Detail hesla - Deficit sukcinátsemialdehyddehydrogenázy

Deficit sukcinátsemialdehyddehydrogenázySlovníková definice
Deficit SSADH byl poprvé popsán jako g-hydroxybutyrátová acidurie (4-hydroxybutyrátová acidurie) v roce 1981. Byla prokázána u nejméně 350 pacientů.

Plná definice
Klinické projevy

Klinické projevy jsou nespecifické a pohybují se od mírných po závažné.

Zahrnují psychomotorickou retardaci, opožděný vývoj řeči, hypotonii, ataxii a méně často hyporeflexii, křeče, agresivní chování, hyperkinezi, okulomotorickou apraxii, choreoatetózu a nystagmus. Ataxie, je-li přítomna, ustupuje s věkem.

MRI prokáže u některých pacientů odchylky v bazálních gangiích, opožděnou myelinizaci a atrofii mozečku.

Metabolické odchylky

Klíčovým nálezem je hromadění g -hydroxybutyrátu v moči, plazmě a likvoru. g -hydroxybutyrát a GABA jsou neurofarmakologicky aktivní sloučeniny. Hromadění g -hydroxybutyrátu má tendenci klesat s věkem.

V moči pacientů s deficitem SSADH mohou být nepravidelně zjišťovány metabolity b - a a -oxidace g -hydroxybutyrátu. Nález dalších metabolitů v moči pacientů s deficitem SSADH, související s metabolismem mastných kyselin, pyruvátu a metabolismu glycinu, svědčí pro to, že tento deficit má metabolické důsledky i mimo metabolismus GABA.

Genetika

Gen pro SSADH byl mapován na chromozomu 6p22 a dědičnost je autozomálně recesivní.

Bylo nalezeno více než 40 kauzálních mutací.

Diagnostické testy

Diagnóza je stanovena na základě analýzy organických kyselin v moči, plazmě a likvoru. Úskalím diagnostiky je nestabilita g-hydroxybutyrátu v moči a variabilní vylučování této látky, které je u některých pacientů pouze hraničně zvýšeno.

Enzymatický deficit může být prokázán v lymfocytech a lymfoblastech.

Reziduální aktivita SSADH, měřená v kultivovaných buňkách, byla u všech pacientů nižší než 5 % aktivity u kontrol a rodiče měli intermediární hladiny enzymatické aktivity 6]. Aktivita SSADH je exprimována v normálních lidských fibroblastech, i když s nižší aktivitou, a v játrech, ledvinách a mozku, a deficit SSADH může být prokázán v těchto tkáních.

Prenatální diagnostika může být spolehlivě provedena stanovením koncentrace g -hydroxybutyrátu v plodové vodě hmotností spektrometrií s použitím diluční metody se stabilními izotopy nebo měřením aktivity SSADH v amniocytech nebo choriových klcích.

Léčba a prognóza

Při pokusu o snížení hromadění g -hydroxybutyrátu jsme zavedli nový léčebný princip – redukci substrátu inhibicí předchozího enzymatického kroku. To bylo realizováno podáváním vigabatrinu , ireverzibilního inhibitoru GABA transaminázy, v dávkách 50 - 100 mg/kg/den (rozděleno do dvou dávek).

Bylo prokázáno, že tato léčba snižuje hladiny g -hydroxybutyrátu v likvoru a u většiny pacientů je spojena s variabilním zlepšením zvláště ataxie, chování a možnosti vedení. Ale dlouhodobé podávání vigabatrinu by mělo být pečlivě monitorováno, neboť tento lék zvyšuje hladiny GABA v likvoru (a pravděpodobně také v mozku) a co je důležitější, potenciálně způsobuje ireverzibilní poruchu zraku.

U experimentálních modelů se intenzivně zkoumají další sloučeniny.

Pokud jde o prognózu, choroba může mít mírný i závažný průběh.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster