Detail hesla - Malabsorpce glukózy a galaktózy

Malabsorpce glukózy a galaktózySlovníková definice
Dědičná porucha transportu monosacharidů. Deficit SGLT1 způsobuje střevní malabsorpci glukózy a galaktózy, poruchy, která se projeví závažnými osmotickými průjmy a dehydratací krátce po narození.

Plná definice
Klinické projevy

Děti s dědičnou malabsorpcí glukózy a galaktózy, která je způsobena deficitem SGLT1, se typicky projevují během několika dnů po normálním těhotenství (není polyhydramnion) a normálním porodu vzedmutím břicha a profúzními osmotickými vodnatými průjmy. Stolice jsou tak vodnaté, že mohou být mylně považovány za moč. Symptomy se objevují jak při kojení, tak při krmení z láhve a mohou se objevit u novorozence již poté, co dostane pouze čaj s glukózou nebo polymery glukózy. Důsledkem je těžká hypertonická dehydratace s horečkou, která může být špatně interpretována jako střevní infekce. Je-li opominuta správná diagnóza, nejsou-li glukóza a galaktóza eliminovány ze stravy a není-li dostupné parenterální podání tekutin, pacient zemře z hypovolemického šoku. V typických případech je diagnóza zvažována po opakovaných marných pokusech přejít z parenterální výživy na perorální krmení. Klíčem k diagnóze je nález nízkého pH v kyselých stolicích a průkaz redukujících látek ve stolici, většina pacientů má mírnou intermitentní glykosurii. Chronická dehydratace může být zodpovědná za nefrolitiázu a v některých případech se rozvine nefrokalcinóza.

Metabolické odchylky

Podstatou poruchy je dědičná porucha Na-dependentního monosacharidového přenašeče SGLT1 v apikální membráně enterocytů. SGLT1 se podílí na transcelulárním transportu těchto dvou monosacharidů, který pokračuje transportem z buněk na bazolaterální membráně facilitovanou difuzí nebo membránovým transportem za účasti vezikul. Fruktóza není substrátem SGLT1, je resorbována facilitovanou difuzí za účasti GLUT5 na apikální i bazolaterální straně.

Bylo prokázáno, že delece i missense mutace v genu SGLT1 vedou ke ztrátě funkčního transportního proteinu v apikální plazmatické membráně. SGLT1 protein nebyl dosud detekován v lidských ledvinách, ale fakt, že pacienti s malabsorpcí mají mírnou glykosurii, ukazuje na fyziologickou roli tohoto přenašeče na resorpci glukózy v ledvinách.

Genetika

Malabsorpce glukózy a galaktózy je relativně vzácná autozomálně recesivní porucha, ale přesná prevalence není známa. Gen SGLT1, lokalizovaný na chromozomu 22q13, kóduje protein s 664 aminokyselinami, které tvoří 14 transmembránových smyček. Dosud bylo nalezeno přibližně 60 různých mutací, rozptýlených po celém genu, existence mutačních hotspots je diskutabilní.

Diagnostika

Vzhledem k život ohrožujícímu charakteru malabsorpce glukózy a galaktózy by klinické podezření mělo být vysloveno a léčba zahájena dříve, než je stanovena definitivní diagnóza. Diagnózu podporuje klinická stabilizace na parenterální výživě bez perorálního příjmu nebo na formuli s fruktózou. Mohou být provedeny perorální toleranční testy s monosacharidy (s měřením pH stolice, redukujících látek ve stolici a koncentrace glukózy v krvi), kombinované s dechovým testem s vodíkem. V těchto testech může glukóza a galaktóza, ale ne fruktóza, vyvolat u postižených kojenců závažné klinické symptomy, ale některé z testovaných parametrů mohou být nespolehlivé díky antibiotikům, která jsou často podávána nemocným novorozencům. Studie vstřebávání glukózy a galaktózy ve střevních biopsiích jsou možné, ale jsou invazivní a časově náročné. Doporučené, i když drahé, jsou molekulárně genetické studie v genomické DNA, zvláště bude-li v příštím těhotenství požadována prenatální diagnostika 8].

Léčba a prognóza

Kdykoliv je zvažována malabsorpce glukózy a galaktózy, měly by být glukóza a galaktóza vyloučeny ze stravy. Formule obsahující fruktózu jako jediný sacharid je dětmi s malabsorpcí glukózy a galaktózy dobře tolerovaná. Taková formule může být snadno připravena přidáním tohoto monosacharidu do komerčně dostupných dietních výrobků bez sacharidů. Příprava diety je komplikovanější, je-li zavedeno další jídlo, ale tolerance glukózy se dosud neznámým mechanismem zlepšuje s věkem. Dosud nejsou žádné dlouhodobé studie o vývoji pacientů s malabsorpcí glukózy a galaktózy a není jasné, jak přísná by měla být dieta s omezením glukózy a galaktózy, aby nebylo vyšší riziko nefrolitiázy. Podobně nejsou informace o dlouhodobých následcích diety s vysokým obsahem fruktózy na jaterní funkci.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster