Detail hesla - Deficit přenašeče cholesterylesterů

Deficit přenašeče cholesterylesterůSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Role přenašeče cholesterylesterů (cholesteryl ester transfer protein, CETP) v ateroskleróze nebyla dosud dobře definována. Gen pro CETP je regulován v periferních tkáních a játrech v odpovědi na dietní nebo endogenní hypercholesterolémii. HDL částice pacientů s deficitem CETP mohou být méně účinné při zvyšování transportu cholesterolu z kultivovaných buněk. To může být způsobeno zvýšenou koncentrací cholesterolu v HDL částicích a jejich neschopností adsorbovat další cholesterol z periferních tkání. Někteří autoři nazvali tento typ HDL jako dysfunkční.

Zvýšené hladiny HDL cholesterolu z deficitu CETP byly poprvé popsány v japonských rodinách a byla nalezena řada mutací. Zvýšené riziko CAD v japonských rodinách s deficitem CETP bylo primárně pozorováno při hladinách HDL cholesterolu 1,06 - 1,55 mmol/l (41 - 60 mg/dl). Při hladinách HDL cholesterolu > 1,55 mmol/l (60 mg/dl) měli muži s a bez mutací nižší prevalenci CAD. Tak může nebo nemusí být genetický deficit CETP nezávislým rizikovým faktorem pro CAD. Tyto účinky se objevují i přes nižší hladiny apo B u deficitu CETP.

Vzhledem k významné roli při modulaci hladin HDL byly vyvinuty inhibitory CETP ke zvýšení hladin HDL cholesterolu v plazmě.

De Grooth et al. vyzkoušel bezpečnost a účinnost inhibitoru CETP JTT-705 v randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii u 198 osob. Studované subjekty vstoupily do aktivní fáze léčby a byly náhodně vybrány pro podávání placeba nebo JTT-705 v dávce 300 nebo 600 nebo 900 mg 1x denně po dobu čtyř týdnů. Aktivita CETP poklesla o 37 % u osob, které dostávaly 900 mg/dávku, kdežto hladiny HDL cholesterolu stouply v závislosti na výši dávky s maximem vzestupu o 34 % u osob, které dostávaly 900 mg/dávku. Ve skupině s vysokými dávkami poklesly hladiny LDL cholesterolu o 7 % a hladiny TG se nezměnily.

Byly také zkoumány účinky inhibitoru CETP CP-529 414 (torcetrapib) na zvýšení hladin HDL cholesterolu léčbou dospělých ve věku mezi 18 - 55 lety placebem nebo torcetrapibem v dávce 10, 30, 60 a 120 mg denně nebo 120 mg 2x denně po dobu 14 dnů. Hladiny HDL cholesterolu stouply o 16 - 91 % se vzrůstajícími dávkami inhibitoru CETP. Hladiny celkového cholesterolu zůstaly stejné díky signifikantnímu poklesu hladin non-HDL cholesterolu. V oddělené studii s torcetrapibem autoři zjistili, že tento inhibitor účinně zvýšil hladiny HDL cholesterolu, pokud byl podán jako monoterapie nebo v kombinaci s atorvastinem.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster