Detail hesla - Deficit metylkobalaminu

Deficit metylkobalaminuSlovníková definice
Deficit zahrnující deficit cblE a cblG. Nejběžnějšími klinickými symptomy je megaloblastová anémie a neurologické onemocnění. Neurologické postižení zahrnuje problémy s krmením, zvracení, neprospívání, atrofii mozku, opoždění vývoje, nystagmus, hypotonii nebo hypertonii, ataxii, křeče a slepotu. Atrofie mozku může být prokázána při zobrazovacím vyšetření centrálního nervového systému a nejméně jeden pacient s deficitem cblE měl cystické léze míchy při pitvě.

Plná definice
Klinické projevy

Většina pacientů je symptomatická v prvním roce života, ale jeden pacient byl diagnostikován až ve věku 21 let a byl špatně diagnostikován jako sclerosis multiplex. Jiný pacient s deficitem cblG, který byl diagnostikován ve čtvrté dekádě života, měl hlavně psychiatrické symptomy. Byli popsáni také dva pacienti s minimálními nálezy a bez zřejmých neurologických projevů.

Metabolické odchylky

Deficit cblE je deficit enzymu, methioninsyntázy reduktázy , která je nutná pro aktivaci apoenzymu methioninsyntázy redukční metylací.

Deficit cblG je způsoben deficitem aktivity apoenzymu methioninsyntázy .

Genetika

Je známo nejméně 27 pacientů s deficitem cblE a 27 pacientů s deficitem cblG.

Byla klonována cDNA methioninsyntázy reduktázy a u pacientů s deficitem cblE byly prokázány mutace. Gen pro methioninsyntázu reduktázu byl lokalizován na chromozomu 5p15.2-15.3.

Mutace v genu pro methioninsyntázu byly nalezeny u pacientů s deficitem cblG po klonování cDNA na chromozomu 1q43. Pacienti s deficitem cblG, deficitem methioninsyntázy, mají nulové mutace.

Kde jsou známé obě mutace u pacienta, může být provedena molekulární analýza pro detekci přenašečů v rodině a pro prenatální diagnostiku.

Diagnostické testy

Téměř vždy se nachází homocystinurie a hyperhomocysteinémie a chybí metylmalonová acidurie.

Jeden pacient s deficitem cblE měl přechodnou nevysvětlenou metylmalonovou acidurii.

Může být přítomna hypomethioninémie a cystathioninémie a zvýšené vylučování serinu močí. Krevní obraz a vyšetření kostní dřeně prokáží hematologické odchylky.

Fibroblasty pacientů s deficitem cblE mají normální aktivitu methioninsyntázy při standardním enzymatickém vyšetření, ale může být zjištěn deficit aktivity za omezených redukčních podmínek.

V buňkách pacientů s deficitem cblG je snížená aktivita methioninsyntázy v přítomnosti nadbytku redukčních agens. Inkorporace značeného metyltetrahydrofolátu nebo tvorba methioninu ze značeného formátu je snížená v kultivovaných fibroblastech pacientů s deficitem cblE i cblG. Vstup CNCbl je normální, ale syntéza MeCbl je snížená u obou poruch. U některých pacientů s deficitem cblG (variantní deficit cblG) nejsou žádné formy Cbl vázány na methioninsyntázu po inkubaci ve značeném CNCbl.

Komplementační analýzy odliší pacienty s deficitem cblE a cblG.

Léčba a prognóza

Obě tyto poruchy se léčí OHCbl nebo MeCbl 1 mg i.m. první den a pak 1 - 2x týdně.

I když jsou metabolické odchylky téměř vždy korigovány, je obtížné odstranit neurologické problémy, které se již objevily.

Byla použita léčba betainem (250 mg/kg/den), jeden pacient s deficitem cblG byl léčen L-methioninem (40 mg/kg/den) a neurologický nález se zlepšil.

Přes léčbu má řada pacientů s deficitem cblG a cblE špatnou prognózu.

V jedné rodině s deficitem cblE byla úspěšná prenatální diagnostika v kultivovaných amniocytech, matka byla léčena OHCbl 2x týdně od druhého trimestru a dítě bylo léčeno OHCbl od narození. Tento chlapec se vyvíjel normálně do 14 let, na rozdíl od svého staršího bratra, který byl léčen až po metabolické dekompenzaci v kojeneckém věku, nyní je mu 18 let a má významné opoždění vývoje.

Někteří pacienti mohou mít užitek z léčby vysokými dávkami folátu nebo folinátu.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster