Detail hesla - Dědičná malabsorpce folátu

Dědičná malabsorpce folátuSlovníková definice
Vzácná porucha projevující se v prvních měsících života těžkou megaloblastovou anémií, průjmy, stomatitidou, neprospíváním a obvykle progresivním neurologickým postižením s křečemi a někdy s intrakraniálními kalcifikacemi. Byla pozorována periferní neuropatie a mírné poruchy humorální a buněčné imunity.

Plná definice

Metabolické odchylky

Všichni pacienti měli výrazně sníženou resorpci folátu nebo redukovaného folátu po podání p.o., jako formyl­tetrahydrofolátu (formyl-THF, folinát) nebo metyltetrahydrofolátu.

Tito pacienti poskytují nejlepší důkaz existence transportního systému pro folát ve střevě a v plexus chorioideus. Transport folátů přes jiné buněčné membrány není u této poruchy postižen.

Hematologické a gastrointestinální projevy poruchy, ale ne neurologické projevy, mohou být odstraněny farmakologickými, ale relativně nízkými dávkami folátu.

Metabolismus folátu v kultivovaných fibroblastech je normální.

Nedávno byla popsána nová porucha s psychomotorickou retardací, spastickou paraplegií, mozečkovou ataxií a dyskinezí, spojená s normální hladinou folátu v krvi a nízkou hladinou folátu pouze v likvoru 82]. Nedávno bylo zjištěno, že tento syndrom s deficitem folátu v mozku je způsoben imunitním procesem proti přenašeči folátu v mozku.

Genetika

Je známa řada pacientek, kosanguinita byla zjištěna ve čtyřech rodinách a otec jednoho pacienta měl mírně sníženou resorpci folátu, takže je pravděpodobná autozomálně recesivní dědičnost.

Byla klonována cDNA pro údajný střevní přenašeč folátu a bylo zjištěno, že je identický s redukovaným přenašečem folátu. Dosud se neobjevila zpráva o mutacích u těchto pacientů.

Porucha s dědičnou malabsorpcí folátu není exprimována v amniocytech ani choriových buňkách.

Diagnostické testy

Mělo by být provedeno stanovení hladin folátu v séru, erytrocytech a likvoru, krevní obraz a vyšetření kostní dřeně.

Nejdůležitějšími diagnostickými rysy jsou závažná megaloblastová anémie v prvních měsících života spolu s nízkými hladinami folátu v séru.

Občas byly publikovány výsledky stanovení příbuzných metabolitů a nekonstantně bylo zjištěno zvýšené vylučování formiminoglutamátu, kyseliny orotové, zvýšená hladina sarkosinu a cystathioninu v plazmě a snížená hladina methioninu v plazmě.

Hladiny folátu v likvoru zůstávají nízké, i když hladiny v krvi jsou tak vysoké, že odstraní megaloblastovou anémii.

Jak bylo zmíněno, byla publikována řada pacientů s pouze neurologickými projevy a nízkou hladinou folátu v likvoru.

Resorpce folátu může být přímo vyšetřována měřením hladin folátu po jednorázovém p.o. podání folátu v dávce 5 - 100 mg.

Léčba a prognóza

Vysoké dávky folátu p.o. (až 60 mg/den) nebo nižší dávky parenterálně upravují hematologické nálezy, ale jsou méně účinné při odstraňování neurologických nálezů a při zvyšování hladiny folátu v likvoru.

Metyl-THF a folinát mohou být při zvyšování hladin v likvoru účinnější a byly podávány v kombinaci s vysokými dávkami folátu p.o.

Klinická odpověď na folát byla u pacientů odlišná a v některých případech se po zahájení léčby folátem zhoršily křeče. Je důležité udržovat hladiny folátu v krvi a likvoru v normálním rozmezí.

Když p.o. léčba nezvýší hladinu folátu v likvoru, měla by být použita parenterální léčba. Pokud hladina folátu v likvoru nemůže být zvýšena jinými způsoby, mělo by se zvažovat intrathekální podání folátu, ale potřebná dávka folátu není známá.

Nedávno publikovaná zpráva zdůraznila, že v některých případech může vysoká dávka folátu p.o. (až 400 mg/den p.o.) odstranit nutnost parenterální léčby.

Syndrom s deficitem folátu v mozku odpovídá výlučně na podání folinátu (10 - 20 mg/den), ne folátu.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster