Detail hesla - Deficit glutamátformiminotransferázy

Deficit glutamátformiminotransferázy



Slovníková definice
U závažné formy deficitu glutamátformiminotransferázy je opoždění mentálního i somatického vývoje, patologické EEG a dilatace mozkových komor s korovou atrofií. Řada pacientů měla folát-responzivní megaloblastovou anémii s makrocytózou a hypersegmentací neutrofilů. Věk pacientů se pohyboval mezi třemi měsíci a 42 lety. Dva pacienti měli mentální retardaci, dva měli křeče a tři měli opoždění vývoje řeči a dva byli vyšetřováni, neboť byli sourozenci známých pacientů. U mírné formy není mentální retardace, ale je vyšší vylučování formiminoglutamátu. Mentální retardace byla popsána u většiny původních pacientů z Japonska, ze zbývajících osmi pacientů měli mentální retardaci pouze tři pacienti.

Plná definice

 

Bylo publikováno více než 12 pacientů, ale klinický význam poruchy je stále ještě nejasný. Byla odlišena mírná a závažná forma, ale je obtížné určit význam tohoto rozlišení při malém počtu pacientů.

Metabolické odchylky

Katabolismus histidinu je spojen s přenosem formiminoskupiny na THF se současným uvolněním amoniaku a vznikem 5,10-metylen-THF.

Oktamerický enzym má dvě různé katalytické aktivity – jako glutamátformiminotransferáza a jako formiminotetrahydrofolátcyklodeamináza.

Tyto aktivity byly zjištěny pouze v játrech a ledvinách a porucha v jedné z těchto aktivit vedla k vylučování formiminoglutamátu.

Předpokládá se (bez přímého měření aktivity enzymu), že závažná forma je způsobena blokem cyklodeaminázové aktivity, zatímco mírná forma je způsobena blokem formiminotransferázové aktivity.

Genetika

Deficit glutamátformiminotransferázy byl zjištěn u dětí mužského i ženského pohlaví, kteří měli nepostižené rodiče. Kosanguinita nebyla uvedena, předpokládá se, že porucha je dědičná autozomálně recesivně.

Enzym se neexprimuje v kultivovaných buňkách a enzymatická prenatální diagnostika není možná, ale je možné stanovení hladiny formiminoglutamátu v plodové vodě.

Lidský gen byl klonován a lokalizován na chromozomu 21q22.3.

Hilton et al. prokázali mutované alely u tří pacientů a usoudili, že jsou molekulární podstatou této choroby, i když exprimovaná reziduální aktivita byla 60%.

Diagnostické testy

Zvýšené vylučování formiminoglutamátu a zvýšené hladiny formiminoglutamátu v krvi, pouze po zátěži histidinem u těžké formy, mohou pomoci při stanovení diagnózy.

Krevní obraz a vyšetření kostní dřeně může odhalit megaloblastovou anémii .

Byly zjištěny normální až vysoké hladiny folátu v séru, zvláště u mírné formy. Byla popsána hyperhistidinémie a histidinurie .

V moči mohou být nalezeny dva další metabolity - hy­dantoin-5-propionát , stabilní oxidační produkt prekurzoru formiminoglutamátu, 4-imidazol-5-propionátu, a 4-amino-5-imidazolkarboxamid , intermediát syntézy purinů.

Léčba a prognóza

Není jasné, zda má snížené vylučování formiminoglutamátu nějaký klinický význam.

Dva pacienti z jedné rodiny odpověděli na léčbu folátem snížením vylučování formiminoglutamátu, šest jiných pacientů nikoliv. Jeden ze dvou pacientů odpověděl na suplementaci methioninu. U jednoho dítěte byl podáván pyridoxin a folát k léčbě megaloblastové anémie.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster