Detail hesla - Deficit UMP syntázy

Deficit UMP syntázySlovníková definice
Onemocnění je autozomálně recesivně dědičné. Klinicky se projevuje především megaloblastovou anémií.

Plná definice
Klinické projevy

Megaloblastová anémie, která se objevuje několik týdnů nebo měsíců po narození, je obvykle prvním projevem. V krevním obrazu je často anizocytóza, poikilocytóza a mírná hypochromie. Vyšetření kostní dřeně odhalí hyperplazii červené řady a mnoho megaloblastových prekurzorů červené řady. Anémie typicky neodpovídá na podání železa, folátu ani vitaminu B12. Není-li diagnostikována, vede porucha k neprospívání, k opoždění růstu a psychomotorického vývoje .

Metabolické odchylky

Uridinmonofosfát (UMP) syntáza je bifunkční enzym de novo syntézy pyrimidinů.

První reakce, katalyzovaná orotátfosforibosyltransferázou (OPRT), přeměňuje kyselinu orotovou na OMP, druhá reakce, katalyzovaná orotidindekarboxylázou (ODC) , dekarboxyluje OMP na UMP.

Porucha vyvolává masivní nadprodukci kyseliny orotové a deficit pyrimidinových nukleotidů. Nadprodukce kyseliny orotové vyplývá z poklesu zpětnovazebné inhibice prvního enzymu de novo syntézy, cytosolové karbamoylfosfátsyntetázy II, pyrimidinovými nukleotidy. Deficit pyrimidinových nukleotidů vede k poruše dělení buněk, jejímž důsledkem je megaloblastová anémie a opoždění růstu a vývoje.

Genetika

Dědičná orotová acidurie je dědičná autozomálně recesivně. Důsledkem genetického defektu je syntéza enzymu se sníženou stabilitou. Ve dvou japonských rodinách byly identifikovány tři bodové mutace.

Diagnostické testy

Analýza moči odhalí masivní vylučování kyseliny orotové, které překračuje u kojenců 200–1000x normální hodnoty u dospělého (1–1,5 mg/den). Někdy je zaznamenána krystalurie, zvláště při dehydrataci. Enzymatická diagnostika je možná v erytrocytech. U všech dosud publikovaných pacientů, kromě jednoho, byly deficitní aktivity OPRT i ODC. Tato porucha se označuje jako typu I . U jediného pacienta, označeného jako typu II, byla původně snížena pouze aktivita ODC, ale aktivita OPRT byla následně také snížená.

Léčba a prognóza

Enzymatický deficit může být překlenut podáním uridinu , který je přeměněn na UMP za účasti uridinkinázy. Úvodní dávka 100–150 mg/kg, rozdělená během dne, vyvolává okamžitou hematologickou odpověď a zrychlení růstu. Další dávkování by mělo být upraveno s cílem dosáhnout co nejnižšího možného vylučování kyseliny orotové. V některých případech bylo dosaženo normálního psychomotorického vývoje, u jiných nikoli, pravděpodobně díky opožděnému zahájení léčby.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster