Detail hesla - Glykogenóza typu V

Glykogenóza typu VSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Klinické projevy

GSD V, popsaná v roce 1951 McArdlem, je charakterizována intolerancí cvičení, bolestmi svalů a ztuhlostí nebo slabostí svalů během cvičení, které mizí při odpočinku. Symptomy jsou častěji způsobeny dvěma typy cvičení: krátkým intenzivním izometrickým cvičením, jako je tlačení zabrzděného auta, nebo méně intenzivním, ale prodlouženým dynamickým cvičením, jako je chůze ve sněhu. Mírné cvičení, například chůze po rovném terénu, je obvykle dobře tolerováno. Vytrvalostní cvičení často vede k bolestivým křečím, což jsou skutečné kontraktury, neboť zkrácené svaly jsou bez elektrické aktivity. Zajímavým konstantním fenoménem je „druhý dech“ (second wind phenomenon) , který se u postižených jedinců objeví poté, co krátce odpočívají po prvním objevení bolestí svalů při cvičení. Myoglobinurie (s rizikem akutního selhání ledvin) se objevuje asi u poloviny pacientů. Elektromyografie (EMG) může být normální nebo ukáže nespecifické myopatické rysy v klidu, ale prokáže nulovou elektrickou aktivitu v kontrahovaných svalech.

Jako u většiny svalových glykogenóz je aktivita sérové CK u pacientů s McArdleho chorobou trvale zvýšená. Po deficitu karnitinpalmitoyltransferázy II (CPT II) je McArdleho choroba druhou nejčastější příčinou rekurentní myoglobinurie u dospělých. Klinické varianty McArdleho choroby zahrnují fatální infantilní myopatii, popsanou u několika případů, a trvalou svalovou slabost u starších pacientů. Trvalá svalová slabost se objevuje u pacientů s typickou McArdleho chorobou s věkem a je spojena s chronicky zvýšenou aktivitou sérové CK.

Metabolické odchylky

Existují tři izoformy glykogenfosforylázy: mozková/srdeční, jaterní a svalová, všechny jsou kódovány různými geny. GSD V je způsobena deficitem aktivity svalové fosforylázy.

Genetika

GSD V je autozomálně recesivní porucha. Gen pro svalovou izoformu ( PYGM ) byl mapován na chromozomu 11q13. Počet známých patogenních mutací rychle vzrostl na více než 40 mutací. Dosud nejčastější mutací v kavkazské populaci je mutace R49X, která tvoří 81 % alel u britských pacientů 90] a 63 % alel u pacientů v USA. Tato mutace však nikdy nebyla popsána v Japonsku, kde zřejmě převažuje delece 708/709.

Nebyla zjištěna žádná korelace mezi genotypem a fenotypem. Pacienti se stejným genotypem mohou mít velmi různé klinické projevy, které nejsou dobře vysvětlitelné různým životním stylem. Studie 47 pacientů s GSD V, týkající se polymorfismu s delecí/insercí v genu pro angiotensin konvertující enzym (ACE), ukázala dobrou korelaci mezi klinickou závažností GSD V a počtem genů ACE s delecí.

Diagnostika

Ischemický test na předloktí je informativní, ale upouští se od něj, neboť není spolehlivý, reprodukovatelný, ani specifický a je bolestivý. Alternativní diagnostické testy zahrnují neischemickou verzi testu a test na bicyklovém ergometru založený na unikátním poklesu srdeční akce u pacientů s McArdleho chorobou mezi 7 a 15 minutami mírného cvičení, který je projevem fenoménu „druhého dechu“.

Histochemické vyšetření svalu prokáže subsarkolemálně akumulaci glykogenu, který lze normálně natrávit diastázou. Specifické histochemické barvení na fosforylázu může být diagnostické s výjimkou vzorku svalu odebraného příliš brzy po atace myoglobinurie. Vyšetření aktivity myofosforylázy ve svalu poskytne definitivní odpověď, ale svalová biopsie může být zcela vyloučena u pacientů v kavkazské populaci vyšetřením běžné mutace (R49X) v genomické DNA. Přítomnost mutace – dokonce pouze na jedné alele – stanoví diagnózu.

Léčba

Neexistuje žádná specifická léčba. Nejdůležitější léčbou je pravděpodobně aerobní cvičení, perorálně podaná sacharóza zlepšuje toleranci cvičení a může mít profylaktický vliv, je-li podána před plánovanou aktivitou. Tento efekt se vysvětluje faktem, že sacharóza se rychle rozkládá na glukózu a fruktózu, oba sacharidy přemosťují metabolický blok u GSD V a napomáhají glykolýze.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster