Detail hesla - Intenzivní péče - indikace k hospitalizaci

Intenzivní péče - indikace k hospitalizaciSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Na standardních interních odděleních bývají pacienti hospitalizováni zpravidla v klinicky stabilizovaném stavu, tzn. že u nich nepozorujeme přítomnost akutní orgánové dysfunkce. U těchto pacientů nebývá zpravidla nutné příliš intenzivní monitorování vitálních funkcí, klinického stavu ani laboratorních parametrů. Přibližně 10–20 % pacientů na standardních odděleních je však ohroženo prudkým zhoršením celkového stavu a rozvojem závažné, život ohrožující dysfunkce jednoho nebo více orgánů. Pacienti, u nichž dochází k rozvoji orgánové dysfunkce, pak profitují z pobytu na jednotce intenzivní péče, kde je možno zajistit adekvátní a kontinuální, často i „invazivní“ monitorování a razantní a časnou léčbu orgánové dysfunkce včetně případné orgánové podpory.

Pro příjem na pracoviště intenzivní medicíny platí přísná kritéria. Pracoviště intenzivní medicíny jsou určena pro pacienty s potenciálním nebo již probíhajícím selháním jednoho nebo více orgánů, u nichž lze předpokládat přínos poskytované intenzivní péče na překlenutí kritického stavu s reálnou nadějí na obnovení či zlepšení orgánových funkcí.

Nemají být naopak přijímáni pacienti ve stabilizovaném stavu („příliš málo nemocní“), ale zároveň ani pacienti v terminálním stadiu onemocnění, u kterých ani intenzivní péče nemůže přinést podstatné zlepšení prognózy („pacienti příliš nemocní“).

Je prokázáno, že včasné rozpoznání rozvíjející se orgánové dysfunkce a zajištění adekvátní intenzivní péče může mít zásadní vliv na morbiditu a mortalitu. Například časná léčba hypotenze může zabránit rozvoji renálního selhání i dalších orgánových dysfunkcí vyplývajících z jejich hypoperfuze, včetně tzv. multiorgánového selhání, stejně tak časné nasazení antibiotik v případě sepse výrazně snižuje morbiditu a mortalitu. Riziko komplikací, pokud nejsou tyto situace včas řešeny, prudce stoupá (až o desítky procent), a to v řádu hodin. Celosvětová data ukazují, že rozvoj orgánové dysfunkce bývá na standardních odděleních rozpoznáván relativně pozdě a aktivace intenzivní péče bývá dále odkládána i snahou řešit problém na standardním oddělení, což podstatně zhoršuje prognózu ohrožených ­pacientů. Z hlediska lékařů standardních lůžkových oddělení je proto nejdůležitější na riziko závažného zhoršení stavu včas ­pomýšlet.

V současné době je proto snaha o zavedení systémového řešení, které spočívá v definici kritérií a příznaků, které by měly vést k aktivaci intenzivní péče. Tyto systémy se nazývají Systémy rychlé odpovědi (Rapid Response System – RRS), jejich výkonnou jednotkou je pak tzv. lékařský pohotovostní tým (Medical Emergeny Team – MET), který vyráží k pacientovi na oddělení, zhodnotí jeho stav a organizuje další postup. Kritéria pro volání MET jsou založena hlavně na hodnocení základních vitálních funkcí, tj. oběhová a ventilační stabilita, diuréza, stav vědomí, tělesná teplota. K aktivaci MET stačí splnění jednoho z kritérií, mezi nimi je však i pouhé podezření na zhoršení stavu pacienta, které si může vyžádat překlad na JIP.

Obecně přijatá kritéria pro aktivaci intenzivní péče

  • srdeční frekvence - pod 40/min nebo nad 140/min
  • systolický TK - pod 90mm/Hg
  • nutnost nasazení vasopresorů
  • dechová frekvence - pod 6/min nebo nad 30/min
  • saturace O2 (pulzní oxymetrie) - pod 90% po dobu 15min
  • akutní pokles Glasgow Coma Scale - o více než 2 body
  • nově vzniklý vzestup teploty - nad 38,5°C
  • akutní pokles hodinové diurézy - pod 0,5ml/kg/h po dobu 4 hodin
  • jakékoli i blíže nespecifkované obavy o pacientův stav

Intenzivní péče má být zvažována vždy, pokud jsou přítomny „varovné příznaky“, naznačující ohrožení základních vitálních funkcí, stačí přítomnost jediného příznaku. V těchto případech má být konzultován intenzivista, který rozhodne o případné indikaci překladu na pracoviště intenzivní péče.

Převzato z
Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster