Detail hesla - Deficit transkobalaminu

Deficit transkobalaminuSlovníková definice
Deficit transkobalaminu projevující se bledostí, neprospíváním, svalovou slabostí a průjmy.

Plná definice
Klinické projevy

U deficitu TC se symptomy obvykle objevují mnohem dříve než u ostatních poruch resorpce Cbl, většinou v prvních měsících života. I když je TC v pupečníkové krvi fetálního původu, pacienti nejsou nemocní při narození.

Mezi první symptomy patří bledost, neprospívání, svalová slabost a průjmy .

Anémie je obvykle megaloblastová, ale byli popsáni pacienti s pancytopenií nebo izolovanou erytroidní hypoplazií. Vzhledem k přítomnosti nezralých prekurzorů leukocytů v jinak hypocelulární kostní dřeni může být chybně diagnostikována leukémie.

Neurologické projevy nejsou úvodním projevem, ale mohou se objevit při opožděné léčbě, při podání folátu bez Cbl nebo při nepřiměřené léčbě Cbl. Mezi neurologické projevy patří opoždění vývoje, neuropatie, myelopatie a encefalopatie a vzácně degenerace sítnice.

Může se objevit porucha funkce granulocytů s poruchou humorální i buněčné imunity .

Metabolické odchylky

Většina pacientů nemá imunologicky detekovatelný TC, ale někteří mají určité množství detekovatelného TC, který je schopen vázat Cbl, ale nemá normální funkci.

Genetika

Dědičnost je autozomálně recesivní.

Bylo popsáno nejméně 36 případů, včetně dvojčat a sourozenců.

Gen TC byl mapován na chromozomu 22q11.2-qter.

Byly popsány kauzální delece, nonsense mutace, aktivace intraexonového kryptického sestřihového místa, stejně jako řada polymorfismů.

Diagnostické testy

Hladiny Cbl v séru nejsou obvykle nízké, neboť většina sérového Cbl je vázána na haptocorrin a ne na TC. Ale vazba Cbl na TC, jak vyplývá z nesaturované vazebné kapacity vitaminu B12, je nízká, test však musí být proveden před zahájením léčby Cbl.

Jelikož se TC účastní přenosu Cbl přes enterocyty, může být Schillingův test u TC-deficitních pacientů patologický. U těch pacientů, u nichž je Schillingův test normální, je přítomen imunoreaktivní TC.

Zprávy o hladinách příbuzných metabolitů jsou vzácné a nejednotné.

Například u tří pacientů byla publikována normální hladina celkového homocysteinu a mírně zvýšené vylučování kyseliny metylmalonové močí a u jednoho pacienta byla uvedena metylmalonová acidurie a homocystinurie bez uvedení hladin.

Studie syntézy TC v kultivovaných fibroblastech nebo amniocytech umožňuje pre- i postnatální diagnostiku u pacientů, kteří netvoří TC.

Analýza DNA je možná pro diagnostiku i detekci heterozygotů v rodinách, kde byly identifikovány mutace.

Nedávno vyvinuté vyšetření, které využívá protilátky proti rekombinantnímu lidskému TC, umožňuje spolehlivé stanovení sérového TC i u pacientů, kteří již byli léčeni Cbl.

Léčba a prognóza

Adekvátní léčba vyžaduje p.o. nebo systémové podání OHCbl nebo cyanokobalaminu (CNCbl) 0,5 - 1,0 mg, nejdříve denně, později 2x týdně k zajištění hladin Cbl v séru v rozmezí 1000 - 10 000 pg/ml. I.v. podání Cbl není doporučováno z důvodu rychlé ztráty vitaminu močí. Folát nebo folinát může upravit megaloblastovou anémii a podával se v dávkách až 15 mg 4x denně p.o. Folát ale nikdy nesmí být u deficitu TC podáván jako jediná léčba, neboť je riziko neurologického postižení.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster