Detail hesla - Choroba Hartnupova

Choroba HartnupovaSlovníková definice
Autozomálně recesivně dědičná izolovaná porucha transportu neutrálních aminokyselin střevní sliznicí a renálními tubuly podmíněná defektem specifického transportního genu. Klasické klinické symptomy Hartnupovy choroby zahrnují dermatitidu připomínající pelagru a neurologické postižení.

Plná definice
Klinické projevy

Klasické klinické symptomy Hartnupovy choroby zahrnují dermatitidu připomínající pelagru a neurologické postižení se velmi podobá nutričnímu deficitu niacinu (kyseliny nikotinové a nikotinamidu). Od prvního popisu syndromu u řady členů rodiny Hartnupových v roce 1956 bylo publikováno velké množství jedinců, kteří splňovali biochemická diagnostická kritéria, většinou byli zachyceni novorozeneckými screeningovými programy. Ale většina z nich byla asymptomatická.

U několika pacientů, u nichž se objevily klinické symptomy, kožní léze a neurologické problémy obvykle vymizely v časném dětství a měly tendenci se zlepšovat se vzrůstajícím věkem. Symptomy mohou vyvolat sluneční svit, horečka, průjem a nesprávná dieta nebo psychický stres. Kožní změny připomínající pelagru jsou na kůži vystavené slunci a kůže je šupinatá a hrubá s periferní hypopigmentací. Může se objevit intermitentní mozečková ataxie, ataky bolestí hlavy, bolesti svalů a svalová slabost. Někteří pacienti mají mentální retardaci, křeče nebo psychiatrické symptomy. Prognóza z hlediska růstu a vývoje je u pacientů obecně dobrá, ale byly také publikovány výukové problémy.

Metabolické odchylky

Profil hyperaminoacidurie u Hartnupovy choroby je charakteristický.

Alanin, serin, threonin, valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan, histidin, citrulin a monoaminodikarboxylové amidy asparagin a glutamin jsou vylučovány močí v 5 - 20x vyšším množství a jejich koncentrace v plazmě jsou snížené nebo při dolní hranici normy. Hodnoty renální clearence ostatních aminokyselin jsou v normálním rozmezí.

Nedávno byla popsána dlouho hledaná molekulární porucha. Je postižen Na-dependentní a Cl-dependentní přenašeč neutrálních aminokyselin SLC6A19 , který je sdílený postiženými neutrálními monoaminomonokarboxylovými aminokyselinami a je exprimován hlavně v epiteliálních buňkách proximálních renálních tubulů a střevního epitelu. Stolice pacientů obsahuje zvýšené množství volných aminokyselin s podobným profilem jako u aminokyselin v moči. Po p.o. zátěži tryptofanem dojde u pacientů k menšímu vzestupu koncentrace než u kontrol a vylučují menší množství metabolitů tryptofanu močí. Postižené aminokyseliny jsou rychle vstřebávány jako krátké oligopeptidy, ale ne jako volné aminokyseliny. Neresorbované aminokyseliny ve střevě podléhají bakteriální degradaci . Při degradaci tryptofanu vznikají ve velkém množství indolové sloučeniny , které jsou poté vylučovány močí.

Nejasná fenotypová heterogenita Hartnupovy choroby může souviset s určitými polygenními nebo environmentálními faktory. Klinické projevy, které připomínají deficit niacinu, jsou pravděpodobně způsobeny deficitem tvorby metabolitu tryptofanu nikotinamidu. Symptomům může být zabráněno dostatečným přívodem niacinu v dietě nebo je-li dostatečné množství tryptofanu resorbováno v podobě oligopeptidů.

Genetika

Hartnupova choroba je autozomálně recesivně dědičná. Publikovaná incidence u novorozenců vyšetřovaných na aminoacidurii se pohybuje mezi 1/25 000 - 1/45 000. Hartnupova choroba je způsobena mutacemi v nově objeveném genu, který kóduje přenašeč neutrálních aminokyselin SLC6A19 na chromozomu 5p15.33.

Diagnostické testy

Charakteristické masivní vylučování neutrálních aminokyselin močí a jejich normální nebo nízké normální koncentrace v plazmě potvrdí diagnózu. Vylučování indolových sloučenin močí může být v normálním rozmezí, má-li pacient normální nebo nízké množství bílkoviny ve stravě, ale p.o. zátěž L-tryptofanem vede u většiny případů ke zvýšenému vylučování indolů.

Léčba a prognóza

Dermatitida a neurologické symptomy obvykle, ale ne vždy, mizí po p.o. podání nikotinamidu (50 - 300 mg/den). Přiměřená suplementace vysoce kvalitní bílkoviny je pravděpodobně důležitá pro prevenci symptomů. Tryptofanetylester byl úspěšně použit k překlenutí transportní poruchy. Podání neomycinu p.o. snižuje degradaci tryptofanu ve střevě a zvýšenou tvorbu indolu, ale role indolových sloučenin u choroby dosud nebyla vysvětlena. Časná diagnostika poruchy v novorozeneckých screenigových programech umožňuje přiměřené sledování a prevenci symptomů.

Bylo popsáno nejméně 14 těhotenství u žen s Hartnupovou chorobou a zdá se, že maternální Hartnupova choroba nepoškozuje plod.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster