Detail hesla - Deficit galaktokinázy

Deficit galaktokinázySlovníková definice
Extrémně vzácný, ale záludnější, neboť vede ke vzniku nukleární katarakty bez symptomů intolerance.

Plná definice
Klinické projevy

Katarakta je jediným stabilním projevem neléčené poruchy, i když byl popsán pseudotumor mozku. Postižení jater, ledvin a mozku, popsané u deficitu transferázy, nepatří do klinického obrazu neléčeného deficitu galaktokinázy, a jedinými biochemickými nálezy jsou hypergalaktosémie a vylučování galaktózy, galaktitolu a glukózy močí.

Metabolické odchylky

Osoby s deficitem GALK nedovedou fosforylovat galaktózu. V důsledku toho je téměř veškerá požitá galaktóza vyloučena, buď přímo jako galaktóza, nebo jako její redukovaný metabolit galaktitol, jehož vznik katalyzuje aldóza-reduktáza. Stejně jako u deficitu GALT je katarakta důsledkem hromadění galaktitolu v čočkách, které způsobuje osmotický edém vláken čočky a denaturaci bílkovin.

Genetika

Dědičnost je autozomálně recesivní. Ve většině částí Evropy, v USA a v Japonsku je incidence u novorozenců v řádu 1 na 150 000 až 1 na 1 milion. Je vyšší v balkánských zemích, v bývalé Jugoslávii, Rumunsku a Bulharsku, kde je větší podíl romské populace. U Romů je incidence u novorozenců vypočtena na 1 na 2500.

Byly popsány dva geny, které kódují galaktokinázu: GK1 na chromozomu 17q24 a GK2 na chromozomu 15. Bylo popsáno mnoho mutací v genu GK1. Mutace P28T v genu GK1 byla identifikována jako zakladatelská (founder) mutace, zodpovědná za deficit galaktokinázy u Romů a u imigrantů z Bosny do Berlína.

Diagnostické testy

Pod podmínkou, že byli před vyšetřením krmeni mateřským mlékem nebo formulí obsahující laktózu, jsou novorozenci s poruchou zachyceni novorozeneckými screeningovými metodami zaměřenými na detekci zvýšené hladiny galaktózy v krvi. Pokud by byli krmeni roztoky obsahujícími glukózu, byl by screening falešně negativní. Při nálezu redukujících látek v moči, zvláště u dětí nebo dospělých s nukleární kataraktou, je nutná identifikace vylučovaných látek. Kromě galaktózy může být nalezen galaktitol a glukóza. Každý pacient s nukleární kataraktou by měl být vyšetřen na deficit GALK. Konečná diagnóza je stanovena vyšetřením enzymatické aktivity GALK v heparinizované celé krvi, lyzátu erytrocytů, v játrech nebo fibroblastech. Heterozygoti mají intermediární aktivitu v erytrocytech. Byly publikovány zprávy o variantních formách deficitu GALK.

Léčba a prognóza

Léčba může být omezena na eliminaci mléka ze stravy. Malé zdroje galaktózy, jako jsou mléčné výrobky, zelená zelenina, luštěniny, léky v tabletové formě atd., je pravděpodobně možno ignorovat, neboť lze předpokládat, že malá množství požité galaktózy jsou buď metabolizována nebo vyloučena dříve, než může být vytvořeno významné množství galaktitolu. Je-li diagnóza rychle stanovena a léčba je promptně zahájena, tj. během prvních 2 - 3 týdnů života, katarakta může vymizet. Je-li léčba opožděna a katarakta je příliš denzní, nikdy zcela nevymizí a čočka musí být odstraněna chirurgicky. U pacientů, kterým byla odstraněna čočka, se katarakta může objevit znovu, vzniká ve zbytcích zadní kapsuly čočky. Tomu může být zabráněno dodržováním diety.

Stejně jako u přenašečů deficitu GALT zůstává spekulace, že heterozygotie pro deficit GALK predisponuje ke vzniku presenilní katarakty, neprokázaná. Předpokládá se, že heterozygoti omezí příjem mléka, nicméně vědecký důkaz chybí.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster