Detail hesla - Hypomagnezémie izolovaná dominantní

Hypomagnezémie izolovaná dominantníSlovníková definice
Porucha poprvé popsána Gevenem et al. ve dvou nizozemských rodinách. Probandi měli generalizované křeče, které vedly ke zjištění hypomagnezémie (0,40 mmol/l, norma 0,65−1,20). Následné vyšetření prokázalo snížený renální práh pro hořčík v kombinaci se sníženým vylučováním kalcia. Autozomálně dominantní dědičnost byla ověřena vyšetřením rodin obou probandů: stejná kombinace hypomagnezémie a hypokalciurie byla zjištěna u 22 ze 47 členů rodin. Je zajímavé, že nikdo z nich neměl žádné klinické symptomy deficitu hořčíku. V těchto dvou rodinách byl lokus pro tuto chorobu mapován na chromozom 11q23 a odhalil podobný haplotyp u všech případů v obou rodokmenech, což naznačuje společného předka. V genu FXYD2, který sídlí v tomto intervalu, byla identifikována heterozygotní mutace. Tento gen kóduje g-podjednotku Na+K+-ATPázy, která je exprimovaná v distálních tubulech, hlavním místě resorpce hořčíku v ledvinách. Normální funkce Na+K+-ATPázy je zřejmě nutná pro resorpci hořčíku v ledvinách a identifikovaná mutace v g-podjednotce specificky poškozuje její aktivitu, a tím se vysvětluje dominantně negativní vliv mutace zjištěné v těchto dvou rodinách. Přesný patofyziologický mechanismus, vedoucí k nízké hladině hořčíku v séru a spojení s nízkým vylučováním kalcia močí, dosud není jasný. Porucha se zdá geneticky heterogenní, neboť byla popsána jedna americká rodina s podobným fenotypem, kde lokus není mapován na chromozom 11q23.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster