Detail hesla - Post-mortem protokol

Post-mortem protokolSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Od prvního popisu post-mortem protokolu Kronickem byl protokol dále upravován, a byl tak posílen diagnostický přínos původních doporučení. V protokolu uvedeném níže určuje časový harmonogram správného uchování vzorků posloupnost diagnostických postupů.

Buňky a tkáně pro enzymatické vyšetření

Jaterní biopsie (minimálně 10−20 mg suché váhy) a svalová biopsie (minimálně 20−50 mg suché váhy) jsou provedeny jehlovou punkcí nebo otevřenou excizí. Tkáně jsou okamžitě zamraženy v malých plastických nádobkách v tekutém dusíku s následným uchováváním při - 70 °C. Část jaterní biopsie by měla být před zamražením fixována pro histologické a elektronmikroskopické vyšetření (viz Pitva níže). Odebere se celkově 20 ml krve z periferie nebo intrakardiálním vpichem do zkumavky s heparinem; 10 ml je dopraveno do laboratoře k izolaci erytrocytů nebo leukocytů a je informován biochemik. Nejméně 10 ml je uchováno pro analýzu chromozomů a izolaci DNA.

Buňky a tkáně pro cytogenetické a DNA vyšetření

Je odebráno 10 ml čerstvé heparinizované krve, 1−2 ml krve jsou vyhrazeny pro chromozomální vyšetření, ze zbylých 8−9 ml je izolována DNA. Také suché krevní skvrny na filtračním papírku (jako pro Guthrieho test) jsou vhodné pro řadu vyšetření a vždy by měly být odebrány. Tyto vzorky, a také vzorky tkání v parafinových bločkách, mohou být použity pro DNA analýzu po amplifikaci polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

Kožní fibroblasty

Co nejdříve a za sterilních podmínek se odebírají minimálně 2 biopsie (průměr 3 mm); jedna z předloktí, jedna ze stehna (fascia lata, viz níže). I když pozdější odběr snižuje šanci na úspěšnou kultivaci fibroblastů, mohou být fibroblasty často kultivovány dokonce z biopsií provedených mnoho hodin po smrti. V případě opožděné pitvy může být také provedena biopsie perikardu. Tyto vzorky jsou uchovávány v kultivačním médiu nebo eventuálně na sterilní gáze zvlhčené sterilním fyziologickým roztokem a uzavřené ve sterilní zkumavce na jednu noc při pokojové teplotě.

Tělesné tekutiny pro biochemické vyšetření

Plazma z centrifugovaného vzorku krve, moč (cca 10 ml) a likvor (cca 4 ml) se ihned zamrazí při minus 20°C. Nelze-li získat moč suprapubickou punkcí nebo cévkováním, lze měchýř naplnit 20 ml fyziologického roztoku a poté může být získána zředěná moč. Rovněž nitrooční tekutina může být odebrána (nitrooční punkcí) a zamražena. Tato tekutina je z hlediska rozpustnosti pro organické kyseliny srovnatelná s krevní plazmou. Nedávno bylo zjištěno, že žluč, běžně dostupná při pitvě, může být vhodným materiálem pro posmrtné vyšetření acylkarnitinů.

Interpretace řady biochemických parametrů je post mortem nemožná pro rychlý rozpad tkání. To se týká laktátu, amoniaku, karnitinu (celkového a volného) a všech aminokyselin, jejichž koncentrace rychle stoupá bez specifického významu u jednotlivých aminokyselin. Naopak profil acylkarnitinů, určený ze suché krevní kapky nebo ze žluči, může být vysoce diagnostický pro mnoho poruch oxidace mastných kyselin a pro organické acidurie.

Zobrazovací vyšetření

Vyfotografuje se celá postava a specifické dysmorfické odchylky, jsou-li přítomny. Provádí se rtg snímek předozadní a boční a ultrazvukové vyšetření lebky, hrudníku a břicha. V případech, kdy je odmítnuta pitva, může být mnoho informací získáno z post mortem provedeného vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

Pitva

Pitva je důležitá, zvláště u nediagnostikovaných pacientů, neboť může poskytnout důležité vodítko pro diagnózu. Měla by být co nekompletnější a měla by zahrnovat i lebku, ledaže by rodiče nedali souhlas. Patolog zamrazí čerstvé vzorky jater, sleziny, svalu, srdce, ledviny a mozku a fixuje důležité tkáně pro histologii a elektronovou mikroskopii v pufrovaném formaldehydu (4%) a v Karnofskiho fixační tekutině.

Je-li kompletní pitva odmítnuta, je důležité získat souhlas pro získání fotografií, rtg snímků, vzorků krve, moči a likvoru, kožní biopsii a punkční biopsii jater a svalu. Je důrazně doporučováno vytvořit seznam obsahující všechny potřebné odebírané a uchovávané vzorky, aby bylo zajištěno, že post mortem protokol bude dodržen co nejkompletněji a co nejrychleji.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster