Detail hesla - Deficit dihydrolipoamiddehydrogenázy

Deficit dihydrolipoamiddehydrogenázySlovníková definice
Deficit postihuje PDHC, KDHC i dehydrogenázový komplex větvených 2-ketokyselin (BCKD) s biochemickými projevy u všech tří poruch.

Plná definice
Klinické projevy

Bylo publikováno přibližně 20 případů deficitu E3. Jelikož tento enzym je společný pro všechny dehydrogenázy 2-ketokyselin, vede deficit E3 k mnohočetnému deficitu dehydrogenáz 2-ketokyselin a měl by být zvažován také jako kombinovaný deficit PDHC a TCA cyklu. Deficit E3 se projevuje jako závažná progresivní hypotonie a neprospívání, začínající v prvních měsících života. Metabolické dekompenzace jsou vyvolávány infekcemi. Objevuje se progresivní hypotonie, psychomotorická retardace, mikrocefalie a spasticita. U některých pacientů se rozvine typický obraz Leighovy encefalopatie. V populaci Aškenázy Židů byl popsán klinický obraz připomínající Reyeův syndrom s postižením jater a myopatií s myoglobinurií bez mentální retardace.

Metabolické odchylky

Dihydrolipoyldehydrogenáza (E3) je flavoprotein společný všem třem mitochondriálním dehydrogenázovým komplexům a -ketokyselin. Predikované metabolické projevy jsou výsledkem deficitu všech těchto enzymů: zvýšené hladiny laktátu a pyruvátu v krvi, zvýšené hladiny alaninu, glutamátu, glutaminu a větvených aminokyselin (leucinu, izoleucinu a valinu) v plazmě a zvýšené vylučování laktátu, pyruvátu, 2-ketoglutarátu a 2-hydroxy a 2-ketokyselin s větvenými řetězci v moči.

Genetika

Gen pro E3 je lokalizován na chromozomu 7q31-q32 a deficit je dědičný autozomálně recesivně.

Mutační analýza u 13 nepříbuzných pacientů odhalila 11 různých mutací.

Mutace G194C je hlavní příčinou deficitu E3 v populaci Aškenázy Židů.

Nejspolehlivější metodou pro prenatální diagnostiku je mutační analýza DNA ve vzorcích choriových klků v rodinách, kde již byla mutace identifikována.

Diagnostické testy

Úvodní diagnostický screening zahrnuje analýzy laktátu a pyruvátu v krvi, aminokyselin v plazmě a organických kyselin v moči. Charakteristické metabolické odchylky nejsou přítomny u všech pacientů ani vždy u stejného pacienta, takže stanovení diagnózy je obtížné. Aktivita E3 komponenty může být stanovena v kultivovaných kožních fibroblastech, lymfocytech v krvi nebo v jiných tkáních s použitím spektrofotometrických metod.

Léčba a prognóza

U deficitu E3 neexistuje žádná dietní léčba, neboť postižené enzymy se účastní metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin. U jednoho případu byla restrikce větvených aminokyselin v dietě hodnocena jako úspěšná. Byla vyzkoušena DLkyselina lipoová, ale její účinek je diskutabilní.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster