Detail hesla - Hypernatrémie

HypernatrémieSlovníková definice
Sérová koncentrace sodíkových iontů > 146 mmol/l.

Plná definice
Etiologie

Hypernatrémie je obvykle vyvolána deficitem vody v důsledku zvýšených ztrát vody, nedostatečného příjmu vody nebo (méně často) nadbytku hypertonických tekutin.

Tab. 1 – Příčiny hypernatrémie
1. nadbytek hypertonických tekutin
   a. intravenózní infuze (např. antibiotik)
   b. totální parenterální výživa, enterální výživa
   c. vysoký příjem soli v dietě (vzácně)
   d. stav po tonutí ve slané vodě (vzácně)
2. zvýšené ztráty vody
   a. renální – diabetes insipidus, diuretika, osmotická diuréza (glukóza, urea)
   b. střevní – průjmy, užívání laxativ
   c. kožní – pocení, popáleniny
3. snížený pocit žízně
   a. starší pacienti
   b. psychotropní léky

Hypernatrémie a s ní spojená hyperosmolarita extracelulární tekutiny vede k buněčné dehydrataci, která se nejvíce projevuje v mozku. Další potenciální komplikací hypernatrémie je zvýšené smykové napětí v cévách, které se může komplikovat trombózami i krvácením. Kompenzace se vyvíjí během několika dnů (zvýšená intracelulární syntéza a retence solutů). Rychlá korekce déle trvající hypernatrémie může vést k vývoji mozkového edému.

Klinický obraz

Klinické projevy hypernatrémie jsou důsledkem mozkové dehydratace. Obvykle je přítomna žízeň, apatie, slabost, zmatenost, zhoršující se vědomí, event. i křeče a bezvědomí.

Diagnostika

Laboratorně je nutno kromě natrémie a odpadů natria do moči stanovit glykémii, koncentraci urey a kreatininu.

Léčba

Hypernatrémie je spojena s vysokou (50%) mortalitou. Léčba má být zaměřena především na vyvolávající příčinu. Cílem je dosáhnout koncentrace sodíkových iontů < 145 mmol/l. Ke korekci používáme hypotonické roztoky, např. roztok 5% glukózy. Natrémii je třeba kontrolovat opakovaně, několikrát denně (ve 2–4 hodinových intervalech). Pokud je hypernatrémie akutní (méně než 24 hodin), je možná rychlá korekce k normálním hodnotám (1 mmol/l/hodinu). U chronické hypernatrémie (trvá déle než 24 hodin) musí být korekce pomalejší, abychom zabránili vývoji mozkového edému. Doporučuje se (za stálé monitorace neurologického stavu) snižovat natrémii maximálně o 0,5 mmol/l/hodinu a o 10 mmol/l/den. Během jednoho dne by mělo být korigováno maximálně 50 % deficitu volné vody.

Kalkulace

Změnu natrémie po podání roztoku 5% glukózy lze odhadnout dle následujícího vzorce :

Změna Na = koncentrace Na v podávaném roztoku – koncentrace sodíku v séru/celková tělesná voda (60 % tělesné hmotnosti u muže, 50 % tělesné hmotnosti u ženy) + 1, na každých 1000 ml infundovaného roztoku 5% glukózy (neobsahuje žádné sodné ionty). Rychlost infuze je třeba nastavit dle vypočtené očekávané změny natrémie.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster