Detail hesla - Funkční testy - test s glukózou

Funkční testy - test s glukózouSlovníková definice
Test se používá pro objasnění hypoglykémie nebo hyperlaktacidémie nejasné etiologie.


Plná definice
Postup

 

Test by měl následovat po tří- až osmihodinovém lačnění v závislosti na pacientově obvyklé době mezi dvěma jídly. V případě, že již byla dříve zjištěna hypoglykémie, by měl test začít při plazmatické koncentraci glukózy mezi 3,3 a 2,8 mmol/l. Žilní katétr s připraveným fyziologickým roztokem je zaveden 30 minut před očekávaným začátkem testu. Glukóza (2 g/kg, maximálně 50 g) je podána jako 10% roztok perorálně nebo nasogastrickou sondou během 5−10 minut. Krev je odebírána z katétru dvakrát v čase 0 (těsně před podáním glukózy) a pak každých 30 minut po dobu 3−4 hodin. Ve všech vzorcích krve jsou vyšetřeny glukóza, laktát, pyruvát, 3-hydroxybutyrát a acetoacetát. Vzorek moči odebraný těsně před testem a druhý alikvot ze vzorku sbíraného 8 hodin po podání glukózy jsou vyšetřeny na laktát, ketolátky a organické kyseliny.

Interpretace

  • Glukóza: Krátký vzestup následovaný strmým poklesem může být pozorován v některých případech hyperinzulinismu.
  • Laktát: Významný pokles ze zvýšené hladiny nalačno se objevuje u poruch glukoneogeneze a u deficitu glukóza-6-fosfatázy (GSD typu I). Přehnaný vzestup z normální hladiny nalačno se objevuje u ostatních glykogenóz včetně deficitu glykogensyntázy. U deficitu pyruvátdehydrogenázy a u poruch respiračního řetězce zůstává hladina laktátu po podání glukózy zvýšená nebo dokonce dále stoupá. Jakékoliv zvýšení koncentrace laktátu musí být porovnáno s hodnotami u kontrol. Poměr L/P, normálně kolem 10, je obvykle zvýšený u deficitu pyruvátkarboxylázy a je normální nebo nízký u deficitu pyruvátdehydrogenázy a u mitochondriálního deficitu přenašeče pyruvátu.
  • Ketolátky: Ketolátky mohou paradoxně stoupat u deficitu pyruvátkarboxylázy (s nízkým poměrem 3OHB/AcAc) a u poruch respiračního řetězce (s vysokým poměrem 3OHB/AcAc). U hyperinzulinismu jsou ketolátky nalačno velmi nízké.

Komplikace

U pacienta s deficitem pyruvátdehydrogenázy může zátěž glukózou vyvolat laktátovou acidózu. Test by měl být ukončen, klesne-li glykémie pod 2,6 mmol/l. Ve stejný okamžik by měl být vyšetřen kompletní metabolický profil.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster