Detail hesla - Hereditární tyrosinémie typu III

Hereditární tyrosinémie typu IIISlovníková definice
Porucha způsobena deficitem 4-hydroxyfenylpyruvátdioxygenázy.

Plná definice
Klinické projevy

Bylo popsáno pouze 13 případů tyrosinémie typu III a není známé celé klinické spektrum poruchy. Řada pacientů měla neurologické symptomy včetně postižení intelektu, ataxie, zvýšených šlachových reflexů, tremoru, mikrocefalie a křečí, někteří byli detekováni novorozeneckým screeningem na základě vysoké hladiny tyrosinu. Nejčastější dlouhodobou komplikací bylo postižení intelektu, které bylo zjištěno u 75 % publikovaných případů. U žádného z popsaných případů se neobjevily z dlouhodobého pohledu známky postižení jater. Dosud nebyly publikovány oční a kožní léze, ale protože je známo, že se okulokutánní symptomy objevují v souvislosti s hypertyrosinémií, je vhodné být si vědom této možnosti.

Metabolické odchylky

Tyrosinémie typu III je způsobena deficitem 4-hydroxyfenylpyruvátdioxygenázy (HPD), která je exprimována v játrech a ledvinách.

Důsledkem enzymatického bloku je zvýšená koncentrace tyrosinu v plazmě a zvýšené vylučování 4-hydroxyfenylpyruvátu a jeho derivátů 4-hydroxyfenyllaktátu a 4-hydroxyfenylacetátu močí.

Etiologie neurologických symptomů je neznámá, ale mohou jako u tyrosinémie typu I a II souviset s hypertyrosinémií.

Genetika

Tyrosinémie typu III je dědičná autozomálně recesivně.

Gen HPD byl lokalizován na chromozomu 12q24-qter a bylo popsáno pět mutací spojených s tyrosinémií typu III.

Není zřejmá korelace genotyp/fenotyp, někteří pacienti s enzymaticky prokázaným deficitem HPD nemají prokazatelnou mutaci v genu HPD.

Diagnostické testy

U popsaných případů byla v době stanovení diagnózy zvýšená koncentrace tyrosinu 300 - 1300 m mol/l. Zvýšené vylučování 4-hydroxyfenylpyruvátu, -laktátu a -acetátu močí obvykle doprovází zvýšenou koncentraci tyrosinu v plazmě. Diagnóza může být potvrzena enzymatickým vyšetřením ve vzorcích z biopsie jater nebo ledvin nebo mutační analýzou.

Léčba a prognóza

V současné době se předpokládá, že tyrosinémie typu III je spojena u některých případů s postižením intelektu, ale u jiných nikoliv. Není jasné, zda snížená hladina tyrosinu v plazmě změní přirozený průběh choroby.

Mezi popsanými pacienty se zdá, že případy zachycené novorozeneckým screeningem a léčené časně mají méně neurologických odchylek než pacienti diagnostikovaní na základě neurologických symptomů, není však jasné, zda je to v rámci variability nebo díky terapeutické intervenci.

Dokud se nezlepší znalosti o etiologii neurologických komplikací tyrosinémie typu III, je rozumné léčit pacienty dietou s nízkým obsahem fenylalaninu a tyrosinu. V současné době doporučujeme udržovat hladiny tyrosinu v plazmě mezi 200 - 400 m mol/l. Dosud nejsou dostupná žádná data o těhotenství.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster