Detail hesla - Desmosterolóza

DesmosterolózaSlovníková definice
Byli publikováni pouze dva pacienti s desmosterolózou. První byl kojenec ženského pohlaví, který zemřel krátce po narození a měl mnohočetné vrozené malformace, včetně makrocefalie, hypoplastického kořene nosu, širokých alveolárních oblouků, uzlů gingivy, rozštěpu patra, anomálií plicních žil, obojetného genitálu, krátkých končetin a generalizované osteosklerózy. Druhým kojencem byl chlapec, který měl méně závažný fenotyp. Ve věku tří let měl dysmorfické faciální rysy, mikrocefalii, anomálie končetin a výrazné opoždění vývoje. Klinické projevy obou pacientů se výrazně lišily, proto se při určování fenotypu u desmosterolózy čeká na identifikaci dalších pacientů. Desmosterolóza je způsobena deficitem enzymu Δ24-reduktázy, který katalyzuje redukci Δ24 dvojité vazby sterolových intermediátů (včetně desmosterolu) v biosyntéze cholesterolu. Důsledkem jsou zvýšené hladiny cholesterolového prekurzoru desmosterolu, které mohou být prokázány v plazmě, tkáních a kultivovaných buňkách pacientů s desmosterolózou. Desmosterolóza je autozomálně recesivní porucha způsobená mutacemi v genu DHCR24, který kóduje 3 b -hydroxysterol Δ24-reduktázu a je lokalizován na chromozomu 1p31.1-p33. Sekvenační analýza genu DHCR24 u uvedených dvou pacientů odhalila čtyři různé kauzální missense mutace. Laboratorní diagnostika desmosterolózy zahrnuje analýzu sterolů v plazmě, tkáních nebo kultivovaných buňkách metodou GC-MS (detekce desmosterolu) a mutační analýzu sekvenováním kódujících exonů a přilehlých intronových sekvencí genu DHCR24. Není dostupná žádná informace o léčbě a dlouhodobé prognóze.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster