Detail hesla - Intenzivní péče - základní monitoring

Intenzivní péče - základní monitoringSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Ačkoliv sledování (monitorování) pacienta není přímo léčebným postupem, je důležitou součástí nejen intenzivní péče. Cílem monitorování pacienta je včasná detekce abnormalit a život ohrožujících komplikací, pomoc v rozvaze o terapeutické intervenci a hodnocení léčebné intervence. Součástí monitorace je i sledování funkce přístrojů orgánové podpory. V zásadě rozlišujeme neinvazivní (nedochází k narušení kožního krytu) a invazivní techniky monitorace. Další dělení je podle sledovaných orgánových systémů.

Respirační systém

Monitorování dechové frekvence je základním parametrem. Lze provádět buď hodnocením ošetřujícím personálem, nebo pomocí snímání EKG elektrod, u ventilovaných pacientů bývá dechová frekvence vypočítávána ventilačním přístrojem. Měření saturace hemoglobinu kyslíkem se provádí metodou pulzní oxymetrie a slouží k detekci hypoxemie. Zároveň bývá měřena i tepová frekvence. Nepřesná je tato metoda při přítomnosti abnormálních hemoglobinů, poruše periferního prokrvení (šok, plicní edém, otoky apod.) a při arytmiích. Normální saturace je 95–98 %. Pro zhodnocení funkce respiračního aparátu je důležité také vyšetření krevních plynů a hodnocení acidobazické rovnováhy, a to jak v arteriální, tak žilní krvi. Umožní detekovat hypo- a hyperoxemii, resp. hypo- a hyperkapnii a určení typu poruchy acidobazické rovnováhy.

Kardiovaskulární systém

Kontinuální monitorování EKG křivky slouží především ke sledování poruch srdečního rytmu, včasné diagnostice zástavy oběhu a sledování účinku léků.

Arteriální krevní tlak lze monitorovat jak neinvazivně manžetou, tak kontinuálně invazivně pomocí arteriálního katétru. Invazivní monitorace se využívá především u nestabilních nemocných vyžadujících oběhovou podporu apod.

Centrální žilní tlak odpovídá střední hodnotě tlaku v pravé síni, měří se nejčastěji pomocí centrálního žilního katétru umístěného v horní duté žíle. Odráží zejména stav hydratace a předtížení (preload) pravé komory. Normální hodnota je 3–10 cm H2O.

Pravostranná katetrizace slouží k upřesnění hemodynamických situací u kriticky oběhově postižených. Provádí se pomocí tzv. Swan-Ganzova balonkového katétru, který se zavádí cestou v. jugularis a pravého srdce do a. pulmonalis. Tento katétr umožňuje měřit řadu parametrů, jako je tlak v pravé síni, komoře, plicnici, včetně srdečního výdeje pomocí termodiluční metody. Při nafouknutí balonku a jeho „zaklínění“ v plicnici můžeme měřit tzv. tlak v zaklínění, který je odrazem plnícího tlaku v levé komoře, z naměřených hodnot lze dále vypočítat i cévní rezistanci jak plicní, tak systémovou, index tepové levé i pravé komory.

Převzato z
Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster