Detail hesla - Prostředím indukovaný metabolický syndrom

Prostředím indukovaný metabolický syndromSlovníková definice
Diagnostická kritéria metabolického syndromu musí být splněna, u nemocného převažují vlivy prostředí - stres, přejídání, absence pohybu při relativně chudé rodinné anamnéze.

Příbuzná hesla: Syndrom metabolický

Plná definice

Epidemiologie

Metabolický syndrom pravděpodobně nemůže vzniknout bez alespoň mírné genetické zátěže. U většiny nemocných však vlivy prostředí převažují.

Symptomatologie

Vystupňováno je stresové přejídání, absence relaxačních aktivit a pohybu.

Etiopatogeneze

Klasický pohled na metabolický syndrom je genetický. Přesvědčuje nás o tom, zejména rodinná anamnéza diabetiků a hypertoniků. Řada autorů se domnívá, že metabolický syndrom X může být indukován zevním prostředím, zejména stresem. Prokázalo se, že nemocní s metabolickým syndromem mají jinou strukturu osobnosti.

Podobný kontroverzní pohled je i na inzulinorezistenci samotnou. Dle Perušičové postihuje vrozená inzulinorezistence asi 30 % populace. Poslední monografie Reavenova uvádí genetickou podmíněnost inzulinorezistence z 66 %, zatímco inzulinémie je děděna jen z cca 40 %

Genetická determinace inzulinorezistence je pravděpodobně primární. Vlivy prostředí mohou indukovat zhoršení inzulinorezistence. Pravděpodobně existuje část nemocných, kde je celý syndrom vyvolán prostředím. U každého nemocného je v našich podmínkách přítomna složka indukovaný prostředím. Ta je vždy léčebně ovlivnitelná, zatímco genetická inzulinorezistence je ovlivnitelná obtížně.

Podle této teorie, zejména podle Björntorpa, je primární stimulace CNS stresem, druhotně vznikají sympatikotonie a hyperkortizolémie. Tak vzniká androidní obezita, která kortizolem navozenou inzulinorezistenci dále zesiluje. Chronická aktivace sympatiku vede ke zvýšení glykogenolýzy a podpoře glukoneogeneze. Dále je stimulována osa CRH-ACTH-nadledviny a tlumena osa GH-IGF-GnRH-pohlavní hormony, což vede ke kumulaci viscerálního tuku. Tyto jevy souvisí s denní zátěží (typický noční pokles TK u esenciální hypertenze) a nevhodnými typy zátěže, např. statickou, tj. trh, posilování, zvedání, táhnutí. Vliv má též změna teploty okolí, expozice studené vodě, negativní emoce, které zvyšují uvedenými mechanismy krevní tlak.

Uložení tuku abdominálně podle těchto teorií dále potencuje (např. cestou produkce mastných kyselin) inzulinorezistenci.

Konkrétní hladina inzulinémie má podle Ferranniniho složku hereditární a hypersekreční. Hypersekreční složka je vyvolána stresem, ale i stresem indukovaným příjmem jídla. Podrobnými testy bylo prokázáno, že u štíhlých osob mohou být obě složky přibližně v rovnováze, u obézních až dvakrát převažuje složka hypersekreční.

Klasická je teorie Lundbergova, kdy příjem jídla vede fyziologicky k útlumu centrálního sympatiku. Rezistence na tento útlum vede k trvale vyšší centrální sympatikotonii a inzulinorezistenci, jak ji známe u esenciálních hypertoniků. Současně je přítomen útlum dřeně nadledvin. Vyšší sympatikotonii vyvolává i úbytek fyzické aktivity.

Klasickým faktorem, který vyvolává inzulinorezistenci, je kouření. Viníkem je přímo nikotin a podobnou inzulinorezistenci vyvolávají i nikotinové žvýkačky. Kuřáci však nemají šetrný metabolismus typický pro metabolický syndrom. Naopak jsou štíhlejší a je známo, že kouření zvyšuje energetický výdej asi o 10 %. Přestane-li pacient kouřit, velmi dramaticky klesají rizika kardiovaskulárních onemocnění. Významně klesá i riziko diabetu, stoupne HDL-cholesterol. Bývalý kuřák - muž po roce v průměru přibude na hmotnosti asi o 2,8 kg a žena o 3,8 kg. Jejich celkové riziko metabolických komplikací je však srovnatelné s jinými osobami se stejnou hmotnostní a je výrazně nižší než měli sami nemocní před rokem. Přírůstek hmotnosti je dán jak větším příjmem jídla, tak snížením energetického výdeje. Pokud nepřestoupí uvedený průměr, nelze ho hodnotit negativně.

Část teorií předpokládá, že metabolický syndrom je reakcí nezralého imunitního systému na nějaké zevní škodliviny. Reaktanty zánětu jsou skutečně u těchto nemocných přítomny a stoupají s výskytem syndromu X. Infekční teorie aterosklerózy jsou opakovaně diskutovány, a mohou tedy souviset i se syndromem X. Podobně je oživována i infekční teorie obezity (např. virus SMAM).

Řadu let se obézní a diabetici obviňovali z volního přejídání. Dnes je známo, že i centrální mechanismy mohou být organickým onemocněním. Onemocnění periferie a CNS může být podobné. Inzulinorezistence a další změny se mohou projevovat stejně centrálně i periferně.

Již přes 20 let je znám anorektický efekt inzulinu. Jeho defekt vede u experimentálních zvířat k obezitě. Inzulinové receptory jsou na GnRH neuronech, jsou i zde i IGF receptory. Touto cestou může být vyvolávána i vyšší hladina LH a syndrom polycystických ovarií. Centrální inzulinorezistence může vyvolávat další změny, které nelze vysvětlit periferní inzulinorezistencí.

Část autorů uvádí, že diabetes a metabolický syndrom může koincidovat s depresí a depresivním přejídáním. Podle těchto autorů může být častější výskyt diabetu u černošských populací v USA dán větší frekvencí deprese. Podle Bjorntorpa je dnes chyba pohlížet na obezitu a metabolický syndrom jako na nemoc periferie (svalů, jater a tukové tkáně). Jde o společnou nemoc, jak se v obezitologické literatuře uvádí, "těla i duše" s organickým (možná společným) nálezem v centrálním nervovém systému i periferně.

Diferenciální diagnóza

Je stejná jako u metabolického syndromu. Odlišit nutno depresivní syndrom, ten však může s onemocněním koincidovat.

Terapie

Je stejná jako u metabolického syndromu. Důsledná redukce hmotnosti, léčba všech složek metabolického syndromu. Nutná je pravidelná fyzická aktivita, relaxační aktivity. Vhodná je psychoterapie.

Průběh

Se klinicky neliší od průběhu metabolického syndromu.

Prognóza

U stresovaných jedinců je léčba metabolického syndromu a všech jeho složek obtížnější. Moderní diabetologii, obezitologii i léčbu hypertenze a dyslipidémie si obvykle nelze představit bez pomoci psychologa.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA


Literatura:
viz Syndrom metabolický

Design and code by webmaster