Detail hesla - Deficit uridindifosfát-galaktóza 4´-epimerázy

Deficit uridindifosfát-galaktóza 4´-epimerázySlovníková definice
Porucha existující nejméně ve dvou formách. Velmi vzácný kompletní deficit klinicky připomíná klasickou galaktosémii. Častější parciální deficit je obvykle benigní.

Plná definice
Klinické projevy

Tato porucha existuje nejméně ve dvou formách, obě jsou diagnostikovány během novorozeneckého screeningu při použití vhodných testů citlivých na galaktózu a galaktóza-1-fosfát v suché krevní skvrně.

U pěti pacientů ze tří rodin s těžkou formou poruchy byl subtotální enzymatický deficit. Novorozenci se projevovali zvracením, žloutenkou a hepatomegalií připomínající neléčenou klasickou galaktosémii; u jednoho byla při novorozeneckém screeningu zjištěna zvýšená hladina methioninu v krvi. Všichni měli galaktosurii a hyperaminoacidurii; jeden měl kataraktu a jeden měl sepsi. U některých byla zjištěna senzorineurální hluchota a/nebo dysmorfické rysy, ale není jasné, zda souvisejí s vlastním deficitem GALE, neboť šlo o vysoký stupeň kosanguinity v rodinách pakistánského/asijského původu s homozygotií pro mutaci V94M v genu GALE.

Kojenci s mírnou formou se zdají být zdraví. Enzymatický deficit je inkompletní; byla popsána snížená stabilita enzymu a vyšší požadavky na koenzym nikotinamidadenindinukleotid. Novorozenci s mírnou formou, krmení mlékem, zachycení novorozeneckým screeningem, jsou zdraví a nemají ani hypergalaktosémii, galaktosurii ani hyperaminoacidurii.

Metabolické odchylky

Enzymatický deficit vede po krmení mlékem k hromadění UDP-galaktózy. Výsledkem je také hromadění galaktóza-1-fosfátu.

Genetika

Deficit epimerázy je dědičný autozomálně recesivně. Gen pro epimerázu je na chromozomu 1. Byla identifikována a charakterizována řada mutací včetně mutace V94M, která je přítomna v homozygotní formě u všech vyšetřovaných pacientů se závažným fenotypem. Bylo také zjištěno, že enzym katalyzuje přeměnu UDP-N-acetylglukosaminu na UDP-N-galaktosamin. Byl publikován smíšený heterozygotní pacient (L183P/N34S) smíšeného pákistánského/kavkazského původu s mírnou formou a mentální retardací, která může nebo nemusí souviset s deficitem GALE. Jako u deficitu GALT byla u závažného deficitu GALE publikována abnormální glykosylace proteinů, která se zdá být závislá, alespoň částečně, na spotřebě laktózy; je hodnocena jako sekundární biochemická komplikace a primárně nesouvisí s genetickým defektem.

Diagnostické testy

Podezření na deficit by mělo vzniknout při zvýšené koncentraci galaktóza-1-fosfátu v erytrocytech, zatímco aktivita GALT je normální. Diagnóza je potvrzena vyšetřením epimerázy v erytrocytech. Heterozygotní rodiče mají sníženou aktivitu epimerázy, nález, který obvykle pomůže při hodnocení. Diagnostika závažné formy je založena na klinických symptomech, biochemických nálezech a významném deficitu aktivity epimerázy v erytrocytech. Nyní se zvažuje možnost stanovení enzymatické aktivity v peletách leukocytů, izolovaných lymfocytů a EBV transformovaných lymfoblastů u potenciálně klinicky závažných variantních případů.

Léčba a prognóza

Dítě se závažnou formou deficitu epimerázy nedovede syntetizovat galaktózu z glukózy, a je proto dependentní na galaktóze. Nadměrné množství galaktózy v dietě nad rámec aktuální potřeby vede k hromadění UDP-galaktózy a galaktóza-1-fosfátu, galaktóza-1-fosfát je předpokládaný toxický metabolit. Je-li množství požité galaktózy menší, než je aktuální potřeba pro biosyntézu, je porušena biosyntéza galaktosylovaných sloučenin, jako jsou galaktoproteiny a galaktolipidy. Jelikož neexistují žádné snadno dostupné biochemické parametry, podle nichž by bylo možno stanovit denní příjem galaktózy (jako je např. hladina fenylalaninu u fenylketonurie), léčba je velice obtížná. Děti s touto poruchou mají opožděný psychomotorický vývoj.

Kojenci s mírnou formou deficitu epimerázy nevyžadují léčbu, ale doporučuje se, aby praktický lékař nebo pediatr několik týdnů po diagnóze, kdy je kojenec ještě krmen mlékem, vyšetřil 1 - 2 vzorky moče na redukující substance a vyloučil aminoacidurii. Měl by také sledovat psychomotorický vývoj kojence, aniž by ovšem znepokojoval rodiče.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster