panetnické onemocnění s vyšší frekvencí v populaci Aškenázy Židů, většina z nich má dvě specifické mutace, missense mutaci E285A (84 %) a nonsense mutaci Y231X (13,4 %). U nežidovských pacientů jsou mutace odlišné a většinou privátní.

Diagnostické testy

Diagnóza se nejlépe určí stanovením kyseliny N-acetylaspartové v moči analýzou organických kyselin. Pro N-acetylaspartátovou acidurii je patognomonické stonásobné zvýšení vylučování. Diagnóza může být potvrzena průkazem enzymatického deficitu ve fibroblastech a/nebo mutační analýzou. Hraničně zvýšené vylučování N-acetylaspartátu lze najít v různých případech chorob s postižením bílé hmoty a může vést k diagnostickému omylu.

Prenatální diagnostika může být problematická, neboť enzymatické vyšetření N-aspartoacylázy v amniocytech není spolehlivé. Je doporučována kombinace mutační analýzy s přesným stanovením N-acetylaspartátu v plodové vodě.

Léčba a prognóza

Neexistuje žádná racionální léčba N-acetylaspartátové acidurie. Léčba je symptomatická a paliativní. Jednou oblastí je fyzikální léčba k prevenci kontraktur. Je nutná speciální péče k vyloučení aspirace při krmení. Mnoho pacientů potřebuje krmení nasogastrickou sondou nebo gastrostomií. Kompenzace křečí může být obtížná. Prognóza je špatná se smrtí obvykle v první dekádě života.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster