Detail hesla - Porfyrie - klasifikace, diagnostika

Porfyrie - klasifikace, diagnostikaSlovníková definice
Porucha metabolismu porfyrinů.

Plná definice
Tyto metabolické poruchy jsou způsobeny deficity enzymů biosyntézy hemu a jsou charakterizovány hromaděním a masivním vylučováním intermediátů metabolické cesty a jejich oxidovaných produktů.

Fotosenzitivní účinky nadbytku porfyrinů způsobují kožní projevy .

Neurologické účinky jsou obtížně vysvětlitelné, ale jsou spojeny se zvýšením koncentrací porfyrinových prekurzorů, kyseliny 5-aminolevulové (známé také jako kyselina d -aminolevulová) a porfobilinogenu.

Kyselina 5-aminolevulová a porfobilinogen jsou ve vodě rozpustné a jsou téměř úplně vylučovány močí , stejně jako porfyriny s větším počtem vedlejších karboxylových řetězců (např. uroporfyrin, oktakarboxylporfyrin). Protoporfyrin (a dikarboxylporfyrin) nejsou rozpustné ve vodě a jsou zcela vylučovány žlučí a stolicí . Koproporfyrin (a tetrakarboxylporfyrin) se nachází v moči a žluči a jeho vylučování močí stoupá při postižení hepatobiliárních funkcí.

Většina porfyrinových intermediátů jsou porfyrinogeny (redukované porfyriny), které podléhají autooxidaci, pokud opustí intracelulární prostředí, a jsou pak primárně vylučovány jako odpovídající porfyriny.

Kyselina 5-aminolevulová, porfobilinogen a porfyrinogeny jsou bezbarvé a nefluoreskující, kdežto oxidované porfyriny jsou načervenalé a fluoreskují v ultrafialovém světle..

Porfyrie jsou klasifikovány podle tkání , kde je primárně vyjádřena metabolická porucha (jaterní nebo erytropoetické porfyrie) nebo podle klinických projevů (akutní neuroviscerální nebo kožní porfyrie).

Akutní porfyrie (akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, hereditární koproporfyrie a porfyrie s deficitem dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové) může způsobit akutní ataky potenciálně život ohrožujících neuroviscerálních symptomů (např. bolesti břicha, neuropatie a mentální poruchy). Všechny jsou spojeny s výrazným zvýšením koncentrace kyseliny 5-aminolevulové a 3 se zvýšením koncentrací porfobilinogenu.

Porfyrie spojené s kožními projevy se nazývají kožní porfyrie. U těchto poruch vede excitace hromadících se porfyrinů v kůži ultrafialovým zářením s dlouhou vlnovou délkou (UV-A) ke vzniku molekulárního kyslíku a poškození buněk. Dvě nejčastější kožní porfyrie jsou porphyria cutanea tarda a erytropetická protoporfyrie. Porphyria variegata a mnohem méně častá hereditární koproporfyrie také způsobují kožní symptomy.

Akutní porfyrie by měla být zvažována u pacientů s nevysvětlenými neuroviscerálními symptomy, jako jsou bolesti břicha .

Diagnostika těchto případů je založena na stanovení porfyrinových prekurzorů a porfyrinů v moči, krvi a stolici . Stanovení aktivity deficitních enzymů a analýza DNA jsou dostupné pro potvrzení diagnózy a studie v rodinách.

Diagnostika porfyrií

Na rozdíl od nespecifických symptomů mohou být laboratorní testy, jsou-li pečlivě vybrány a interpretovány, senzitivní a specifické. Úvodní projevy určují typ úvodního laboratorního vyšetření.

U závažně nemocných pacientů se symptomy svědčícími pro akutní porfyrii je velmi důležité rychle potvrdit nebo vyloučit tuto diagnózu, neboť léčba je mnohem úspěšnější, je-li zahájena brzy po objevení symptomů.

Stanovení porfyrinových prekurzorů (kyseliny 5-aminolevulové a porfobilinogenu) a celkových porfyrinů v moči je doporučováno, když neuroviscerální symptomy ukazují na akutní porfyrii. Vylučování porfobilinogenu (a kyseliny 5-aminolevulové) močí je vždy výrazně zvýšené během atak akutní intermitentní porfyrie, ale může být méně zvýšené u hereditární koproporfyrie a porphyria variegata. Vylučování kyseliny 5-aminolevulové, ale ne porfobilinogenu, je zvýšené u porfyrie s deficitem dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové. Nález normálního vylučování kyseliny 5-aminolevulové, porfobilinogenu a celkových porfyrinů vylučuje všechny akutní porfyrie jako možné příčiny akutních symptomů.

Podle současných doporučení by všechna velká centra měla být schopna rychlého screeningového vyšetření v kapce moči na zvýšené vylučování porfobilinogenu, a později by měla být ve stejném vzorku vyšetřena kyselina 5-aminolevulová a celkové porfyriny.

Hladiny celkových porfyrinů v plazmě jsou zvýšeny prakticky u všech pacientů s puchýřnatými kožními lézemi u porfyrií a měly by být vyšetřeny při podezření na kožní porfyrii. Hladiny porfyrinů v plazmě nemusejí být zvýšeny u všech pacientů s nepuchýřnatou fotosenzitivitou , která bývá u erytropoetické protoporfyrie, a citlivější je stanovení protoporfyrinu v erytrocytech . Bohužel zvýšená koncentrace protoporfyrinu v erytrocytech je u mnoha jiných poruch erytrocytů a protože tento test je nespecifický, nemůže sám potvrdit diagnózu erytropoetické protoporfyrie.

Další laboratorní vyšetření je nutné, jsou-li úvodní vyšetření pozitivní, k rozlišení mezi jednotlivými typy porfyrie a ke stanovení přesné diagnózy. To je zásadní pro léčbu a genetické poradenství.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster