Detail hesla - Syndrom Sjögren-Larssonův

Syndrom Sjögren-LarssonůvSlovníková definice
Dědičná porucha oxidace mastných alkoholů s autozomálně recesivní dědičností. Velmi známá klinická trias zahrnuje ichtyózu, spastickou di- nebo tetraplegii a mentální retardaci.


Plná definice

Ichtyóza je obvykle vrozená, ale spasticita a mentální retardace jsou zřejmé později během prvního nebo druhého roku života. Navíc se u většiny pacientů objevuje pruritus a oční odchylky včetně juvenilní makulární dystrofie. Neuroradiologické vyšetření prokáže postižení mozku včetně opoždění myelinizace a trvalého deficitu myelinu.

Porucha oxidace mastných alkoholů u SLS je způsobena deficitem aktivity dehydrogenázy mastných aldehydů (fatty aldehyde dehydrogenase, FALDH) , transmembránového proteinu, který je součástí mikrosomálního komplexu nikotinamidadenin (NAD+) oxidoreduktáza mastných alkoholů (FAO). FALDH katalyzuje oxidaci mnoha různých mastných aldehydů se středně dlouhým a dlouhým řetězcem na odpovídající mastné kyseliny. U postižených pacientů ale není zvýšená koncentrace mastných alkoholů v plazmě.

FALDH hraje také klíčovou roli v w -oxidaci, např. v inaktivaci LTB4. Biologický poločas LTB4 je regulován mikrosomální w -oxidací, přeměnou na w -hydroxy-LTB4. Následná mikrosomální degradace w -hydroxy-LTB4 poskytuje w -aldehyd-LTB4 a w -karboxy-LTB4. Pacienti se SLS mají vysoce zvýšené vylučování LTB4 a w -hydroxy-LTB4, kdežto w -karboxy-LTB4 není v moči přítomen. Navíc polymorfonukleární leukocyty nemohou přeměnit w -hydroxy-LTB4 na w -karboxy-LTB4.

Definitivní diagnostika SLS vyžaduje měření aktivity FALDH v kultivovaných fibroblastech a/nebo mutační analýzu genu FALDH. Gen FALDH byl mapován na chromozomu 17p11.2 a u pacientů se SLS bylo identifikováno mnoho různých mutací.

Předpokládá se, že hromadění mastných alkoholů, modifikace makromolekul mastných aldehydů a přítomnost biologicky aktivních lipidů ve vysokých koncentracích včetně LTB4 jsou patofyziologické mechanismy, které se uplatňují při vzniku klinických symptomů.

V současné době neexistuje žádná úspěšná léčba. Ale poznání poruchy degradace LTB4 u SLS poskytuje možnost terapeutické intervence na racionální bázi. První výsledky substrátové depleční léčby s použitím inhibitoru 5-lipoxygenázy zileutonu ukazuje, že tato látka v dávce 600 mg 3 - 4x denně má jasný biochemický a určitý klinický účinek, zvláště z hlediska trýznivého pruritu.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster