Detail hesla - Glykogenóza typu II

Glykogenóza typu II



Slovníková definice
Lysosomální střádavé onemocnění, způsobené generalizovaným deficitem lysosomálního enzymu, kyselé maltázy neboli alfa-glukosidázy.

Plná definice

Klinické projevy

Ačkoliv je porucha způsobena jediným ubikvitárním enzymem, projevuje se třemi různými klinickými fenotypy: infantilním, juvenilním a adultním.

Infantilní forma je generalizovaná a obvykle fatální do jednoho roku věku. Diagnóza je suspektní při výrazné hypotonii se svalovou slabostí ( floppy infant syndrome ), hyporeflexii a zvětšení jazyka. Srdce je extrémně zvětšené a elektrokardiogram je charakterizován širokými QRS komplexy a zkrácenými PR intervaly. Játra mají normální velikost, nejsou-li zvětšena při srdeční dekompenzaci. Vývoj mozku je normální. Klinický průběh je rychle progredující a dítě umírá na kardiopulmonální selhání nebo aspirační pneumonii.

Juvenilní forma začíná v kojeneckém věku nebo dětství, projevuje se opožděním psychomotorického vývoje a způsobuje závažnou proximální svalovou slabost a slabost svalů hrudníku a respiračních svalů (někdy s hypertrofií lýtek, což může u chlapců vyvolat podezření na Duchennovu svalovou dystrofii), ale bez zjevného postižení srdce. Myopatie se postupně zhoršuje a vede k smrti z respiračního selhání ve 2. nebo 3. dekádě.

Adultní forma je také omezena na svaly a napodobuje jiné myopatie s dlouhou latencí. Snížená svalová síla a svalová slabost se rozvíjejí ve 3. a 4. dekádě života. Postižení srdce je minimální nebo chybí. Pomalu progredující svalová slabost pánevního pletence, paraspinálních svalů a bránice připomíná pletencovou svalovou dystrofii nebo polymyositidu a vede k obtížím při chůzi a respirační insuficienci, ale pacienti se mohou dožít vysokého věku. Časné a převažující postižení svalů trupu a respiračních svalů je důležitým klinickým projevem. Zkušenosti s adultní formou se zvýšily během několika posledních let a vedly ke zjištění až dosud neznámých komplikací, jako je ruptura aneurysmat mozkových artérií (s hromaděním glykogenu v hladkých svalech cév) s fatálním koncem. Studie kvality života ve velké skupině pacientů s adultní formou Pompeho choroby potvrdila, že tato porucha způsobuje závažné fyzické omezení, ale nepostihuje duševní zdraví.

Metabolické odchylky

Deficit aktivity enzymu vede k hromadění glykogenu v lysosomech ve všech tkáních, ale zvláště ve svalech a srdci, což vede ke svalové slabosti. Sérové aktivity transamináz (AST, ALT), CK a CK-MB (u infantilní formy) jsou zvýšené. Intermediární metabolismus není postižen.

Genetika

Kyselá maltáza je kódována genem GAA na chromozomu 17q25. Je známo více než 80 patogenních mutací. Je zřejmý určitý stupeň korelace genotyp/fenotyp, se závažnými mutacemi spojenými s infantilní formou a mírnějšími mutacemi spojenými s adultní formou. Biochemický podklad pro různé fenotypy však zůstává nejasný. Prenatální diagnostika je možná enzymatickým vyšetřením nebo analýzou DNA v choriových klcích.

Diagnostika

U infantilní formy může být předběžná diagnostika založena na typických odchylkách na EKG. Svalová biopsie prokáže u infantilní i juvenilní formy výraznou vakuolární myopatii s hromaděním jak intralysosomálního, tak volného glykogenu. Dalším vodítkem ke správné diagnóze u myopatie při Pompeho chorobě je EMG, kde se prokáží - kromě myopatických rysů - fibrilační potenciály, pozitivní vlny a myotonické změny, dobře viditelné v paraspinálních svalech. Depozita glykogenu mohou být u dospělých nenápadná s variabilním postižením různých svalů. Užitečné je histochemické barvení na kyselou fosfatázu, jiný lysosomální enzym, jejíž aktivita v normálním svalu prakticky chybí, ale je velmi výrazná ve svalech bohatých na lysosomy u pacientů s Pompeho chorobou.

Pro potvrzení diagnózy by měla být stanovena aktivita kyselé maltázy v tkáních obsahujících lysosomy. Přednost se dává fibroblastům nebo svalu, použity mohou být i lymfocyty. Aktivita kyselé maltázy musí být odlišena od aktivity nespecifické cytosolové neutrální maltázy. U adultní formy je zjišťována zbytková enzymatická aktivita, zatímco u infantilní formy aktivita enzymu chybí.

Léčba

Paliativní léčba zahrnuje podporu dýchání, dietní režim (např. vysokobílkovinná dieta) a aerobní cvičení.

Byla úspěšně použita enzymatická substituční léčba s použitím rekombinantní lidské a -glukosidázy, získané ve velkém množství z králičího mléka. Čtyři kojenci s Pompeho chorobou byli léčeni s výraznými úspěchy: i když jeden pacient zemřel ve věku čtyř let na interkurentní infekci, u všech čtyř pacientů došlo k významnému klinickému zlepšení motorických funkcí a funkce srdce a současnému zlepšení morfologie svalů. Stejný terapeutický přístup byl s úspěchem použit u tří dětí se svalovou formou. Před zahájením enzymatické substituční léčby byly všechny tři děti odkázány na invalidní vozík a dvě byly závislé na respirátoru. Po třech letech léčby byly jejich plicní funkce stabilizovány, zlepšila se jejich tolerance cvičení a nejmladší pacient byl schopen nezávislé chůze. Alglukosidáza alfa (Myozyme), rekombinantní analog lidské a -glukosidázy, vyráběný v buněčné linii oocytů čínského křečka (Chinese hamster ovary, CHO), byl nyní schválen EMEA (European Medicines Agency) k použití u infantilních i pozdějších forem. Zdá se, že je důležité zahájit enzymatickou substituční léčbu co nejdříve.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster