Detail hesla - Intoxikace oxidem uhelnatým

Intoxikace oxidem uhelnatýmSlovníková definice
Oxid uhelnatý (CO) vzniká nedokonalým spalováním všech látek obsahujících uhlík. Po intoxikaci alkoholem a léky se jedná o třetí nejčastější klinicky významnou otravu. Těžká intoxikace vede k edému mozku, srdeční zástavě a smrti. Pozdním následkem těžké otravy může být neurastenický i parkinsonický syndrom. Saturace O2 měřená pulzním oximetrem je v tomto případě vyšetřením bez výpovědní hodnoty.

Plná definice
Patofyziologie

Mechanismus působení CO je komplexní. Oxid uhelnatý se s afinitou více jak 200krát vyšší než kyslík váže k hemoglobinu a tvoří s ním karboxyhemoglobin (COHb), inhibuje buněčné dýchání vazbou na enzymy dýchacího řetězce, přímo se váže na myoglobin srdečního svalu. V neposlední řadě posunuje disociační křivku hemoglobinu doleva a zhoršuje tak uvolňování O2 z oxyhemoglobinu. Metabolickým důsledkem intoxikace CO je metabolická acidóza. Místní poškození kapilár ještě více prohlubuje tkáňovou hypoxii a je příčinou edému mozku.

Klinický obraz

• Při 20–30% karboxyhemoglobinu v krvi se dostavují bolesti hlavy, nauzea a zvracení. Jiným projevem intoxikace je výrazná slabost zvláště v dolních končetinách, která někdy dokonce znemožní opustit zasažený prostor, nebo přivolat pomoc – akční neschopnost. Častým příznakem je euforie, závratě, mžitky před očima i porucha sluchu.
• Při koncentraci 40–60% COHb – tachykardie, tachypnoe, bledost, nebo malinově červené zbarvení kůže a sliznic, pocení. Se ztrátou vědomí se objevují křeče, nepravidelné dýchání inkontinence moči a stolice. Špatným prognostickým faktorem je areflexie a hypotenze.
Posouzení tíže otravy pouze na základě koncentrace COHb v krvi je zavádějící a nesprávné, neboť koncentrace po přerušení expozice klesá a navíc v sanitě je intoxikovanému obvykle podán kyslík.

Diagnostika

Anamnéza, klinický obraz, vyšetření krve na přítomnost karboxyhemoglobinu (COHb).
CAVE: saturace kyslíku měřená pulzním oxymetrem je obvykle normální, neboť karboxyhemoglobin stupeň saturace nadhodnocuje. Na EKG mohou být změny úseku ST a vlny T, blokády převodu vzruchu i síňové a komorové arytmie.

Léčba

Zamezení další expozici oxidu uhelnatému. Inhalace 100% kyslíku snižuje koncentraci COHb na polovinu asi za 1 hodinu. Jako nejvýhodnější se zejména u těžších otrav jeví hyperbarická oxygenoterapie o taku 2 atm. (hyperbarická komora). Při léčbě v hyperbarické komoře lze očekávat pokles koncentrace COHb na polovinu již za 30 minut. Tato léčba snižuje pravděpodobnost trvalých následků otravy (parkinsonismus, pseudoneurastenický syndrom). Je doporučena u všech těžších otrav s neurologickým příznaky, při známkách srdečního poškození, u těžké metabolické acidózy, při koncentraci COHb nad 40 % a u gravidních žen při koncentraci nad 15% COHb. Při známkách edému mozku zvažujeme také intravenózní podání manitolu.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster