Detail hesla - Syndrom CHILD

Syndrom CHILDSlovníková definice
Vrozená hemidysplazie, ichtyoziformní erytrodermie a anomálie končetin.

Plná definice
Klinické projevy

Pacienti s CHILD syndromem mají kožní a kostní odchylky podobné odchylkám pozorovaným u pacientů s CDPX2, ale s nápadným jednostranným postižením pravé strany těla mnohem častěji než levé strany na rozdíl od oboustranného postižení u pacientů s CDPX2. Ichtyoziformní kožní léze jsou obvykle přítomny při narození a často zahrnují velké části jedné strany těla s ostrou hranicí ve střední čáře. Běžnými nálezy na postižené straně jsou alopecie, postižení nehtů a defekt končetin s tečkovitými kalcifikacemi epifýz na stejné straně. Ve srovnání s CDPX2 pacienti se syndromem CHILD nemají kataraktu, mají nápadnější kožní léze a závažnější defekty končetin. Stejně jako CDPX2 je syndrom CHILD považován za letální u hemizygotních mužů , takže zřejmě nebyli diagnostikováni muži s těmito odchylkami.

Metabolické odchylky

CHILD syndrom je způsoben deficitem aktivity 3 b -hydroxysteroiddehydrogenázy, která je považovaná za součást sterol C4 demetylázového komplexu, skládajícího se z C4 metyloxidázy, 4 a -karboxysterol-C4 dehydrogenázy (3β-hydroxysteroiddehydrogenázy) a C4 ketoreduktázy, katalyzuje postupné odstranění dvou metylových skupin v pozici C4 časných sterolových prekurzorů (např. lanosterolu).

Teoreticky by měl enzymatický deficit vést k hromadění 4-metylsterolových prekurzorů, ale hladiny těchto prekurzorů v plazmě pacientů jsou normální nebo lehce zvýšené. Také hladiny cholesterolu jsou normální.

Genetika

CHILD syndrom je X-vázaná dominantně dědičná porucha s heterozygotní mutací v genu NSDHL , kódující 3 b -hydroxysteroiddehydrogenázu, gen je lokalizován na chromozomu Xq.

U jednoho pacienta byl diagnostikován CHILD syndrom a byla zjištěna heterozygotní mutace v genu EBP. Dosud bylo na molekulární úrovni analyzováno deset žen s CHILD syndromem.

Diagnostické testy

Bylo zjištěno, že analýza sterolů není u této poruchy diagnostická, proto jediným diagnostickým testem pro CHILD syndrom je mutační analýza sekvenováním kódujících exonů a přilehlých intronových sekvencí genu NSDHL. Není-li nalezena mutace v genu NSDHL, měl by být sekvenován také gen EBP, neboť také mutace v tomto genu byly spojeny s tímto syndromem.

Léčba a prognóza

Klinické projevy pacientů s CHILD syndromem jsou obecně mnohem závažnější než u pacientů s CDPX2, proto je dlouhodobá prognóza pacientů obvykle špatná. Může být nutná chirurgická korekce kostních anomálií.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster