Detail hesla - Anémie sideroblastická X-vázaná

Anémie sideroblastická X-vázanáSlovníková definice
Dědičná forma je způsobena deficitem erytrocytární formy syntázy kyseliny 5-aminolevulové. Získané formy jsou přičítány alkoholu, chemoterapii a časným stadiím myelodysplastického syndromu.

Plná definice
Klinické projevy

Sideroblastická anémie je variabilní porucha a může být získaná nebo dědičná. Její přítomnost se zvažuje při hypochromní anémii v přítomnosti zvýšené koncentrace železa v séru a zvýšené saturace transferinu. Kostní dřeň obsahuje jaderné prekurzory erytrocytů s jádrem obklopeným mitochondriemi s navázaným železem ( prstencové sideroblasty). Může dojít k progresivnímu hromadění železa jako důsledku neefektivní erytropoezy, které vede k poškození orgánů.

Metabolické odchylky

Dědičná forma je způsobena deficitem erytrocytární formy syntázy kyseliny 5-aminolevulové (ALAS2) .

Získané formy jsou přičítány alkoholu, chemoterapii a časným stadiím myelodysplastického syndromu, které mohou postihnout jeden nebo více kroků v syntéze hemu. Ale v mnoha těchto případech nebyly vyloučeny mutace v genu pro ALAS2.

Genetika

X-vázaná sideroblastická anémie je způsobena mutacemi v genu ALAS2 . Tato porucha je heterogenní, v genu byla popsána řada mutací. Fenotypová exprese je variabilní. Bodové mutace mohou být ve vazebném místě enzymu pro pyridoxin a enzymatická aktivita může být alespoň částečně obnovena a anémie může být korigována vysokými dávkami tohoto vitaminu.

Diagnostické testy

Pro tuto diagnózu svědčí hypochromní anémie se zřejmým nadbytkem železa. Prsténcové sideroblasty v kostní dřeni a responzivita na pyridoxin jsou dalšími podpůrnými nálezy. Detekce mutací v genu ALAS2 a průkaz jejich X-vázané dědičnosti jsou důležité pro stanovení definitivní diagnózy.

Screening mutací v genu spojeném s hemochromatózou ( HFE ) mohou identifikovat pacienty s vyšším než očekávaným rizikem pro hromadění železa.

Léčba a prognóza

Léčba se skládá z podávání pyridoxinu a folátu . Počáteční dávka pyridoxinu je 100−300 mg/den, následovaná udržovací dávkou 100 mg/den.

Flebotomie k odstranění nadbytku železa nejen brání poškození orgánů, které je primární příčinou morbidity u této poruchy, ale může také zvýšit responzivitu na pyridoxin.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster