Detail hesla - Diabetes a nádory

Diabetes a nádorySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Diabetes a obezita byly dříve pokládány za onemocnění doprovázené spíše nižším výskytem nádorů.

Dnes existují přesvědčivé důkazy o tom, že právě naopak je výskyt nádorů u těchto pacientů zvýšen. Vznik tumorů u metabolického syndromu je vázán zejména na obezitu a diabetes, ale i na hypertenzi. Nepochybný je vztah k nižší fyzické zátěži.

U diabetiků 1. typu není zvýšený výskyt nádorů popsán.

Veškeré vztahy diabetu a nádorů se týkají diabetiků 2. typu.

K nádorům častějším u diabetiků 2. typu patří většina nádorů trávicího traktu včetně kolorektálního karcinomu, karcinomu jater, žlučníku a pankreatu, dále nádory gynekologické a nádory urogenitálního systému. 

Riziko nádorů u diabetiků je 2-4x zvýšené. Spektrum nádorů typických pro diabetes 2. typu se prakticky shoduje s nádory častějšími i u obezity. Patogeneticky jsou diskutovány vlivy dietní, mitogenní účinek inzulinu, leptinu i GIF-1.

Je zajímavé, že u některých nádorů je riziko u diabetiků nižší. Riziko karcinomu prostaty je u obézních mužů mírně zvýšené, u diabetiků naopak významně snížené. U obézních je výrazně zvýšené riziko karcinomu ledviny a u diabetiků 2. typu je riziko jen mírně zvýšené.

Z intervenčních studií s redukcí hmotnosti je zřejmé, že již mírný váhový úbytek riziko vzniku nádorů výrazně snižuje (až o 50 %).

Riziko vzniku karcinomu pankreatu je několikanásobné v prvních letech po vzniku diabetu 2. typu, později mírně klesá. Vzhledem k tomu, že karcinom pankreatu je v počtečních fázích onemocnění velmi špatně diagnostikovatelný, diskutuje se i o vhodných formách screeningu karcinomu pankreatu u nově zjištěných diabetiků 2. typu.

Zcela novým a velmi významným tématem je vliv antidiabetické terapie na vznik nádorů. V roce 2009 byly překvapivě publikovány zprávy o vyšším výskytu nádorů zejména prsu za léčby inzulinovým analogem glarginem. I když tyto údaje byly později vyvráceny, vedla tato diskuse k novým analýzám vztahu antidiabetické terapie a nádorů.

Dnes se za prokázané považují následující vztahy léčby diabetu 2. typu ke vzniku onkologických onemocnění:

- Léčba metforminem výrazně snižuje výskyt nádorů asi o 30-40 %, a to dokonce i vůči kontrolní skupině nediabetiků.

- Léčba inzulinem a sulfonylureou obecně zvyšuje výskyt nádorů asi o 30 %.

- Současné podávání inzulinu a metforminu a rovněž sulfonylurey a metforminu nevede ke zvýšenému výskytu nádorů. Metformin tedy zvýšení rizika kompenzuje.

- Léčba žádným konkrétním inzulinem či analogem inzulinu u diabetiků 1. typu nezvyšuje výskyt nádorů.

- Ostatní antidiabetika, jako např. glitazony, gliptiny či inkretinová analoga, nemají pravděpodobně žádný vztah k výskytu nádorů.

U inkretinového analoga liraglutidu byl popsán zvýšený výskyt medulárního karcinomu štítné žlázy u zvířat. U člověka ani v kulturách buněk nebylo nic podobného prokázáno.

Antidiabetika jsou z hlediska možných onkologických efektů pravděpodobně velmi bezpečné látky, i když u látek nových je jejich podávání zatím krátké, a proto je nutné delší sledování.

Důležité pro praxi

- u diabetu 1. typu nejsou prokázány žádné vztahy k nádorům;
- u diabetiků 2. typu je zvýšený výskyt zejména nádorů trávicího traktu, nádorů urologických a nádorů gynekologických;
- vznik diabetu 2. typu často koinciduje z neznámých důvodů se vznikem karcinomu pankreatu; - u diabetiků 2. typu je snížený výskyt karcinomu prostaty;
- podávání metforminu výrazně snižuje výskyt nádorů u diabetiků, dokonce na nižší úroveň než u nediabetiků;
- metformin v kombinaci eliminuje zvýšené riziko vzniku nádorů při léčbě sulfonylureou a metforminem;
- ostatní antidiabetika nepřinášejí žádná onkologická rizika.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster