Detail hesla - Syndrom Conradi-Hünermannův

Syndrom Conradi-HünermannůvSlovníková definice
Onemocnění projevující se kožním nálezem. Ten se pohybují od ichthyosiformní erytrodermie u novorozence přes lineární nebo oválné atrofické a pigmentové léze v dětství po rozbrázděnou hyperkeratózu, hrubé matné vlasy a alopecii v dospělosti. Tyto kožní léze jsou spojeny s kataraktou, kostními odchylkami včetně menšího vzrůstu, asymetrického rhizomelického zkrácení končetin, tečkovitých kalcifikací v epifyzárních oblastech a kraniofaciálních odchylek.

Plná definice
Klinické projevy

Vzhled kožních nálezů a pravděpodobně také variabilita v závažnosti a asymetrie kostních a očních nálezů, pozorovaná u pacientů s CDPX2, je v souladu s funkčním mozaicismem X-chromozomu . Exprese těchto kostních a kožních odchylek může být bilaterální a je často asymetrická. Jelikož je porucha pozorována především u žen, je CDPX2 považována u hemizygotních mužů za letální. Bylo však identifikováno několik postižených mužů s aberantním karyotypem a dokonce i praví hemizygoti.

Metabolické odchylky

CDPX2 je způsobena deficitem enzymu sterol Δ8- Δ7 izomerázy, který katalyzuje konverzi cholesta-8(9)-en-3 b -olu na lathosterol přesunem dvojité vazby z C8−C9 na pozici C7−C8.

Jako důsledek deficitu mohou být v plazmě nebo buňkách pacienta detekovány zvýšené hladiny cholesta-8(9)-en-3 b -olu a 8-dehydrocholesterolu, i když plazmatické hladiny cholesterolu jsou obvykle normální nebo nízké normální.

Genetika

CDPX2 je X-vázaná dominantně dědičná porucha a je způsobena heterozygotní mutací v genu EBP , který kóduje enzym sterol Δ8- Δ7 izomerázu a je lokalizován na chromozomu Xp11.

Produkt genu EBP , tj. emopamil binding protein , byl původně identifikován jako vazebný protein pro Ca2+ antagonistu emopamilu a vysoce afinitní akceptor řady dalších antiischemických léků, ale později bylo prokázáno, že kóduje sterol Δ8- Δ7 izomerázu.

V současné době bylo v genu EBP identifikováno více než 30 různých kauzálních mutací u žen s CDPX2. Většina analyzovaných pacientů jsou heterozygotky pro mutaci, která vznikla v buněčné linii jako somatická mutace de novo se sporadickým výskytem poruchy, ale v několika případech byly získány poznatky o gonadálním mozaicismu. Dědičnost mutací od postižené matky obvykle vede k výraznější expresi choroby u potomků.

Diagnostické testy

Laboratorní diagnostika CDPX2 se provádí analýzou sterolů v plazmě pacientů (metodou GC−MS) s detekcí cholesta-8(9)-en-3 b -olu. Také mohou být kultivovány kožní fibroblasty nebo lymfoblasty v lipoprotein-deficitním médiu k indukci biosyntézy cholesterolu a enzymatický deficit může být poté prokázán analýzou sterolů s použitím GC-MS.

Závěrem může být provedena molekulární analýza sekvenační analýzou kódujících exonů a přilehlých intronových sekvencí genu EBP.

Nedávno byla sonograficky zjištěna závažná forma CDPX2, byl popsán malý plod, nuchální edém, suspektní mnohočetné fraktury velmi krátkých dlouhých kostí a úzký hrudník. Po ukončení těhotenství byla stanovena diagnóza CDPX2 s použitím analýzy sterolů s následnou analýzou genu EPB. Prenatální diagnostika je možná molekulární analýzou, ale dosud nebyla publikována.

Léčba a prognóza

Dlouhodobá prognóza pacientů s CDPX2 závisí na závažnosti klinických symptomů. Přežívající muži mají obvykle závažné opoždění vývoje. Naopak většina postižených dívek má zcela normální psychomotorický vývoj. U mnohých je nutná operace katarakty nebo skoliózy. Úprava skoliózy spojené s hemidysplazií obratlů vyžaduje speciální vložení přední výztuže a zadní fúzi.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster