Detail hesla - Poruchy respiračního řetězce - klinické projevy

Poruchy respiračního řetězce - klinické projevySlovníková definice
Dědičně podmíněné onemocnění vyskytují se v populaci s frekvencí cca 1:8000. Přibližně polovina všech defektů je podmíněna mutacemi nukleárně kódovaných mitochondriálních genů.

Plná definice
Klinické projevy

Vzhledem k tomu, že oxidativní fosforylace je všudypřítomná, měly by být poruchy mitochondriálního respiračního řetězce zvažovány u pacienta, který se klinicky projeví:

(1) nevysvětleným vztahem mezi neuromuskulárními a/nebo non-neuromuskulárními symptomy;

(2) průběhem s rychlou progresí a

(3) symptomy, které zahrnují zdánlivě nepříbuzné orgány nebo tkáně.

Choroba může začínat prakticky v jakémkoliv věku. Bez ohledu na věk začátku a úvodní symptomy je hlavním rysem zvyšující se počet tkání postižených v průběhu choroby. Toto progresivní postižení orgánů je konstantní a centrální nervový systém je téměř pravidelně postižen v pozdním stadiu choroby.

Úvodní symptomy obvykle přetrvávají a postupně se zhoršují, ale někdy se mohou zlepšovat nebo dokonce vymizet, když jsou postiženy jiné orgány. To platí zvláště pro kostní dřeň a střevo. Pozoruhodná remise pancytopenie nebo vodnatých stolic byla popsána u kojenců, u nichž se později rozvinulo postižení dalších orgánů. Kromě toho se ukázalo u řady pacientů, u nichž onemocnění zjevně začalo v dětství nebo dospělosti, že u nich byly v časném kojeneckém věku přítomny symptomy (tranzitorní sideroblastická anémie, neutropenie, chronické vodnaté stolice nebo neprospívání) nejasného původu. Podobně byla popsána benigní reversibilní infantilní myopatie s hypotonií, slabostí, makroglosií a poruchami dýchání se spontánní remisí během 12 let.

Určité klinické symptomy nebo kombinace symptomů jsou častější v určitém věku a byly někdy identifikovány jako různé choroby a nepředpokládalo se, že nejsou náhodné. Značné překrývání klinické symptomatologie však vede k obtížím při klasifikaci mnoha pacientů a projevy, klinický průběh a závažnost symptomů se u postižených jedinců liší. Je užitečné si zapamatovat, že diagnóza poruchy respiračního řetězce by měla být zvažována bez ohledu na věk začátku a úvodní symptomy, pokud se symptomy vyskytují v nevysvětlené kombinaci, mají progresivní průběh a zahrnují zdánlivě nepříbuzné orgány nebo tkáně. Seznam klinických symptomů uvedený níže, zdaleka ne vyčerpávající, ilustruje rozmanitost projevů.

Plody

Intrauterinní růstová retardace (pod 3. percentil vzhledem ke gestačnímu věku), buď izolovaná, nebo spojená s jinak nevysvětlenými prenatálními odchylkami, je retrospektivně zjištěna u 20 % pacientů s poruchami enzymů respiračního řetězce.

Prenatální odchylky jsou obvykle mnohočetné a zahrnují polyhydramnion, oligohydramnion, arthrogrypózu, snížené fetální pohyby, defekt komorového septa, hypertrofickou kardiomyopatii, defekty obratlů a končetin nebo jiné viscerální anomálie (asociace VACTERL). Na rozdíl od řady metabolických poruch, které mají asymptomatické období, mohou mít poruchy respiračního řetězce prenatální projevy, které souvisejí s časovým průběhem exprese určitého genu v embryonálním a fetálním období.

Novorozenci

V novorozeneckém věku (věk méně než jeden měsíc) jsou pozorovány následující klinické profily:

· ketoacidotické kóma s opakovanou apnoí, křečemi, výraznou hypotonií, zvětšením jater a proximální tubulopatií s nebo bez bezpříznakového období;

· závažná sideroblastická anémie (s nebo bez hydrops fetalis), s neutropenií, trombocytopenií a exokrinní dysfunkcí pankreatu nevysvětleného původu (Pearsonův syndrom);

· koncentrická hypertrofická kardiomyopatie a svalová slabost s časným začátkem a rychle progredujícím průběhem (dilatační kardiomyopatie jsou výjimečné);

· koncentrická hypertrofická kardiomyopatie s výraznou centrální neutropenií a myopatickými rysy u mužů (Barthův syndrom);

· selhání jater s letargií, hypotonií a proximální tubulopatií nevysvětleného původu.

Kojenci

Ve věku jeden měsíc až dva roky se objevují tyto klinické profily:

· neprospívání s nebo bez chronických vodnatých průjmů a atrofie klků, neodpovídající na dietu bez lepku a bez bílkoviny kravského mléka;

· opakované ataky akutní myoglobinurie, hypertonie, ztuhlost svalů a zvýšená aktivita enzymů v plazmě, nevysvětlená dědičnými poruchami glykolýzy, glykogenolýzy, oxidace mastných kyselin nebo svalovou dystrofií;

· proximální tubulopatie (de Toni-Debré-Fanconiho syndrom) s opakovanými atakami vodnatých průjmů, s křivicí a skvrnitou pigmentací na kůži vystavené světlu;

· tubulointersticiální nefritis napodobující nefronoftízu s následným rozvojem selhání ledvin a encefalomyopatie s leukodystrofií;

· těžká porucha růstu trupu a končetin, neodpovídající na podávání růstového hormonu, s následnou hypertrofickou kardiomyopatií, senzoneurální hluchotou a retinitis pigmentosa;

· inzulin-dependentní diabetes mellitus s časným začátkem a diabetes insipidus, atrofie optiku a hluchota (Wolframův syndrom);

· rychle progredující encefalomyopatie s hypotonií, problémy s kojením, slabý křik, poruchy vzpřimování hlavy, cerebelární ataxie, pyramidový syndrom, psychomotorický regres, svalová slabost a respirační insuficience; někdy spojená s proximální tubulopatií a/nebo hypertrofickou kardiomyopatií;

· subakutní nekrotizující encefalomyopatie (Leighův syndrom) – devastující encefalopatie charakterizovaná opakovanými atakami psychomotorického regresu s pyramidovými i extrapyramidovými symptomy, leukodystrofií a kmenovou dysfunkcí (poruchami dýchání); hlavní patologické nálezy jsou fokální symetrické a nekrotické léze thalamu, mozkového kmene a zadních provazců míšních; mikroskopicky se u těchto spongioformních lézí prokazuje demyelinizace, proliferace cév a astrocytóza.

Starší děti a dospělí

V dětství (nad dva roky) a v dospělosti jsou nejčastější neuromuskulární projevy:

· svalová slabost s myalgií a intolerancí cvičení, s nebo bez progresivní zevní oftalmoplegie;

· ataxie, atrofie mozečku, svalová slabost, křeče a mentální retardace;

· progresivní sklerotizující poliodystrofie ( Alpersova choroba ), spojená s jaterním selháním;

· encefalomyopatie s myokloniemi, ataxií, poruchami sluchu, svalovou slabostí a generalizovanými křečemi (myoklonická epilepsie, ragged-red fibers, MERRF);

· progresivní zevní oftalmoplegie (PEO) s různou závažností od čisté oční myopatie po Kearns-Sayreův syndrom (KSS); KSS je multisystémová porucha, charakterizovaná trias: začátek před 20 lety věku, PEO a pigmentová degenerace sítnice a nejméně jeden z následujících symptomů: srdeční arytmie, hladiny bílkovin v likvoru nad 1 g/litr nebo mozečková ataxie;

· mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidózou a stroke-like atakami ( MELAS ); syndrom je charakterizován začátkem v dětství, intermitentními hemikraniemi, zvracením, proximální svalovou slabostí a opakovanými neurologickými poruchami připomínajícími mozkovou mrtvici (hemiparéza, korová slepota, hemianopsie), laktátovou acidózou, ragged- red fibers (RRFs) ve svalové biopsii; CT mozku prokáže oblasti s nízkou denzitou (hlavně dorzálně), které se mohou objevit v bílé i šedé hmotě mozkové, ale ne vždy korelují s klinickými symptomy nebo vaskulární topografií; patogeneze atak u MELAS byla přičítána poruše krevního zásobení v mozku nebo akutní metabolické dekompenzaci v biochemicky deficitních oblastech mozku;

· Leberova hereditární optická neuroretinopatie (LHON) ; tato porucha je spojena s rychlou ztrátou centrálního vidění bilaterálně při postižení optického nervu, s chorobou je často spojena srdeční arytmie, ale nebylo prokázáno postižení kosterních svalů nebo větší strukturální odchylky v mitochondriích; medián věku ztráty zraku je 20 - 24 let, ale může k ní dojít v jakémkoliv věku mezi dospíváním a pozdní dospělostí; exprese mezi maternálními příbuznými je variabilní, je postiženo více mužů; Kjerova autozomálně dominantní atrofie optiku je způsobena mitochondriální dysfunkcí proteinu OPA1, příbuzného dynaminu;

· neurogenní svalová slabost, ataxie, retinitis pigmentosa ( NARP ) a variabilní senzorická neuropatie s křečemi a mentální retardací nebo demencí;

· mitochondriální myopatie a periferní neuropatie, encefalopatie a gastrointestinální choroba, projevující se intermitentními průjmy a střevní pseudoobstrukcí ( myoneurogastrointestinální encefalopatie, MNGIE);

· progresivní multisystémové selhání s encefalopatií, myopatií, periferní neuropatií a renálním selháním.Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster