Detail hesla - Lathosterolóza

LathosterolózaSlovníková definice
Autozomálně recesivní porucha s mutacemi v genu SC5D, kódujícím 3 b -hydroxysterol Δ5-desaturázu, který je lokalizován na chromozomu 11q23.3.

Plná definice
Klinické projevy

Byli publikováni pouze dva pacienti s lathosterolózou.

První byla pacientka, u které byla při narození výrazná mikrocefalie, ustupující čelo, antevertované nostrily, mikrognathie, prominující horní ret, gotické patro, postaxiální hexadaktylie na levé noze a syndaktylie mezi 2.−4. prstem na nohou a mezi 5. a 6. prstem na nohou. Od časného kojeneckého věku trpěla cholestatickým onemocněním jater a během kojeneckého věku bylo zřejmé opoždění psychomotorického vývoje.

Druhým pacientem byl chlapec, který měl při narození rysy připomínající SLOS včetně poruchy růstu, mikrocefalie, ptózy, katarakty, krátkého nosu, mikro­gnathie, prominujících alveolárních oblouků, obojetného genitálu, oboustranné syndaktylie 2. a 3. prstu na nohou a obostranné postaxiální hexadaktylie na nohou. Klinický průběh byl u chlapce poznamenán neprospíváním, závažným postižením vývoje, zhoršující se hepatosplenomegalií, výraznou atrofií gingiv a smrtí ve věku 18 měsíců. Pitva odhalila rozsáhlé střádání mukopolysacharidů a lipidů v makrofázích a méně výrazněji v parenchymatózních buňkách všech orgánových systémů, rozsáhlou demyelinizaci bílé hmoty mozkové a dystrofické kalcifikace v mozku, mozečku a mozkovém kmeni.

Metabolické odchylky

Lathosterolóza je způsobena deficitem enzymu sterol Δ5-desaturázy, který katalyzuje štěpení dvojité vazby C5-C6 v lathosterolu za vzniku 7-dehydrocholesterolu, posledního prekurzoru cholesterolu. Důsledkem je zvýšení koncentrace lathosterolu (a snížení koncentrace cholesterolu ), které mohou být prokázány v plazmě (tkáních) a kultivovaných buňkách pacientů s lathosterolózou.

Genetika

Lathosterolóza je autozomálně recesivní porucha s mutacemi v genu SC5D , kódujícím 3 b -hydroxysterol Δ5-desaturázu, který je lokalizován na chromozomu 11q23.3.

Sekvenační analýzy genu SC5D u dvou pacientů odhalily tři různé kauzální missense mutace.

Diagnostické testy

Laboratorní diagnostika lathosterolózy zahrnuje analýzu sterolů v plazmě, tkáních nebo kultivovaných buněk metodou GC-MS (detekce lathosterolu ) a mutační analýzu sekvenováním kódujících exonů a přilehlých intronových sekvencí genu SC5D.

Léčba a prognóza

Nejsou dostupné žádné informace o léčbě a dlouhodobé prognóze, ale je možné, že v některých případech bude potřebná léčba chronického jaterního onemocnění s cholestázou (např. suplementace vitaminů rozpustných v tucích).


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster